Vonnis van Raad van State, 29 juni 2017

Datum uitspraak:29 juni 2017
Jurisdictie:Schorsing
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Verzoekers verschaffen geen enkel inzicht in de beweerde "bijkomende kost[en]\

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 238.705 van 29 juni 2017 in de zaak A. 221.773/VII-39.943.

In zake : 1. Johan DE SMET 2. Sabine HENNE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Elisabeth Hannequart kantoor houdend te 2020 Antwerpen Seringenlaan 8 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Bronders kantoor houdend te 8400 Oostende Archimedesstraat 7 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 23 maart 2017, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 3 maart 2017 waarbij het beroep ingesteld tegen de beslissing van de toezichthouder van het Agentschap voor Natuur en Bos van 16 november 2016, houdende het opleggen van bestuurlijke maatregelen, ongegrond wordt verklaard en de bestuurlijke maatregelen worden bevestigd.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Eerste auditeur Ronny Vercruyssen heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 22 juni 2017.

  Staatsraad Peter Sourbron heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Elisabeth Hannequart, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en advocaat Peter De Roover, die loco advocaat Bart Bronders verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Ronny Vercruyssen heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verzoekende partijen zijn eigenaar van een perceel grond waarop zich een bron bevindt.

  3.2. Op 20 juni 2012 stelt de toezichthouder van het Agentschap voor Natuur en Bos het volgende vast:

  “Ik stel vast dat er op de percelen gelegen te Dilbeek 1e Afd. sectie E nrs. 68d, 68e en 79c een bron - die duidelijk aangeduid staat op de stafkaart (zie fotodossier) - gedraineerd en in een buis is gelegd. De bron en bronvegetatie is hiermee ernstig beschadigd. Bronnen zijn volgens het natuurdecreet volledig beschermd en het beheer bestaat uit „niets doen‟. Elke wijziging aan de bron en de vegetatie is verboden. De bomen die rond de bron en bronzone stonden, zijn eveneens verdwenen. Deze bomen waren overblijvers van een eerdere niet vergunde ontbossing in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT