Décision judiciaire de Raad van State, 6 septembre 2016

Date de Résolution 6 septembre 2016
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe VAKANTIEKAMER

A R R E S T

nr. 235.683 van 6 september 2016 in de zaak A. 219.960/XII-8204.

In zake : 1. de NV BESIX 2. de NV ONDERNEMINGEN JACQUES DELENS samen vormend de THV BESIX-EJD bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Bob Martens en Annelies Verlinden kantoor houdend te 1050 Brussel

Louizalaan 106 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL (MIVB) bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Kris Wauters en tevens door advocaten Véronique Vanden Acker en François Viseur kantoor houdend te 1000 Brussel

De Meeus square 35 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partijen : 1. de NV CIT BLATON 2. de NV AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE samen vormend de THV CFE-BLATON bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Charlotte De Wolf en tevens door advocaat Carlos De Wolf kantoor houdend te 9680 Maarkedal Etikhovestraat 6 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 8 augustus 2016, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van de Raad van Bestuur van [de MIVB] van 20 juli 2016 […] tot gunning van de opdracht „Werken betreffende de bouw van een metrostelplaats‟ aan THV CFE-Blaton, en derhalve niet aan [de] verzoekende partijen”.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 30 augustus 2016.

Kamervoorzitter Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

Advocaten Bob Martens, Annelies Verlinden en Matthias Stinissen, die verschijnen voor de verzoekende partijen, advocaten François Viseur en Kris Wauters, die verschijnen voor de verwerende partij, en advocaten Carlos De Wolf en Charlotte De Wolf, die verschijnen voor de tussenkomende partijen, zijn gehoord.

Auditeur Thomas Maes heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor de uitvoering van werken genaamd “Stelplaats Erasmus - Algemene aanneming voor de bouw van een ondergrondse metrostelplaats”. De gunningswijze is een onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking.

De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen op 21 maart 2014 en in het Publicatieblad van de Europese Unie op 26 maart 2014.

De opdracht betreft de sector vervoer en valt dus onder de overheidsopdrachtenregeling inzake de speciale sectoren.

In de aankondiging wordt de opdracht als volgt omschreven:

“1. Huidige opdracht betreft de bouw van een nieuwe metrostelplaats Erasmus, een nieuw industrieel, voornamelijk ondergronds gebouw bestemd voor de exploitatie van een metrostelplaats voor de voertuigen van de MIVB. Ter indicatie bevat de huidige opdracht vooral: - de vernieling (en na de werken, de terug-in-staat-stelling) van de

Simonet-laan tussen de Lennikse Weg en de spoorwegbrug; - studie en realisatie van een ondergrondse stelplaats die volgende elementen omvat: - een zone voor de stalling van 23 voertuigen; - een onderhoudszone (atelier) voor 7 voertuigen; - 2 transfertzones (2 x 1 voertuig); - een was-zone (2 voertuigen); - een by-pass spoor; - een technisch blok dat volgende elementen huisvest: burelen, een informatica-laboratorium, technische localen, een (permanent) Operating Control Center - lokaal, een magazijn met losse stukken, 1 of 2 elektrische onderstations; - een administratief blok dat volgende elementen huisvest: een zone voor de stalling en overzetting van draaistellen, sociale localen (refter, ontspanning), een vormingscentrum; - studie en realisatie van een testspoor van ongeveer 1200 meter net naast de stelplaats, dat een assemblagespoor omvat (ongeveer 210 meter) alsook een spoor voor de werftreinen (toevoer van een deel van de perronwanden in de stations)”.

De opdracht kadert binnen het zogenaamde “Pulsar”-programma van de MIVB om de Brusselse metro te automatiseren en maakt deel uit van dit ruimer geheel aan moderniseringswerken.

3.2. Vijf kandidaten dienen een aanvraag tot deelneming in:  de tijdelijke handelsvennootschap Besix Entreprises-Jacques Delens

(hierna: THV Besix-EJD);  de tijdelijke handelsvennootschap CEI De Meyer-Valens-Enterprises Louis De

Waele;  de tijdelijke handelsvennootschap CFE-Blaton (hierna: THV CFE-Blaton);  de tijdelijke handelsvennootschap Denys-DEMOCO;  de tijdelijke handelsvennootschap Franki Construct-Jan De Nul

(hierna: THV Franki Construct-Jan De Nul).

Met een beslissing van 26 juni 2014 werden de vijf kandidaten alle geselecteerd. Zij ontvangen het bestek en worden uitgenodigd om een eerste offerte in te dienen.

3.3. Het bestek bepaalt dat de opdracht in drie fasen zal verlopen:

“Fase 1 van deze opdracht heeft betrekking op de realisatie van het deel burgerlijke bouwkunde van de stelplaats, de functie „stalling‟ van de stelplaats, alsook de gedeeltelijke uitrusting van de onderhoudswerkplaats.

Inbegrepen zijn de technische uitrustingen en installaties die niet voorkomen in fase 2 „uitrusting van de werkplaats‟ noch in fase 3 „testspoor‟. In dat opzicht omvat deze fase hoofdzakelijk:

 De afbraak van de Simonetlaan tussen de Lennikse Baan en de spoorwegbrug;

 De studie en de realisatie van een voornamelijk ondergrondse stelplaats omvattende:

 een stallingszone („RE‟);  een technisch blok waarin het volgende zich bevindt: burelen, een computerlabo, technische lokalen, een local Operating Control Center (OCC), een magazijn met losse onderdelen, twee elektrische onderstations;

 een administratief blok (bovengronds) („BA‟) waarin het volgende zich bevindt: een zone voor opslag en overslag van draaistellen, sociale lokalen (refter, ontspanning), een opleidingscentrum;

 een onderhoudszone (werkplaats of onderhoudswerkplaats -

„AM‟), omvattende alle volgende technische uitrustingen en installaties:

 hefstand V53;  lift 10 ton;  hoge perrons V54 (kuil);  1 rolbrug verbonden met deze kuil;  1 vaste loopbrug verbonden met deze kuil;  1 hefplatform verbonden met deze kuil;  leggen van de vereiste sporen (sporen V54 en V53), alsook van de sporen en spoortoestellen voor de aansluiting op de transferpositie;  laagspanning;  HVAC;  stootblok op spoor V54  perslucht.

Fase 2 van deze opdracht heeft betrekking op de levering en de installatie van de andere onderhoudsuitrustingen, met name:

 het resterende deel van de hoge perrons;  1 rolbrug;  1 stootblok;  het resterende deel van de loopbruggen op het dak;  de wasstand;  de hogedrukreiniger;  de centrale stofzuigereenheid;  de rolbrug van het administratief gebouw;  het resterende deel van de te leggen sporen  het resterende deel van de hefplatformen.

Fase 3 van deze opdracht omvat voornamelijk de studie en de realisatie van een testspoor (bovengronds) van ongeveer 1200 m grenzend aan de stelplaats en beschikkend over een assemblagespoor (ongeveer 210 m) en een werktreinspoor (vervoer van een deel van de perrongevels in de stations)”.

Het bestek voorziet in het volgende verloop van de onderhandelingsprocedure: eerst dienen de geselecteerde inschrijvers een eerste offerte (“First Offer” of “FO”) in, waarna:

“Aan het einde van de analyse van de First Offer en van eventuele onderhandelingen en/of van verduidelijkingen zal de aanbestedende overheid een voorlopige rangschikking van de offertes opstellen. Hij zal maximum

3 inschrijvers weerhouden die desgevallend verzocht zullen worden te onderhandelen en vervolgens een BAFO [„Best And Final Offer‟] in te dienen.

Aan het einde van de analyse van de BAFO zal de aanbestedende overheid een eindrangschikking van de offertes opstellen op basis van een volledige toepassing van de gunningscriteria”.

Over de inhoud van en de verhouding tussen de eerste offertes en de BAFO‟s bepaalt het bestek:

“Ongeacht de bepalingen van het KB van 16 juli 2012 moet de offerte, om geldig te zijn, alle documenten omvatten die vermeld staan in bijlage K. De inschrijver zal erop toezien dat het maximumaantal pagina‟s, vermeld in deze bijlage, niet overschreden wordt.

De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat het offertedossier, in te dienen voor de First Offer, verschillend is van het offertedossier dat later ingediend moet worden voor de BAFO. Naar aanleiding van de First Offer, zal de aanbieder uitsluitend de documenten indienen die aangeduid zijn in de kolom „First Offer‟ (Bijlage K). Naar aanleiding van de BAFO-offerte, zal de aanbieder de reeds in First Offer ingediende documenten opnieuw indienen, alsook de documenten aangeduid in de kolom „BAFO‟ (Bijlage K)”.

Het bestek bepaalt in artikel 2.10 de volgende vier gunningscriteria, elk met meerdere sub(sub)criteria: 1. Totale prijs van de offerte (450 punten); 1. Investeringskosten (400 punten); 2. De kostprijs van de energiebalans (50 punten); 2. Voorstel uitvoeringsplanning & werfinstallatieplan voor fase 1 - naleving van en inzicht in de fasering van fase 1 (100 punten); 1. Een werfinstallatieplan (30 punten); 2. Een uitvoeringsplanning (40 punten); 3. Fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen (30 punten); 3. Technische dossiers (400 punten); 1. Technische fiches (300 punten); 1. Ruwbouw (70 punten); 2. Afwerkingen (20 punten); 3. Speciale technieken metro (100 punten);

4. Speciale technieken gebouw (110 punten); 2. Methodologie (100 punten); 4. Duidelijkheid van de offerte (50 punten); 1. Structuur en presentatie (25 punten); 2. Volledigheid (25 punten).

Voorts bepaalt het bestek het volgende over de planning en de fasering van de opdracht:

“Elke fase van deze opdracht heeft zijn eigen uitvoeringstermijnen, zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT