Vonnis van Raad van State, 2 maart 2017

Datum uitspraak: 2 maart 2017
Jurisdictie:UDN
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Het gelijkheidsbeginsel zoals neergelegd in de artt. 10 en 11 van de GW en art. 5 van de wet van 15 juni 2006, gebiedt de aanbestedende overheden de aannemers, de leveranciers en de dienstverleners op gelijke wijze te behandelen. De verzoekende partij voert aan dat de offertes niet vergelijkbaar zijn omdat bepaalde bestekbepalingen door de inschrijvers verschillend werden geïnterpreteerd. Er... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 237.547 van 2 maart 2017 in de zaak A. 221.384/XII-8305

In zake: de NV DC INDUSTRIAL bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten William Timmermans, Caroline De Mulder en Julien Gaul kantoor houdend te 1000 Brussel

Havenlaan 86 C/414 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Karel Van Hoorebeke en Rebecca Denys kantoor houdend te 9000 Gent

Coupure Rechts 162 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

de vennootschap naar Deens recht ROHDE NIELSEN A/S bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Barteld Schutyser en Tom Villé kantoor houdend te 1050 Brussel

Louizalaan 99 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 2 februari 2017, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de gunningsbeslissing van het intern verzelfstandigd agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust van het Vlaams Gewest van 16 december

  XII-8305-1/30

  2016, waarbij het de opdracht nr. 216.145, bestek nr. 16EH/16/32 - open aanbesteding voor aanneming van werken - onderhoud Vlaamse stranden, toekent aan Rohde Nielsen A/S”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met een verzoekschrift van 13 februari 2017 heeft de vennootschap naar Deens recht Rohde Nielsen A/S gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 21 februari 2017, om 11.00 uur.

  Staatsraad Johan Bovin heeft verslag uitgebracht.

  Advocaten William Timmermans en Caroline De Mulder, die verschijnen voor de verzoekende partij, advocaat Rebecca Denys, die in eigen naam en Karel Van Hoorebeke verschijnt voor de verwerende partij, en advocaten Barteld Schutyser en Tom Villé, die verschijnen voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Inge Vos heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Het intern verzelfstandigd agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust, van het Vlaamse Gewest schrijft een

  XII-8305-2/30

  overheidsopdracht voor de aanneming van werken uit voor het onderhoud van Vlaamse stranden.

  3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen op 17 oktober 2016 en in het Publicatieblad van de Europese Unie op 22 oktober 2016.

  De korte beschrijving van het voorwerp van de opdracht in de aankondiging luidt als volgt:

  “Onderhoud Vlaamse stranden:

  De opdracht heeft tot doel het uitvoeren van onderhoudssuppleties op één of meer stranden langs de Vlaamse kust én/of de droge aanvoer van zand naar andere stranden of duinen vanuit de kusthavens.

  Het totaal bedrag van de uit te voeren werken gedurende de oorspronkelijke uitvoeringstermijn bedraagt 3.000.000 euro (btw inbegrepen).”

  3.3. In de aankondiging en het op de opdracht toepasselijke bijzonder bestek nr. 16EH/16/32 wordt de gunningswijze als volgt omschreven:

  “De opdracht wordt gegund ingevolge een openbare aanbesteding.

  Het gegarandeerd totaal bedrag van de uit te voeren werken gedurende de uitvoeringstermijn bedraagt 3 000 000 EUR incl. btw.

  De offertes worden vergeleken op basis van de fictieve inschrijvingsprijs, zijnde een som van de verschillende indicatieve vermoedelijke hoeveelheden vermenigvuldigd met hun eenheidsprijzen en rekening houdende met het door de inschrijver op te geven toeslag- of kortingspercentage. Dit percentage wordt toegepast op de posten 2 t/m 5 (alle posten m.u.v. post 1, post 6 en post 7). Belangrijk: de toeslag/korting heeft dus enkel betrekking op de posten 2 tot en met 5 (aanvoer van zand en regiewerken grondverzet). De eenheidsprijzen voor de posten 1 ((de)mobilisatie) en 6 (transport) zijn vast.

  Het toeslag- of kortingspercentage wordt afgekondigd tijdens de openingszitting en de opdracht wordt gegund ingevolge een openbare aanbesteding op basis van de rangschikking van de fictieve inschrijvingsprijs.”

  Bij het bestek is een samenvattende meetstaat gevoegd.

  XII-8305-3/30

  Dienaangaande bepaalt het bestek het volgende :

  “Art. 83 Samenvattende opmeting

  §1 In de samenvattende opmeting gaat de post vergezeld:

  1. van de vermelding “GP”, globale prijs, als de hoeveelheid niet aangegeven is; b) van de vermelding “VH”, vermoedelijke hoeveelheid; c) van de vermelding “VS”, voorbehouden som;

  De aanbestedende overheid garandeert enkel de uitvoering van de opdracht voor het bedrag vermeld in het onderhavig bestek. De verdeling van dit bedrag over de verschillende posten behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de aanbestedende overheid, die volgens de noodzaak of omwille van opportuniteitsredenen de verdeling kan aanpassen.

  […]

  § 2 Vermoedelijke hoeveelheden noch de opgegeven eenheidsprijzen mogen verbeterd worden in de samenvattende opmeting.”

  Inzake prijsopgave bepaalt het bestek bovendien:

  “Art. 88 Prijsopgave

  De inschrijver geeft hetzij een meerprijs (toeslag), hetzij een minprijs (korting) op met betrekking tot de posten 2 tot en met 5 (alle posten m.u.v. post 1, post 6 en post 7). Belangrijk: De toeslag/korting heeft dus enkel betrekking op de (deel)posten 2 tot en met 5.

  Toeslag / Korting in te vullen in het offerteformulier als percentage op de EHP van (deel)posten 2 tot en met 5 tot op twee cijfers na de komma.

  Aan de posten (de)mobilisatie (=post 1) en transport (post 6 verleng) mag bijgevolg niets gewijzigd worden.”

  3.4. Op 3 november 2016 wordt nog een terechtwijzend bericht nummer 1 gepubliceerd met 5 bijlagen, waaronder het V&G-plan en een aangepaste meetstaat. In het terechtwijzend bericht 1 wordt de meetstaat onder meer als volgt gewijzigd:

  XII-8305-4/30

  Nr post Code

  Omschrijving samenvattende meetstaat

  Aard Eenheid Hoeveelheid

  Eenheidsprijs/ bedrag

  (EUR)

  Eenheidsprijs/ bedrag voluit geschreven

  Vermindering/ vermeerdering

  Totaal (incl. vermindering/ vermeerde-ring) (EUR)

  180.000,00

  1 1* Mobilisatie én demobilisatie voor suppletie met zinker en/of drijvende leiding (incl. alle kosten van bijhorende werken, leveringen en diensten zoals beschreven in het bestek) BELANGRIJK: EHP van deze post niet wijzigen

  VH stuk 1,000000 180.000,00000 honderdtachtigduizend euro en nul eurocent

  2 6* Transport van zeezand met vrachtwagens en dumpers inclusief overslag. (incl. alle kosten van bijhorende werken, leveringen en diensten zoals beschreven in het bestek) BELANGRIJK:

  EHP van deze post niet wijzigen

  VH m³km 1,00000 0,40000 nul euro en veertig eurocent

  0,40

  Voorts wordt het bestek ook onder meer als volgt aangevuld:

  “Bestek pg. 25: De aanbestedende overheid garandeert enkel de uitvoering van de opdracht voor het bedrag vermeld in onderhavig bestek. De verdeling van dit bedrag over de verschillende posten behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de aanbestedende overheid, die volgens noodzaak of omwille van opportuniteitsredenen de verdeling kan aanpassen.

  Wordt aangevuld met:

  Er wordt een maximum aantal m³ opgegeven dat binnen de opdracht via de haven droog kan worden doorgevoerd naar stranden langs de Vlaamse kust. Deze maximale hoeveelheid zand bedraagt 40.000 m³ volgens de verschillende daartoe voorziene posten van het bestek.

  XII-8305-5/30

  ‡ACDRNEAFH-BCIGEJV‡

  De overige hoeveelheid zand (tot uitputting van het bedrag vermeld in onderhavig bestek voor de uitvoering van de opdracht) wordt aldus nat aangevoerd.”

  3.5. Vier inschrijvers dienen tijdig een offerte in :

  Inschrijver Toeslag/Korting DC Industrial Toeslag + 2,00 % Dredging International Toeslag + 8,25 % Ondernemingen Jan De Nul Toeslag + 10,00 % Rohde Nielsen A/S Korting -15,40 %

  3.6. Met een e-mailbericht van 4 december 2016 en aangetekend schrijven van 5 december 2016 deelt de nv DC Industrial aan de verwerende partij mee dat de door Rohde Nielsen A/S aangeboden prijzen niet marktconform zijn en dringt zij aan op een grondig prijsonderzoek. Tevens verstrekt zij spontaan zelf een gedetailleerde prijsverantwoording met betrekking tot haar offerte.

  3.7. Met een aangetekend schrijven van 5 december 2016 deelt de verwerende partij aan Rohde Nielsen A/S mee dat zij de ingediende offertes onderwerpt aan een prijsonderzoek “conform art. 21 van het KB 15.07.2011”. Zij vraagt vervolgens “een prijsverantwoording te bezorgen m.b.t. onderhavig dossier”, en wijst erop dat deze minimaal volgende elementen dient te bevatten:

  “– Kostprijs (de)mobilisatie zinker- en / of drijvende leiding; – Kostprijs hopper (kost per dag) incl. brandstof – en personeelskosten; – Productie rekening houdende met de in het bestek vermelde winzone‟s, vaarafstanden, stortlocaties, stillig, etc.; – Overige kosten o.m. werfkosten (grondwerk), personeelskosten, surveykosten, kost assistentievaartuig(en), etc.; – Kostprijs veiligheidsmaatregelen; – Diverse kosten”.

  De gedetailleerde verantwoording dient voorts te worden opgemaakt voor de verschillende win- en stortlocaties rekening houdende met de vaar- en transportafstanden en ook moet worden aangegeven hoe de droge aanvoer vanuit de kusthavens zal worden georganiseerd.

  XII-8305-6/30

  Dit schrijven wordt door deze inschrijver beantwoord met een schrijven van 9 december 2016.

  3.8. In het gunningsverslag worden de vier inschrijvers geselecteerd. Inzake het prijsonderzoek wordt in het gunningsverslag het volgende opgemerkt:

  “4. Prijsonderzoek

  Specifieke regeling

  In geval van een opdracht voor werken, gegund bij aanbesteding en voor zover minstens vier offertes worden ingediend, dient de aanbestedende overheid het eventueel abnormaal karakter van de prijs na te zien van elke offerte waarvan het bedrag minstens 15% onder het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT