7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 12, §§ 1 en 2, laatst gewijzigd bij de wet van 12 november 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2012 houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 februari 2023;

Overwegende dat aan de voorwaarden betreffende de voordracht van de kandidaten, bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid en in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 juli 2012 houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën, werd voldaan;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het mandaat van de heer François-Xavier de Donnea, minister van Staat, voormalig minister, als voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling wordt verlengd tot en met 30 juni 2023.

Art. 2. Worden benoemd tot ondervoorzitters van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling:

  1. mevr. Vanessa Biebel;

  2. dhr. Arnaud Collignon;

  3. dhr. Bart Vannetelbosch.

    Art. 3. De volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld worden benoemd tot leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling:

  4. behorend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT