Décision judiciaire de Raad van State, 25 octobre 2016

Date de Résolution25 octobre 2016
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 236.228 van 25 oktober 2016 in de zaak A. 210.503/IX-8228

In zake: Alain DE ROECK woonplaats kiezend te 8430 Middelkerke Populierenlaan 7

tegen:

het GEMEENSCHAPSONDERWIJS, vertegenwoordigd door scholengroep 9 – Ringscholen bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Marc Stommels kantoor houdend te 2000 Antwerpen Amerikalei 220 bus 14 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 23 oktober 2013, strekt tot de nietigverklaring van “[de] beslissing van de directeur van GLTT-CVO te SintGenesius-Rode, om de leraarsuren in de afdeling ICT zodanig aan te wenden dat de betrekking, waarvoor [Alain De Roeck] heeft gekandideerd voor een vaste benoeming in het kader van artikel 40ter § 2 van het DRP, niet zal worden ingericht tijdens het schooljaar 2013-2014; [van de] beslissing van de directeur van GLTT-CVO te Sint-Genesius-Rode, om het opleidingsaanbod in de afdeling ICT zodanig op te stellen dat de betrekking, waarvoor [Alain De Roeck] heeft gekandideerd voor een vaste benoeming in het kader van artikel 40ter § 2 van het DRP, niet zal worden ingericht tijdens het schooljaar 2013-2014 [en van de] beslissing van de Raad van Bestuur van Scholengroep 9 Ringscholen, van 8 oktober 2013, [...] waarbij beslist werd geen gunstig gevolg te geven aan het verzoek tot uitbrei-ding van [de] vaste benoeming [van Alain De Roeck]”.

  IX-8228-1/13

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Bij arrest nr. 226.317 van 3 februari 2014 is de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de eerste twee bestreden beslissingen verworpen.

  De verzoekende partij heeft een verzoekschrift tot voortzetting van de rechtspleging ingediend.

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur Diane Mareen heeft een verslag opgesteld.

  De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 12 september 2016.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitge-

  bracht.

  De verzoekende partij en advocaat Jan Fransen, die loco advocaat Marc Stommels verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Diane Mareen heeft advies ge-

  geven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  IX-8228-2/13

  III. Feiten

  3.1. Verzoeker is sinds 1 september 1998 aangesteld als leerkracht ICT in het CVO-GLTT te Sint-Genesius-Rode, een onderwijsinstelling die behoort tot scholengroep 9 van het Gemeenschapsonderwijs.

  Met ingang van 1 januari 2002 wordt hij vast benoemd voor 16,5 uur en met ingang van 1 januari 2003 voor 18 uur.

  3.2. Op de vergadering van het lokaal comité van 29 maart 2013 legt de directeur van het CVO-GLTT een lijst voor met de vacante betrekkingen op 15 april 2013. De lijst maakt onder volgnummer 36 melding van een vacante betrekking leraar SVWO Informatica-Toepassingssoftware, Webdesign 1 TV, waargenomen door B.E., TADD, met een volume van 1,5/20. De directeur deelt het lokaal comité mee dat hij deze betrekking niet vacant wenst te verklaren. De lijst vermeldt als toelichting voor het niet vacant verklaren: “instabiel”.

  Naar de verwerende partij schrijft, kent het CVO-GLTT voor het schooljaar 2013-2014 een daling in het lestijdenpakket met 170 lestijden als gevolg van gewijzigde regelgeving en een daling in het aantal cursisten zodat 8,5 VTE (voltijds equivalenten) minder lesgevers tewerkgesteld kunnen worden.

  3.3. Verzoeker vraagt bij brieven van 14 juni 2013 en 13 september 2013 om uitbreiding van zijn vaste benoeming onder verwijzing naar artikel 40ter van het decreet van 27 maart 1991 ‘betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs’ (hierna: het rechtspositiedecreet).

  Dit artikel 40ter luidt ten tijde van de bestreden beslissingen:

  “§ 1. [opgeheven]. § 2. Het personeelslid dat de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, wordt op zijn verzoek vast benoemd in een vacante betrekking in een wervingsambt, op voorwaarde dat hij:

  IX-8228-3/13

  1° de voorwaarden vervult voor vaste benoeming; 2° de vaste benoeming bij de raad van bestuur aanvraagt; 3° vanaf 1 februari voorafgaand aan de datum van vaste benoeming in dienst is in de instelling waar de betrekking te begeven is; 4° tijdelijk personeelslid is of voor een onvolledige betrekking vast benoemd is.

  De betrekking hoeft niet vacant verklaard te worden.

  Die vaste benoeming heeft steeds 1 januari als ingangsdatum. § 3. De raad van bestuur heeft de mogelijkheid om het personeelslid dat in de scholengroep wordt gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een vacante betrekking, op zijn verzoek vast te benoemen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT