7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het niet-geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het niet-geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2022

Niet-geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren (Overeenkomst geregistreerd op 4 juli 2022 onder het nummer 173810/CO/139)

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart ressorteren met als hoofdactiviteit het niet-geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Met "niet-geregeld vervoer van passagiers" wordt bedoeld : het vervoer van passagiers dat niet valt onder het toepassingsgebied van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019 betreffende het geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren en de toekomstige rechtsopvolgers van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Onder "passagiersschip" wordt verstaan: een schip voor dagtochten of een hotelschip, gebouwd en uitgerust voor het vervoer van meer dan 12 passagiers overeenkomstig clausule 2, onder b), Richtlijn 2014/112/EU van de Raad van 19 december 2014 tot uitvoering van de Europese Overeenkomst betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaartsector.

"Niet-geregeld vervoer van passagiers" omvat onder meer niet-exhaustief: de dagpassagiersvaart, chartervaart op schepen zonder overnachtingsfaciliteiten, de stadsrondvaarten en rondvaarten, de veerdiensten, de watertaxi's,...

Art. 2. Arbeidsduur

 1. De arbeidsduur

  De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt vastgesteld op:

  - Voor de veerdiensten: 40 uren per week (38 gemiddeld op jaarbasis). Zij wordt bereikt door toekenning van 12 vrije arbeidsdagen indien de in artikel 1 bedoelde werknemers tijdens het ganse voorgaande kalenderjaar tewerkgesteld waren bij een in artikel 1 bedoelde werkgever, en zij ontvangen hiervoor, ten laste van het "Fonds voor Rijn- en binnenscheepvaart", een vergoeding die als loon moet worden beschouwd (RSZ-kengetal 121);

  - Voor de dagpassagiersvaart, de chartervaart, stadsrondvaarten, rondvaarten, de watertaxi's en alle andere vormen van niet-geregeld vervoer van passagiers:

  - ofwel 40 uren per week (38 gemiddeld op jaarbasis). Zij wordt bereikt door toekenning van 12 vrije arbeidsdagen indien de in artikel 1 bedoelde werknemers tijdens het ganse voorgaande kalenderjaar tewerkgesteld waren bij een in artikel 1 bedoelde werkgever, en zij ontvangen hiervoor, ten laste van het "Fonds voor Rijn- en binnenscheepvaart", een vergoeding die als loon moet worden beschouwd (RSZ-kengetal 421);

  - ofwel 38 uren per week (RSZ-kengetal 521).

  In toepassing van artikel 26bis van de wet van 16 maart 1971 wordt de referteperiode verlengd tot één jaar.

  Voor alle boven vernoemde werkgevers die onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst ressorteren wordt de mogelijkheid geboden tot toepassing van het stelsel van de "kleine flexibiliteit" binnen de onderneming om het hoofd te bieden aan seizoenpieken (artikel 20bis van de arbeidswet van 16 maart 1971).

  Dit stelsel van de kleine flexibiliteit biedt de werkgever de mogelijkheid de werknemers in plaats van het normale werkrooster alternatieve werkroosters te laten presteren naargelang de activiteitspieken in de onderneming.

  Deze alternatieve werkroosters wijken af van de normale grenzen van de dagelijkse en/of wekelijkse arbeidsduur. Ze kunnen de volgende uren bevatten:

  - Maximum 2 uur meer of minder per dag dan het gewone dagelijks werkrooster zonder 9 uur per dag te mogen overschrijden;

  - Maximum 5 uur meer of minder per week dan het gewone dagelijks werkrooster zonder 45 uur per week te mogen overschrijden,

  naargelang het regime dat bij de werkgever van toepassing is.

  De werkgever deelt in geval van toepassing van het stelsel van de kleine flexibiliteit de alternatieve werkroosters 7 kalenderdagen voor inwerkingtreding mee aan de werknemers (door aanplakking, per mail of ander geschrift). De alternatieve werkroosters moeten uitvoerig worden beschreven in de bijlagen van het arbeidsreglement van de ondernemingen die van deze mogelijkheid gebruik maken.

  De werkgever wisselt hierbij de piek- en daluurroosters met elkaar aften einde de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 40 uur met 12 door het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" betaalde dagen of 38 uur na te leven over een referteperiode van 12 opeenvolgende maanden die loopt van 1 januari tot 31 december (annualisering van de arbeidstijd per jaar).

  Op het einde van elke loonperiode ontvangen de werknemers een loon dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT