7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van tot vaststelling van het model van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zoals bedoeld in artikel 1250 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de vaststelling van een model voor de bekendmaking van erkende of uitvoerbaar verklaarde buitenlandse beschermingsmaatregelen van volwassenen

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, beoogt de tenuitvoerlegging van artikel 1250 van het Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd bij de wet van 10 maart 2019 tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen.

Ingevolge het gewijzigde artikel 1250 van het Gerechtelijk Wetboek moeten de erkende of uitvoerbaar verklaarde buitenlandse maatregelen ter bescherming van meerderjarige onbekwame personen volgens dezelfde regels kunnen worden bekendgemaakt als die voor de "interne" rechterlijke beschermingsmaatregelen.

In het licht van de doelstelling om een evenwicht te vinden tussen het recht op eerbiediging van het privéleven en de openbaarheid van de buitenlandse maatregel aan derde personen, beoogt dit ontwerp van koninklijk besluit de aanvulling van de lijst met modellen van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad vastgesteld bij het koninklijk besluit van 25 juni 2020 tot vaststelling van het model van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zoals bedoeld in artikel 1250 van het Gerechtelijk Wetboek.

Voortaan zal een model van de bekendmaking eigen aan de erkende of uitvoerbaar verklaarde buitenlandse maatregelen worden opgenomen in bijlage 4 van het voornoemde koninklijk besluit van 25 juni 2020.

Dit nieuwe model moet enerzijds derden toelaten om kennis te nemen van het bestaan van buitenlandse maatregelen die werden genomen ten aanzien van een bepaalde persoon en anderzijds toelaten dat, in voorkomend geval, het verband wordt gelegd tussen de erkenning/uitvoerbaarverklaring van die buitenlandse maatregelen en het nemen van `interne' rechterlijke beschermingsmaatregelen die er uit voortvloeien. De vrederechter kan bij de opneming van buitenlandse maatregelen in het intern recht, overeenkomstig artikel 1252/5 van het Gerechtelijk Wetboek, rechterlijke beschermingsmaatregelen nemen, wijzigen of schrappen.

Naar het voorbeeld van wat voor de andere modellen is bepaald, zal de bekendmaking van de buitenlandse beschermingsmaatregelen betreffende meerderjarige onbekwamen zich beperken tot het strikt noodzakelijke. Derde personen moeten door de bekendmaking enkel weten dat in dat verband een buitenlandse maatregel werd erkend/uitvoerbaar verklaard en desgevallend heeft geleid tot het nemen, wijzigen of schrappen van een "interne" rechterlijke beschermingsmaatregel. De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT