Décision judiciaire de Raad van State, 13 septembre 2016

Date de Résolution13 septembre 2016
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 235.747 van 13 september 2016 in de zaak A. 220.001/XII-8214

In zake: 1. de CVBA MODERO GERECHTSDEURWAARDERS

ANTWERPEN 2. de CVBA MODERO BRUSSEL 3. de BVBA ATHOS ADVOCATEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Ann Eeckhout en Lotte Ottevaere kantoor houdend te 9700 Oudenaarde Droesbekeplein 20 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het PARKEERAGENTSCHAP VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, nv van publiek recht, bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Els Gypen kantoor houdend te 2800 Mechelen Antwerpsesteenweg 16-18 bij wie woonplaats wordt gekozen eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat François Viseur

Verzoekende partijen tot tussenkomst:

 1. de NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE (NKGB) bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Christophe Dubois en Audrey Baeyens kantoor houdend te 1050 Brussel

  Flageyplein 18 bij wie woonplaats wordt gekozen

 2. Michel LEROY 3. de CVBA LEROY & ASSOCIÉS 4. de EBVBA PHILIPPE MORMAL

  XII-8214-1/33

  5. de CVBA CSMG bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Grégory Sorreaux kantoor houdend te 1000 Brussel Poelaertplein 6 bij wie woonplaats wordt gekozen eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Stéphane Nopere

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  I. Voorwerp van de vordering

 3. De vordering, ingesteld op 11 augustus 2016, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging:

  “- van de beslissing van het Parkeeragentschap van het Brussels

  Hoofdstedelijk Gewest […] van ongekende datum, aan [de cvba Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen, de cvba Modero Brussel en de bvba Athos Advocaten] waarbij werd beslist om de offerte van Modero-Modero-Athos niet in aanmerking te nemen voor de overheidsopdracht voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder […] voor de inning van onbetaalde parkeerretributies […] - van de beslissing van het Parkeeragentschap van ongekende datum waarbij beslist werd om de overheidsopdracht voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder […] voor de inning van onbetaalde parkeerretributies te gunnen aan een andere inschrijver dan Modero-Modero-Athos - van de impliciete weigeringsbeslissing waarbij de opdracht niet werd toegewezen aan Modero-Modero-Athos”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 4. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met een verzoekschrift van 18 augustus 2016 heeft de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België (NKGB) gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  XII-8214-2/33

  Met een verzoekschrift van 5 september 2016 hebben Michel Leroy, de cvba Leroy & Associés, de ebvba Philippe Mormal en de cvba CSMG gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 6 september 2016, om 11.00 uur.

  Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Lotte Ottevaere, die verschijnt voor de verzoekende partijen, advocaten Els Gypen en Véronique Vanden Acker, die verschijnen voor de verwerende partijen, advocaat Audrey Baeyens, die verschijnt voor de eerste tussenkomende partij, en advocaten Grégory Sorreaux en Stéphane Nopere, die verschijnen voor de tweede, derde, vierde en vijfde tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Luc Vermeire heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1 De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht van diensten uit met als voorwerp het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor de inning van onbetaalde parkeerretributies. De gunningswijze is de onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

  3.2. Artikel 1.1.2 van het bestek PB.A15/71 omschrijft de opdracht als volgt:

  XII-8214-3/33

  “Op basis [van] artikel 40§1 van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren de controle op de naleving van de parkeerregels en de inning van de parkeerretributie uitsluitend tot de bevoegdheid van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten.

  Het Parkeeragentschap oefent de inningsopdracht uit van de retributies op de gemeente- en gewestwegen van de gemeenten die het uitdrukkelijk opgedragen hebben om deze opdracht in hun plaats uit te oefenen. Momenteel hebben de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren en Sint-Jans-Molenbeek hun inningsopdrachten aan het Parkeeragentschap overgedragen. Deze opdracht slaat op de inning van de niet betaalde parkeerretributies in de voornoemde gemeenten en eventuele andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

  Artikel 2.1 beschrijft de opdracht nader als volgt:

  “De opdracht is een overheidsopdracht van diensten die de aanstelling van een gerechtsdeurwaarder tot voorwerp heeft voor de recuperatie van onbetaalde parkeerretributies.

  De opdracht geeft geen enkele exclusiviteit aan de opdrachtnemer.

  De raamovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een opdrachtnemer met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen overheidsopdrachten vast te leggen.

  In het kader van het cascade principe zullen drie dienstverleners aangeduid worden als deelnemers van de raamovereenkomst op basis van hun rangschikking. De eerste gerangschikte dienstverlener zal belast worden met de uitvoering van de opdracht; in geval van onmogelijkheid van een dienstverlening door de eerste gerangschikte dienstverlener, de opdrachtgever respectievelijk bij de tweede en derde gerangschikte dienstverlener een bestelling kan plaatsten; in geval van stopzetting van de opdracht wegens ernstige klachten zoals voorzien in 3.4 vierde alinea van dit bestek, de opdrachtgever respectievelijk bij de tweede en derde gerangschikte dienstverlener een bestelling kan plaatsen.

  Verder geldt: - Alle voorwaarden waaronder de raamcontractant de opdrachten zullen uitvoeren, zoals leveringstermijnen, wijze van oplevering, betaling en dergelijke, zijn vastgelegd in de raamovereenkomst. - Voor de gunning van een raamovereenkomst gelden dezelfde procedurevoorschriften als voor het plaatsen van overheidsopdrachten. - Na het sluiten van een raamovereenkomst kunnen nadere opdrachten geplaatst worden onder toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

  XII-8214-4/33

  - Aan de deelnemer(s) aan de raamovereenkomst wordt geen enkele minimale afname verzekerd; er is geen sprake van een gegarandeerde omzet.”

  In artikel 4.1 „Aard en omvang van de opdracht‟ wordt voorts bepaald:

  “Deze opdracht slaat op de inning van de niet betaalde parkeerretributies in de gemeente Sint-Agatha-Berchem en gemeente Sint-Jans-Molenbeek en eventuele andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in de toekomst hun inningsopdracht aan het Parkeeragentschap zullen overdragen.

  Door de opdrachtgever wordt een schatting gemaakt van 40.000 dossiers per jaar die in aanmerking komen voor een behandeling door de dienstverlener. Deze schatting kan in de toekomst evolueren. Gezien de evolutie van het aantal dossiers afhankelijk is van een aantal onvoorspelbare factoren wordt door de opdrachtgever geen enkele minimale afname verzekerd; er is geen sprake van een gegarandeerde omzet.”

  Luidens artikel 3.4 wordt “[d]e raamovereenkomst […] gesloten voor de duur van één jaar, die stilzwijgend verlengbaar is voor 3 opeenvolgende periodes van één jaar (zijnde maximum 4 jaar)”.

  In artikel 1.1.3 „Regelgeving op de overheidsopdrachten‟ wordt bepaald dat onder meer van toepassing is op de opdracht:

  “• Het geheel van wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op gerechtelijke deurwaarders, waaronder [het] gerechtelijk wetboek, de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument en het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken.”

  Luidens artikel 2.3 „Prijsbepaling‟ is de opdracht “een opdracht tegen globale prijs per dossier” en “geeft [de inventaris] een lijst weer met de verschillende types dossiers die aan de gerechtsdeurwaarder voorgesteld mogen worden”.

  XII-8214-5/33

  Artikel 2.4 „Elementen vervat in de prijs‟ luidt:

  “De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op de bepalingen van de artikelen 15 tot en met 19 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 die de elementen verduidelijken inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen die worden ingediend door de inschrijvers.

  De prijs van de opdracht wordt uitgedrukt in euro, excl. btw.

  In het kader van deze opdracht, en onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit, zullen de prijzen met name de volgende elementen bevatten: • De verplaatsingen naar het Agentschap, en in het algemeen, elke verplaatsing verbonden aan het voorwerp van de opdracht;

  • De verzekeringskosten; • Opstellen van brieven van ingebrekestelling, opstellen van rappels; • Dagvaarding, tenuitvoerlegging (beslag, verkoop, enz.) • Investering door de opdrachtnemer om een koppeling te maken met de webservice applicatie van de opdrachtgever;

  • Alle kosten in verband met het gebruik van de webservice applicatie van de opdrachtgever; • Solvabiliteitsonderzoek; • De noodzakelijke opleiding; • De levering van documenten en attesten verbonden aan de uitvoering van de dienst; • Secretariaatsondersteuning; • Kantoorkosten; • Verplaatsingskosten; • Bijwonen van rechtszaken; • Postzegels; • De kosten en honoraria van advocaten; • Kosten en honoraria van andere onderaannemers; • Enz.

  De prijs omvat eveneens alle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT