Décision judiciaire de Raad van State, 20 décembre 2016

Date de Résolution20 décembre 2016
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIVe KAMER

A R R E S T

nr. 236.827 van 20 december 2016 in de zaak A. 214.787/XIV-36.204

In zake : Evy POINT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Philippe Vande Casteele kantoor houdend te 2900 Schoten Klamperdreef 7 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de CENTRALE DIENST VOOR SOCIALE EN CULTURELE ACTIE VAN HET MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Lindemans en Tim Souverijns kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partijen :

 1. Julien GINIS woonplaats kiezend te Sterrenlaan 19 3360 Korbeek-Lo Belgie 2. het INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN (hierna: IGVA) bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Elke Cloots, Joos Roets en Stefan Sottiaux kantoor houdend te 2018 Antwerpen Grotehondstraat 14 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 2. Het beroep, ingesteld op 20 januari 2015, strekt tot de nietigverklaring van het “ministerieel besluit nr. 93460 van 10 oktober 2014

  XIV-36.204-1/33

  waarbij de heer Julien Ginis, adviseur in de klasse A3, met ingang van 1 december 2014, [wordt] bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4, in het Nederlandstalig taalkader, in de betrekking van directeur-generaal Sociale Zaken bij de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging en de titel van adviseur-generaal [draagt]”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoekster heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  De eerste tussenkomende partij heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De eerste tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  De tweede tussenkomende partij heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tweede tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een verslag opgesteld.

  De verwerende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. Verzoekster, de eerste en de tweede tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2016.

  Staatsraad Kaat Leus heeft verslag uitgebracht.

  XIV-36.204-2/33

  Advocaat Philippe Vande Casteele, die verschijnt voor verzoekster, advocaat Tim Souverijns, die loco advocaat Dirk Lindemans verschijnt voor de verwerende partij, eerste tussenkomende partij Julien GINIS, die persoonlijk verschijnt, en advocaat Joos Roets, die verschijnt voor de tweede tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verzoekster en de eerste tussenkomende partij zijn beiden als statutair ambtenaar tewerkgesteld bij de CDSCA, benoemd in niveau A, klasse A3.

  De CDSCA is een bij artikel 1 van de wet van 10 april 1973 ‘houdende oprichting van een Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging’ (hierna: de organieke wet) opgerichte publiekrechtelijke rechtspersoon die onder de controle van de minister van Landsverdediging staat. Het betreft een instelling van openbaar nut van categorie B, onderworpen aan de wet van 16 maart 1954 ‘betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut’ (hierna: de wet van 16 maart 1954).

  3.2. Op 29 november 2013 stelt het beheerscomité van de CDSCA het personeelsplan voor 2014 vast. Daarin wordt opgenomen dat er een nieuwe adviseur-generaal in het Nederlandstalig kader moet worden benoemd omwille van de pensionering van de titularis ervan, W.V., op 30 november 2014. In het

  XIV-36.204-3/33

  personeelsplan wordt verduidelijkt dat het gaat om een “bevordering naar een hogere klasse (A3 naar A4).

  3.3. Tijdens zijn vergadering van 17 december 2013 beslist de directieraad om deze betrekking via een interne bevorderingsprocedure (A4 NL) in te vullen.

  3.4. Bij e-mail van 27 februari 2014 vraagt titularis W.V. om zijn vervanging aan de agenda van de eerstvolgende vergadering van de directieraad toe te voegen omdat deze vanaf 1 december 2014 niet meer geldig kan beraadslagen indien de bevorderingsprocedure niet vóór einde maart 2014 wordt opgestart. Artikel 7 van het huishoudelijk reglement bepaalt immers dat de Directieraad slechts geldig kan beraadslagen indien leden van beide taalrollen aanwezig zijn, wat niet meer het geval zal zijn na de pensionering van W.V..

  3.5. Tijdens zijn vergadering van 11 maart 2014 beslist de directieraad de procedure voor de vervanging van de functie van directeur-generaal op te starten.

  3.6. Op 22 april 2014 verklaart de minister van Landsverdediging “de betrekking met functiecode en -titel ‘DSA713 Directeur-generaal sociale zaken’ in de vakrichting ‘Algemeen Beheer’ vacant voor interne bevordering naar de hogere klasse op 1 december 2014” met het oog op de vervanging van de titularis ervan. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 december 2007 ‘houdende de classificatie van de functies van niveau A’ is dit een functie van de klasse A4.

  3.7. Op 20 mei 2014 wordt de vacature door de adjunct-administrateur-generaal ondertekend en meegedeeld aan alle kandidaten die aan de voorwaarden voldoen om de vacante betrekking te bekleden, namelijk op 1 december 2014 benoemd zijn in de klasse A3, geen vermelding “onvoldoende” hebben verkregen bij de laatste evaluatie en zich in een

  XIV-36.204-4/33

  administratieve stand bevinden waarin de ambtenaar zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden. Dit bericht bevat tevens bijlagen, namelijk de functiebeschrijving (DSA713 van de federale cartografie), met inbegrip van de competentieprofielen van een leidinggevende A4 (basis) en het rooster “technische expertise”.

  3.8. Vijf ambtenaren, waaronder verzoekster en de eerste tussenkomende partij, stellen zich kandidaat.

  3.9. Tijdens zijn vergadering van 25 juni 2014 onderzoekt de directieraad de kandidaturen en stelt daarbij vast dat alle kandidaturen ontvankelijk zijn. Na de kandidaten te hebben gehoord, oordeelt de directieraad dat alle kandidaten, wat de generieke competenties betreft, gelijkwaardig zijn. Voor elke technische competentie wordt een beoordeling uitgedrukt met een keuze tussen “uitstekend”, “zeer goed”, “goed” en “voldoende”. Bij de analyse van de technische competenties wordt de hoogste beoordeling behouden die de kandidaat op één van de onderdelen van die competentie heeft behaald. Op het vlak van die technische competenties meent de directieraad dat de kandidaten zich wel onderscheiden en komt na geheime stemming tot het volgende resultaat: 1. Julien Ginis (2 stemmen); 2. Evy Point (1 stem); 3) de overige kandidaten (0 stemmen). De eerste tussenkomende partij wordt als kandidaat voor de betrekking van directeur-generaal voorgedragen, met volgende motivering:

  “De Directieraad is van oordeel dat [de eerste tussenkomende partij] over de nodige competenties beschikt om de functie DSA713 uit te oefenen. Hij behaalt, in vergelijking met de andere 4 kandidaten, de beste quoteringen op de hiervoor vermelde 15 competenties (zie punt C: Sleutelcompetenties en basisprofiel: 9 x zeer goed op 9 competenties; Gemeenschappelijk technische competenties : 5 x zeer goed en 1 x goed op 6 competenties).

  Daarenboven heeft hij door zijn werk op de personeelsdienst sinds 1 januari 1979, waarvan in de functie van Personeelsverantwoordelijke sinds 1 juni 2009, bewezen over de nodige vaardigheden te beschikken om deze functie DSA713 uit te oefenen.

  Uit zijn opleidingsfiche blijkt dat hij sinds zijn indiensttreding tientallen opleidingen heeft gevolgd onder meer met betrekking tot personeelsbeheer, leiding geven, sociaal recht en overheidsmanagement.

  Zijn kwaliteiten blijken ook uit de resultaten van zijn gecertificeerde opleidingen bij het OFO:

  XIV-36.204-5/33

  -2005: Arbeidswetgeving, administratief en geldelijk statuut (geslaagd 73,15%) -2007: Professionalisering van het selectie- en wervingsproces (geslaagd 78,07%) -2010: Leiding geven / beheer van een team (geslaagd 77,32%).”

  3.10. Dit voorstel wordt op 3 juli 2014, samen met de notulen, aan de kandidaten meegedeeld, met vermelding van de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 26bis van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 ‘betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel’ binnen een termijn van tien werkdagen bezwaar in te dienen bij de directieraad.

  3.11. Op 15 juli 2014 dient verzoekster een gemotiveerd bezwaar in. De directieraad behandelt dit bezwaar tijdens zijn zitting van 24 juli 2014 en beslist na geheime stemming (2 tegen 1) de rangschikking niet te wijzigen. Haar beslissing is met redenen omkleed.

  3.12. De notulen van die vergadering worden op 25 juli 2014 aan verzoekster meegedeeld.

  3.13. Het voorstel wordt vervolgens op de vergadering van het beheerscomité van de CDSCA van 17 september 2014, met het oog op advies, geagendeerd. Het beheerscomité verleent een unaniem gunstig advies.

  Vervolgens wordt het voorstel aan de minister overgemaakt die bij ministerieel besluit nr. 93640 van 10 oktober 2014 beslist om de eerste tussenkomende partij met ingang van 1 december 2014 tot de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, te bevorderen. De beslissing luidt:

  “[…]

  Gelet op de wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, gewijzigd bij de koninklijke besluiten nrs. 90 en 485 respectievelijk van 20 augustus 1982 en van 22 december 1986 en bij de wetten van 2 augustus 2002 en van 27 december 2006;

  Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT