Vonnis van Raad van State, 13 juli 2017

Datum uitspraak:13 juli 2017
Jurisdictie:UDN
Nature:Arrest
SAMENVATTING

In fase 1 van de onderhandelingsprocedure worden de offertes beoordeeld. Daarna volgt fase 2 met een mondelinge toelichting van "de ingediende offerte". Het toelaten tot de mondelinge toelichting betekent niet automatisch dat de aanbestedende overheid die offerte regelmatig heeft verklaard. Voorts lijken de verzoekende partijen er geen belang bij te hebben om aan te voeren dat zij ten onrechte... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe VAKANTIEKAMER

A R R E S T

nr. 238.816 van 13 juli 2017 in de zaak A. 222.527/XII-8399

In zake: 1. de VZW WERKEN GLORIEUX-RONSE 2. de NV ALGEMENE ONDERNEMINGEN ROBERT

WYCKAERT 3. de NV WYCOR 4. de BVBA AMV ARCHITECTEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jan Ghysels, Sophie Bleux en Kris Wauters kantoor houdend te 1170 Brussel Terhulpsesteenweg 187 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de STAD RONSE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Stijn Knaepen kantoor houdend te 3530 Houthalen-Helchteren Centrum Zuid 1111 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 28 juni 2017, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Ronse van 12 juni 2017 “waarbij beslist wordt dat de offerte ingediend door verzoekende partijen, i.h.k.v. de overheidsopdracht voor ‘De uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van het OCMW Ronse – dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg’ substantieel onregelmatig is waardoor de offerte van verzoekende partijen werd uitge-

  XII-8399- 1/29

  sloten en waarbij beslist wordt om voormelde opdracht toe te wijzen aan de VZW WZC Sint-Vincentius”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 10 juli 2017, om 10.00 uur.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitge-

  bracht.

  Advocaat Kris Wauters en advocaat Jorien Van Belle, loco advocaat Jan Ghysels, die verschijnen voor de verzoekende partijen en advocaat Stijn Knaepen, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor “de uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op project-gronden die heden eigendom zijn van de stad of van het OCMW Ronse”.

  XII-8399- 2/29

  De gunningswijze is de onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

  3.2. Vier kandidaten, waaronder ook de verzoekende partijen – verenigd onder de naam ‘Zorgvallei Ronse’ – en de gekozen inschrijver, dienen een aanvraag tot deelneming in.

  De verwerende partij selecteert drie kandidaten, waaronder ook de verzoekende partijen. Op 17 oktober 2016 beslist de gemeenteraad van de stad Ronse om de geselecteerde kandidaten uit te nodigen om een offerte in te dienen. De geselecteerde kandidaten ontvangen het bestek, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 oktober 2016.

  3.3.1. Blijkens het bestek bestaat de opdracht uit de volgende acht deelopdrachten:

  “1. Het ontwerpen, bouwen en uitbaten van een nieuw woonzorgcentrum binnen een structuur die beantwoordt aan titel VIII van het OCMW-decreet op een projectgrond van het OCMW middels de toekenning van een erfpachtrecht door het OCMW 2. De herbestemming en de uitbating van de bestaande gebouwen van het WZC De Linde, O. Delghustraat 64-68, 9600 Ronse na toekenning van een erfpachtrecht door het OCMW 3. De overname en de uitbating van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de stad Ronse 4. De overname en de uitbating van de dienstenchequeondememing van de stad Ronse. 5. De overname en de uitbating van de seniorenflats, heden gekend onder de naam Hoge Winde, gelegen Bredestraat 256, 9600 Ronse, na verkoop of de toekenning van een erfpacht 6. De overname en de uitbating van het lokaal dienstencentrum van de stad Ronse 7. Het ontwerpen, bouwen en uitbaten van het kinderdagverblijf het Sprookjesbos, in vervanging van de huidige locatie, momenteel gelegen O. Delghuststraat 58, 9600 Ronse, 8. Overname en uitbating van de dienst IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) van het OCMW dat is erkend door Kind en Gezin.”

  XII-8399- 3/29

  3.3.2. De deelopdrachten worden gedetailleerd omschreven in deel 2 van het bestek. De voor dit geschil relevante bepalingen luiden:

  - exploitatievoorwaarden voor deelopdracht 1:

  “Het OCMW Ronse wenst 76 RVT en 76 erkende ROB bedden in te brengen in de nieuwe op te richten structuur. De Opdrachtnemer kan bijkomende erkende en/of niet erkende WZC-bedden inbrengen in de nieuwe structuur, voor zover hij hier zelf over zou beschikken.

  De Opdrachtnemer zal integraal verantwoordelijk zijn voor de financiële haalbaarheid van de uitbating. Bij eventuele keuze voor een vereniging hoofdstuk 1 zal statutair verankerd worden dat de opdrachtnemer alle financiële verliezen op zich neemt en dit verwijzend naar artikel 221, 12° van het OCMW Decreet.

  Bij eventuele keuze voor een vereniging hoofdstuk 3 of 4: overeenkomst tussen de nieuwe vzw met de Opdrachtnemer houdende een gegarandeerde ten laste name van het eventuele integrale tekort van het desbetreffende boekjaar door de Opdrachtnemer.

  Hierbij geldt dat uit het uitbatingsplan dat deel uitmaakt van de offer-te/BAFO moet blijken: - dat de initieel beoogde ligdagprijs gelegen is tussen de 50,00 EUR en 55,00 EUR per dag.

  Waarbij verder wordt aangegeven hoe de betaalbaarheid van de dagprijs zou kunnen evolueren op een lange termijn en waarbij deze dagprijs minstens moet gegarandeerd blijven voor een periode van minstens 5 jaar, exclusief indexatie.

  De nieuwe structuur dient in functie van de exploitatie beroep te doen op volgend personeel tegen de hierna gestelde voorwaarden: - alle statutaire personeelsleden die op het ogenblik van de gunning werkzaam zijn in het WZC De Linde van het OCMW Ronse tot op het ogenblik van hun pensionering. De Opdrachtnemer betaalt op maandelijkse basis de integrale loonkost (patronale bijdragen inbegrepen) van het beschreven personeel terug aan de statutaire werkgever;

  De nieuwe structuur verbindt er zich aldus toe om de toekomstige pensioenlasten conform bijgevoegde tabel van alle statutaire personeelsleden (cfr. supra) ten laste te nemen ingevolge de bestaande en toekomstige regelgeving en dit over een periode van 25 jaar en met een maximumbedrag van 22.000.000,00 EUR. […] - alle contractuele personeelsleden die op het moment van de gunning werkzaam zijn in het WZC De Linde, aan minimaal dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden zoals ze bestaan op het ogenblik van de gunning en voor de volledige duur van hun tewerkstelling.”

  XII-8399- 4/29

  - bepalingen inzake de toekomstige dienstverlener en de uitbatingsvoorwaarden voor deelopdracht 3:

  “Toekomstige dienstverlener:

  Een rechtspersoon die is verbonden met de Opdrachtnemer conform de regelgeving zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen d.d. 26 februari 2016 inzonderheid de laatste paragraaf van artikel 1 van hoofdstuk I waarbij verwezen wordt naar art. 34/1 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 betreffende de procedure voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantel-zorgers.

  De stad Ronse wenst als initiatiefnemer van de dienst die zijn erkenning wil overdragen lid te worden van de rechtspersoon waaraan de erkenning wordt overgedragen en wenst vertegenwoordigd te zijn in het bestuur van die rechtspersoon.

  Uitbatingsvoorwaarden: De Opdrachtnemer dient te garanderen dat de erkende uren van de stad Ronse (dit zijn 13.075 uren) verder zullen worden gepresteerd op het grondgebied van de stad Ronse, behoudens andersluidende regelgeving. De Opdrachtnemer dient beroep te doen op volgend personeel: - alle contractuele personeelsleden die op het moment van de gunning werkzaam zijn in de dienst DGAT Gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de Stad Ronse, aan minimaal dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden zoals ze bestaan op het ogenblik van de gunning en voor de volledige duur van hun tewerkstelling.

  Overzicht personeelsbestand op datum goedkeuring selectieleidraad in bijlage.”

  - bepalingen inzake de toekomstige dienstverlener en de uitbatingsvoorwaarden voor deelopdracht 4:

  “Toekomstige dienstverlener:

  Een rechtspersoon die is verbonden met de Opdrachtnemer. Uitbatingsvoorwaarden: De Stad Ronse wenst haar erkenning als dienstencheque onderneming in te brengen in een nieuwe organisatie waarbinnen de Opdrachtnemer deze dienstverlening voortzet.

  De Opdrachtnemer dient beroep te doen op volgend personeel: - alle contractuele personeelsleden die op het moment van de gunning werkzaam zijn in de dienstencheque onderneming van de Stad Ronse, aan minimaal dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden zoals ze bestaan op het ogenblik van de gunning en voor de volledige duur van hun tewerkstelling. Overzicht personeelsbestand op datum goedkeuring selectieleidraad in bijlage.”

  XII-8399- 5/29

  - bepalingen inzake de toekomstige dienstverlener en de uitbatingsvoorwaarden voor deelopdracht 6:

  “Toekomstige dienstverlener:

  Een rechtspersoon die is verbonden met de Opdrachtnemer. Uitbatingsvoorwaarden: De Opdrachtnemer dient beroep te doen op volgend personeel: - Alle statutaire personeelsleden die op het ogenblik van de gunning werkzaam zijn in het lokaal dienstencentrum van de Stad Ronse tot op het ogenblik van hun pensionering. De Opdrachtnemer betaalt op maandelijkse basis de integrale loonkost (patronale bijdragen inbegrepen) van het beschreven personeel terug aan de statutaire werkgever;

  Overzicht personeelsbestand op datum goedkeuring selectieleidraad in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT