Décision judiciaire de Raad van State, 22 juillet 2016

Date de Résolution22 juillet 2016
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe VAKANTIEKAMER

A R R E S T

nr. 235.535 van 22 juli 2016 in de zaak A. 219.787/X-16.686.

In zake : de BVBA BD BROTHERHOOD bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Matthias Coppens kantoor houdend te 9200 Dendermonde Noordlaan 78 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de STAD GENT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Thomas Eyskens kantoor houdend te 1000 Brussel Bischoffsheimlaan36

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 20 juli 2016, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “[h]et besluit d.d. 7 juli 2016 genomen door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent, met adres te 9000 Gent, Botermarkt 1, waarbij de vestigingsvergunning voor een nachtwinkel op de locatie Brabantdam 116 te 9000 Gent wordt opgeheven”.

De verzoekende partij vraagt tevens om een dwangsom op te leggen, zijnde 4.500 euro dagelijks tijdens de Gentse feesten en 1.500 euro op de overige dagen, “iedere dag waarop de stadsdiensten en politiediensten van [de] verwerende partij haar omwille van vergunningsproblematiek in casu het uitbaten van de nachtwinkel verbieden dan wel onmogelijk maken”.

X-16.686-1/12

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 22 juli 2016, om 10.00 uur.

Staatsraad Kaat Leus heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Matthias Coppens, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Thomas Eyskens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973

III. Feiten

3.1. De verzoekende partij is luidens haar statuten opgericht bij notariële akte verleden op 24 mei 2016.

3.2. Het college van burgemeester en schepenen levert op 13 september 2012 een vestigingsvergunning af voor een nachtwinkel, gelegen te 9000 Gent, Brabantdam 116 die wordt uitgebaat door de bvba Munal.

3.3. De mondelinge handelshuurovereenkomst afgesloten tussen de bvba Munal (huurster) en mevrouw M.B. (verhuurster) met betrekking tot het pand gelegen te Brabantdam 116 met als bestemming een nachtwinkel wordt beëindigd op 31 december 2015 en op 6 juni 2016 is de FOD Economie

X-16.686-2/12

overgegaan tot ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen van het adres van de bvba Munal (Brabantdam 116, te 9000 Gent), met ingang vanaf 3 januari 2016.

De nachtwinkel wordt vanaf begin januari 2016 niet langer uitgebaat door de bvba Munal.

Er blijkt niet dat hiervan melding is gedaan.

3.4. Op 3 februari 2016 richt de dienst Economie van het departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen van de verwerende partij een brief aan de bvba Eeon, gelegen te Oostervladlaan 29, te 2020 Antwerpen met de volgende inhoud:

“[…]

Uit de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen stellen wij vast dat op 1 januari 2016 Brother Hood is ingeschreven op het adres Brabantdam 116 te 9000 Gent.

Dus dusver zijn wij niet op de hoogte van een mogelijke tijdige en correcte overname volgens het geldend politiereglement.

Kan u duidelijkheid verschaffen en een kopie van de overname documenten binnen de week na de ontvangst van deze aangetekende zending bezorgen.

Bij gebrek aan overname documenten zien wij ons genoodzaakt de geldigheid van de vergunning te onderzoeken wat mogelijks kan leiden tot intrekking ervan.

[…]”.

3.5. Op 8 juni 2016 ontvangt de verzoekende partij bezoek van de hoofdinspecteur van politie D.D.B. van de politiezone Gent die wijst op een “mogelijk vergunningsprobleem”.

Diezelfde dag meldt de verzoekende partij via haar raadsman met een e-mail gericht aan de diensten van de verwerende partij “de overname nachtwinkel door [de verzoekende partij] van handelsfonds (alsook onderverhuring) nachtwinkel gelegen te Brabantdam 116”. Tevens vraagt hij

X-16.686-3/12

welke documenten desgevallend moeten worden overgemaakt om de overname van de nachtwinkel “vergunningsgewijs op correcte wijze te laten registreren”.

3.6. Op 17 juni 2016 richt de raadsman van de verzoekende partij een e-mail naar de dienst Economie van de verwerende partij waarin hij onder meer vraagt om ingelicht te worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT