Décision judiciaire de Raad van State, 21 juin 2016

Date de Résolution21 juin 2016
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 235.175 van 21 juni 2016 in de zaak A. 212.456/XII-7660

In zake: de NV ACLAGRO bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Carlos De Wolf en Anthony Verheggen kantoor houdend te 9680 Maarkedal Etikhovestraat 6 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Karel Van Hoorebeke en Rebecca Denys kantoor houdend te 9000 Gent Coupure Rechts 162 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 9 mei 2014, strekt tot de nietigverklaring van de gunningsbeslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen van 9 oktober 2013 waarbij de overheidsopdracht voor aanneming van werken “Erpe-Mere – N9 – Gentsesteenweg N46 – Oudenaardsesteenweg N442 – Leedsesteenweg (Vijfhuizen)” wordt gegund aan de bvba Norré-Behaegel en van de impliciete weigeringsbeslissing om de opdracht te gunnen aan de nv Aclagro.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Bij tussenarrest nr. 231.122 van 5 mei 2015 wordt beslist het debat te heropenen.

  XII-7660-1/27

  De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een aanvullende memorie ingediend.

  Eerste auditeur Jos Stevens heeft een aanvullend verslag opgesteld.

  De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 7 juni 2016.

  Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Charlotte De Wolf die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Rebecca Denys die in eigen naam, en loco advocaat Karel Van Hoorebeke verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Jos Stevens heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven, behalve wat de kosten betreft.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht aanneming van werken uit met als voorwerp het wegwerken en de heraanleg van een aantal gevaarlijke kruispunten, met inbegrip van onder meer afvoerbuizen, fietspaden, voetpaden en beplanting. De gunningswijze is de open aanbesteding.

  De waarde van de opdracht wordt geraamd op 2.849.007,50 euro, btw niet inbegrepen.

  XII-7660-2/27

  De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 11 maart 2013.

  Het bestek met referentie 1M3D8H/13/12. 2 is van toepassing.

  3.2. Er worden twaalf offertes ingediend. De offerte van de bvba Norré-Behaegel is de laagste met een bedrag van 2.597.732,67 euro, btw inbegrepen en die van de verzoekende partij de tweede laagste met een bedrag van 2.666.893,39 euro, btw inbegrepen.

  3.3. De verwerende partij verzoekt de bvba Norré-Behaegel om een prijsverantwoording voor de posten 12, 21.1, 21.2, 43, 47, 70.6, 91.2, 98.4, 107.1, 108, 114.1, 129.1, 136.6, 147, 148, 151, 180.5 en 272.

  De bvba Norré-Behaegel geeft aan de verwerende partij bij brief van 31 mei 2013 een prijsverantwoording.

  De verwerende partij vraagt de bvba Norré-Behaegel een tweede prijsverantwoording en dit voor de posten 42 en 145.

  De bvba Norré-Behaegel geeft in antwoord aan de verwerende partij bij brief van 26 juni 2013 een tweede prijsverantwoording.

  Hierop vraagt de verwerende partij advies aan de afdeling Algemene Technische Ondersteuning (hierna: ATO) die dit geeft met een nota van 10 juli 2013. Hierin oordeelt ATO dat de gegeven prijsverantwoording voldoende is.

  3.4. Op 9 september 2013 wordt het gunningsverslag opgesteld waarin wordt voorgesteld de opdracht te gunnen aan de bvba Norré-Behaegel als de laagste regelmatige inschrijver.

  XII-7660-3/27

  Wat de “financiële controle van de laagste offerte” betreft, wordt in dit verslag het volgende vermeld, en dit in de versie zoals bezorgd aan de verzoekende partij:

  “5.1. Totale inschrijvingsprijs

  Vergelijking laagste inschrijvingsprijs met raming en gemiddelde volgens art. 110 § 4 - Gemiddelde volgens art 110 §4:2.329.130,65 8 (excl. BTW) - Raming: 2.849.007,50 8 (excl. BTW) - Laagste inschrijving: 2.146.586,50 8 (excl. BTW) • het gemiddelde volgens art 110 § 4 - KB 08.01.1996 is 18,25% lager dan de raming. • De laagste inschrijving Is 24,65 % lager dan de raming en 7,84 % lager dan het gemiddelde volgens art. 110 § 4 - KB 08.01.1996.

  Conclusies • Het bedrag van de laagste bieder ligt binnen de 15 % grenswaarde t.o.v. het gemiddelde van de Inschrijvers en de raming.

  5.2. Eenheidsprijzen

  Vergelijking van de eenheidsprijzen van de inschrijvers t.o.v. het rekenkundig gemiddelde Het project omvat 573 posten. Iedere post staat dan gemiddeld voor 0,17 % van de totale aanbesteding.

  Voor het nazicht van de schijnbare abnormale prijzen beschouwen we de posten waarvan de totale prijs hoger is dan 0,17 % van de kostenraming, nl. € 4.843,31 Deze posten zijn gearceerd vermeld in de bijlage 6.

  De prijzen van Norré-Behaegel BVBA worden als volgt geëvalueerd: Geval A : de afwijking van de prijzen van Norré-Behaegel BVBA tov. de raming ligt in een marge van + of -15 % en worden aanzien als normale prijzen.

  Geval B : de onderlinge afwijking t.o.v. de raming van 2 inschrijvers van de 3 laagste, waarbij Norré-Behaegel BVBA, is gelegen in een marge van 15 % en worden ook beschouwd als normale prijzen Geval C : Deze prijzen vergen een nader onderzoek Geval A: posten […].

  Geval B: posten […].

  Geval C: posten 3, 12, 17, 18.1, 21.1., 21.2, 43, 47, 63, 91.2, 98.4, 107.1, 114.1, 129.1, 136.6. 145, 172.1, 180.5, 259, 272

  Bespreking posten - Geval C

  Post 3:

  De inschrijvingsprijs ligt 66,67% boven de raming. De inschrijvingsprijzen van de 2de en 3de inschrijver liggen respectievelijk 3,63% onder en 41,67% onder de raming. ABR polis is afhankelijk van de

  XII-7660-4/27

  andere werkzaamheden van de aannemer en mogelijke schadegevallen en ongevallen in het verleden. De eenheidsprijs wordt aanvaard.

  Post 12:

  Zie prijsverantwoording BVBA Norré-Behaegel dd. 31/05/2013:

  Post 17:

  De inschrijvingsprijs ligt 70,00% onder de raming. De inschrijvingsprijzen van de 2de en 3de inschrijver liggen respectievelijk 89,60% onder en 98,00% onder de raming. De eenheidsprijs is afhankelijk van de inzet van eigen machines en personeel of onderaanneming. De prijs kan bijgevolg als normaal beschouwd worden.

  Post 18.1:

  De inschrijvingsprijs ligt 33,33% onder de raming. De inschrijvingsprijzen van de 2de en 3de inschrijver liggen respectievelijk 63,67% onder en 13,33% boven de raming. De werken zijn goed gedefinieerd (post SB250). Er kan geen aanleiding zijn tot latere prijsdiscussie. De prijs kan bijgevolg als normaal beschouwd worden.

  Post 21.1:

  Zie prijsverantwoording BVBA Norré-Behaegel dd. 31/05/2013: Het ingeschatte rendement ligt aan de hoge kant, zeker gezien de nabijheid van de diverse leidingen openbaar nut. De opgegeven eenheidsprijs is echter per lopende meter, waardoor hier geen discussie kan ontstaan tijdens de uitvoeringsfase.

  De eenheidsprijs wordt dan ook aanvaard.

  Post 21.2:

  Zie prijsverantwoording BVBA Norré-Behaegel dd. 31/05/2013:

  Post 43:

  Zie prijsverantwoording BVBA Norré-Behaegel dd. 31/05/2013: Er zijn geen verdere opmerkingen meer.

  Post 47:

  De inschrijvingsprijs ligt 68% onder de raming. De inschrijvingsprijzen van de 2de en 3de inschrijver liggen respectievelijk 48% en 88% onder de raming. De inschrijvingsprijs ligt aldus tussen de overige inschrijvingen, de werken zijn te hoog geraamd. De post is goed gedefinieerd (post SB250) en kan geen discussie zijn omtrent de werken. De eenheidsprijs wordt aanvaard.

  Post 63:

  De inschrijvingsprijs ligt 34,12% boven de raming. De inschrijvingsprijzen van de 2de en 3de inschrijver liggen 85,18% boven en 7,65% boven de raming. De werken zijn goed gedefinieerd (post SB250).

  XII-7660-5/27

  Er kan geen aanleiding zijn tot latere prijsdiscussie. De prijs kan bijgevolg als normaal beschouwd worden.

  Post 91.2:

  Zie prijsverantwoording BVBA Norré-Behaegel dd. 31/05/2013: De aannemer maakt melding in de prijsverantwoording (en de bijlage) van plaatsing van een gewapende betonbuis diameter 400 mm. De betreffende post betreft de aanleg van een staalvezel versterkte betonbuis, reeks 135, tevens diameter 400. De werken en rendementen zijn aldus vergelijkbaar. De eenheidsprijs wordt dan ook aanvaard.

  Post 98.4:

  Zie prijsverantwoording BVBA Norré-Behaegel dd. 31/05/2013:

  Post 107.1:

  Zie prijsverantwoording BVBA Norré-Behaegei dd. 31/05/2013: Er zijn geen verdere opmerkingen meer.

  Post 114.1:

  Zie prijsverantwoording BVBA Norré-Behaegel dd. 31/05/2013: De aannemer zijn prijsverantwoording gaat deels uit van een diameter 700 mm, terwijl deze niet opgenomen is in het ontwerp. De berekening van de aannemer is correct.

  Gezien het geringe prijsverschil tussen een diameter 600 mm en 700 mm is de eenheidsprijs als normaal te beschouwen.

  Post 129.1:

  Zie prijsverantwoording BVBA Norré-Behaegel dd. 31/05/2013: De opgegeven eenheidsprijs van de leverancier betreft deze voor een riooldeksel met sterkteklasse D400, terwijl de post een riooldeksel met sterkteklasse C250 betreft.

  Gezien het geringe prijsverschil tussen beide sterkteklasses is de eenheidsprijs als normaal te beschouwen.

  Post 136.6:

  Zie prijsverantwoording BVBA Norré-Behaegel dd. 31/05/2013: Er zijn geen verdere opmerkingen meer.

  Post 145:

  Zie prijsverantwoording BVBA Norré-Behaegel dd. 27/06/2013: De prijsverantwoording omvat het leveren, plaatsen en verwijderen van de lucht- en waterzijdige filters en het leveren van de actieve kool.

  Er zijn geen verdere opmerkingen meer.

  Post 172.1:

  De inschrijvingsprijs ligt 30,00% onder de raming. De inschrijvingsprijzen van de 2de en 3de inschrijver liggen respectievelijk 49,60% onder en 47,50% onder de raming. De eenheidsprijs van de

  XII-7660-6/27

  inschrijver ligt tussen de raming en de prijzen van de tweede en derde inschrijver. De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT