7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de eindejaarspremie (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de eindejaarspremie

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2022

Eindejaarspremie (Overeenkomst geregistreerd op 24 augustus 2022 onder het nummer 174581/CO/220)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de voedingsnijverheid.

§ 2. Met "bedienden" worden alle bedienden bedoeld zonder onderscheid naar gender.

§ 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op :

- de ondernemingen die een evenwaardig voordeel toekennen, wat ook de benaming ervan weze, hetzij onder de vorm van een conventionele premie, hetzij ten titel van gift;

- de ondernemingen die op hun niveau, per overeenkomst, de lonen en andere arbeidsvoorwaarden van hun bedienden regelen, voor zover de in deze overeenkomst toegekende voordelen samengenomen ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien door deze collectieve arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK II. - Recht op een eindejaarspremie

Art. 2. De partijen komen overeen een eindejaarspremie toe te kennen aan de bedienden met minstens 1 maand dienst in de onderneming.

Art. 3. § 1. De bedienden hebben recht op een eindejaarspremie a rato van één twaalfde per maand effectief gepresteerde dienst gedurende het kalenderjaar waarop de eindejaarspremie betrekking heeft.

§ 2. Onverminderd de toepassing van artikel 2, worden gelijkgesteld met 1 maand effectief gepresteerde dienst :

- de maand van indiensttreding, indien deze indiensttreding plaatsvindt tussen de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT