Décision judiciaire de Raad van State, 12 septembre 2017

Date de Résolution12 septembre 2017
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 239.050 van 12 september 2017 in de zaak A. 217.837/X-16.438.

In zake : André HENDRICKX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Wim Mertens kantoor houdend te 3580 Beringen Paalsesteenweg 81 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

 1. de STAD LOMMEL bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Stijn Butenaerts kantoor houdend te 1080 Brussel Leopold II-laan 180 bij wie woonplaats wordt gekozen

 2. de PROVINCIE LIMBURG

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

  1. Het beroep, ingesteld op 14 december 2015, strekt tot de nietigverklaring van : a. het besluit van de gemeenteraad van de stad Lommel van 23 juni 2015 houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Adelbergpark-Dorp West”, en

  1. het besluit van de deputatie van de provincieraad van de provincie Limburg van 10 september 2015 houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Adelbergpark-Dorp West”.

  II. Verloop van de rechtspleging

  2. De verwerende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend en verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  X-16.438-1/11

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een verslag opgesteld.

  Verzoeker heeft een laatste memorie ingediend. De verwerende partijen hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 17 maart 2017.

  Staatsraad Jan Clement heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Joris Gebruers, die loco advocaat Wim Mertens verschijnt voor verzoeker, advocaat Stijn Butenaerts, die verschijnt voor de eerste verwerende partij en de heer Tom Roosen, afdelingschef, die verschijnt voor de tweede verwerende partij , zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een met dit arrest andersluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Bij arrest nr. 221.209 van 25 oktober 2012 vernietigt de Raad van State het besluit van de gemeenteraad van de stad Lommel van 13 juli 2010 houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna: gemeentelijk RUP) “Adelbergpark-Dorp” en het besluit van de deputatie van de provincieraad van de provincie Limburg van 15 september 2010 houdende de goedkeuring van dit gemeentelijk RUP.

  X-16.438-2/11

  4. Na het laatstgenoemde arrest wordt het oorspronkelijk gemeentelijk RUP “Adelbergpark-Dorp” opgesplitst in twee afzonderlijke RUP’s: - het gemeentelijk RUP “Adelbergpark-Dorp Oost”, dat op 28 november 2013 is goedgekeurd door de deputatie van de provincieraad van de provincie Limburg en - het gemeentelijk RUP “Adelbergpark-Dorp West”, zijnde het bestreden gemeentelijk RUP.

 4. Verzoeker is eigenaar en bewoner van een woning gelegen tegenover een onbebouwd terrein waarop het bestreden gemeentelijk RUP de oprichting voorziet van een hoogteaccent, dit is een appartementsgebouw met een kroonlijsthoogte van 29 meter.

  6.1. Het plangebied van het bestreden gemeentelijk RUP ligt volgens de bestemmingsvoorschriften van het bij koninklijk besluit van 22 maart 1978 vastgestelde gewestplan Neerpelt-Bree in woongebied en woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. Ter plaatse is ook een bij ministerieel besluit van 24 december 1992 goedgekeurd bijzonder plan van aanleg (hierna: BPA) “Centrum II nr. 2c” van toepassing, dat onder meer in zones voorziet voor gesloten bebouwing, voor de realisatie van een cultureel centrum en van een bioscoop met bijbehorend park.

  6.2. Het bestreden gemeentelijk RUP heeft als doel om het bestaande BPA “Centrum II nr. 2c” te wijzigen en vernieuwing mogelijk te maken binnen het historisch gegroeid centrum van de stad Lommel.

 5. Op 29 januari 2013 beslist de dienst Milieueffectrapportage van de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Vlaamse Gewest (hierna: de dienst Mer) dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en de opmaak van een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT