Arrest nr. 129/2017 van Grondwettelijk Hof, 9 november 2017

Datum uitspraak: 9 november 2017
Uitgevende instantie::Grondwettelijk Hof
SAMENVATTING

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (art. 4, 6, 34, 43/4 en 43/8)

 
GRATIS UITTREKSEL

In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 4, 6, 34, 43/4 en 43/8 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, gesteld door de Raad van State.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels,

wijst na beraad het volgende arrest :

 1. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging

  Bij arresten nrs. 235.744, 235.746 en 235.745 van 13 september 2016 in zake de nv « Rocoluc » tegen de Kansspelcommissie, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 21 september 2016, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld :

  Schendt de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, met name de artikelen 4, 6, 34, 43/4 en 43/8 ervan, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat zij het een of meerdere houders mogelijk zou maken om verschillende aanvullende vergunningen van onderscheiden klassen (A+, B+ en F1+) voor de exploitatie van kansspelen te cumuleren via een en dezelfde domeinnaam (en de daaraan verbonden URL’s), terwijl een dergelijke cumulatie niet wordt toegestaan ten aanzien van de vergunninghouders A, B of F1, die geen kansspelinrichtingen van onderscheiden klassen op een en dezelfde fysieke plaats mogen exploiteren ?

  .

  Die zaken, ingeschreven onder de nummers 6510, 6511 en 6512 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

  Memories zijn ingediend door :

  - de nv « Rocoluc », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Tulkens en Mr. M. Vanderstraeten, advocaten bij de balie te Brussel;

  - de nv « Gambling Management », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. De Smet, advocaat bij de balie te Brussel;

  - de vennootschap naar Maltees recht « Unibet (Belgium) Limited », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. T. De Meese, advocaat bij de balie te Brussel;

  - de nv « Casinos Austria International Belgium », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J.-F. Germain en Mr. T. Van Canneyt, advocaten bij de balie te Brussel;

  - de ivzw « European Gaming and Betting Association », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Roets, Mr. S. Sottiaux en Mr. E. Cloots, advocaten bij de balie te Antwerpen, en Mr. P. Paepe, advocaat bij de balie te Brussel;

  - de nv « Blankenberge Casino Kursaal », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. T. Soete, advocaat bij de balie te Brugge;

  - de nv « Derby », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Mourlon Beernaert, advocaat bij de balie te Brussel;

  - de bvba « SGS Betting », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Lombaert en Mr. S. Adriaenssen, advocaten bij de balie te Brussel;

  - de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Levert, advocaat bij de balie te Brussel. Memories van antwoord zijn ingediend door :

  - de nv « Rocoluc »;

  - de vennootschap naar Maltees recht « Unibet (Belgium) Limited »;

  - de ivzw « European Gaming and Betting Association »;

  - de nv « Blankenberge Casino Kursaal »;

  - de bvba « SGS Betting ».

  Bij beschikking van 12 juli 2017 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers F. Daoût en T. Merckx-Van Goey te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 26 september 2017 en de zaken in beraad zullen worden genomen.

  Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, zijn de zaken op 26 september 2017 in beraad genomen.

  De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

 2. De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen

  Bij de Raad van State zijn door de nv « Rocoluc » drie verzoekschriften ingediend die strekken tot de nietigverklaring van vier beslissingen van de Kansspelcommissie waarbij die aan verscheidene vennootschappen vergunningen verleent om online, naar gelang van het geval, een speelautomatenhal, een virtueel casino, een kansspelinrichting klasse I en een kansspelinrichting klasse IV uit te baten. De Raad van State oordeelt dat de verbodsbepalingen die de exploitatie van kansspelen en weddenschappen in kansspelinrichtingen regelen, niet van toepassing zijn op de exploitatie ervan via de informatiemaatschappij-instrumenten die het gebruik van eenzelfde URL omvatten. De verzoekende partij is van mening dat daaruit een discriminatie voortvloeit en verzoekt de Raad van State aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen. De Raad van State willigt dat verzoek in.

 3. In rechte

  -A-

  A.1.1. De nv « Rocoluc », verzoekende partij voor de Raad van State, zet uiteen dat het in de reële wereld, om redenen van algemeen belang en, in het bijzonder, van bescherming van de spelers en hun gezin, niet toegelaten is op eenzelfde plaats inrichtingen voor kansspelen of weddenschappen van onderscheiden klassen uit te baten. Zij herinnert eraan dat de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen ten doel heeft de onlinespelen en -weddenschappen te beperken door een stelsel van aanvullende vergunningen in het leven te roepen, dat is opgevat als een aanvullend systeem bij het stelsel van de hoofdvergunningen. Zij is van mening dat, gelet op dat aanvullend karakter, de regeling die van toepassing is op de spelen en weddenschappen in de fysieke wereld ook van toepassing is op de onlinespelen en -weddenschappen. Zij stelt echter vast dat de Kansspelcommissie verscheidene aanvullende vergunningen heeft verleend die tot gevolg hebben een of meer operatoren toe te staan op eenzelfde internetsite, dat wil zeggen door middel van dezelfde domeinnaam en de daaraan verbonden URL’s, zowel casinospelen (vergunningen A+ of B+) als weddenschappen (vergunning F1+) uit te baten. Zij signaleert dat bij een vonnis van de voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van koophandel te Brussel van 27 januari 2016 haar verzoek werd ingewilligd om de stopzetting te bevelen van de gecumuleerde exploitatie door verscheidene casino’s van spelen en weddenschappen op eenzelfde internetsite.

  A.1.2. Ten aanzien van de vergelijkbaarheid van de situaties waarover het gaat in de prejudiciële vraag, brengt de nv « Rocoluc » het bijkomende karakter van de aanvullende vergunning ten opzichte van de hoofdvergunning in herinnering en wijst zij erop dat er een sterk parallellisme bestaat tussen de manier waarop de fysieke inrichtingen worden uitgebaat en die waarop de informatiemaatschappij-instrumenten worden gebruikt, met het doel de spelers te beschermen. Zij verwijst naar een besluit van de Europese Commissie van 20 september 2011 inzake staatssteun (2012/140/EU) alsook naar een arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 26 september 2014 (T-601/11) en naar een beschikking van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 21 april 2016 (C-563/14 P), waarin wordt bevestigd dat de exploitanten van onlinespelen en de exploitanten van offlinespelen zich in een vergelijkbare feitelijke situatie bevinden. Zij leidt daaruit af dat de Raad van State in de zaken die voor hem aanhangig zijn, de interpretatie van de in het geding zijnde bepalingen in aanmerking had moeten nemen die zij voorstond en dat bij gebreke daarvan, hij een verschil in behandeling tussen twee...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT