Décision judiciaire de Raad van State, 2 juin 2016

Date de Résolution 2 juin 2016
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 234.916 van 2 juni 2016 in de zaak A. 212.668/IX-8394

In zake: David HERBOTS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Carine Flamend kantoor houdend te 1930 Zaventem Bedrijvenpark Horizon 4 Leuvensesteenweg 510 bus 32 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Peter Luypaers kantoor houdend te 3000 Leuven Justus Lipsiusstraat 24 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 3 juni 2014, strekt tot de nietigverkla-ring van de beslissing van de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie van 26 maart 2014 waarbij David Herbots met onmiddellijke ingang wordt afgezet uit zijn ambt van adjunct-auditeur.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Bij tussenarrest nr. 233.076 van 30 november 2015 is het debat heropend.

  IX-8394-1/23

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Werner Weymeersch heeft een aanvullend verslag opgesteld.

  De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 23 mei 2016.

  Staatsraad Bert Thys heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Gauthier Baudts, die loco advocaat Carine Flamend verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Thomas Beelen, die loco advocaat Peter Luypaers verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Werner Weymeersch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. De feitelijke gegevens van de zaak zijn uiteengezet in tussenarrest nr. 233.076 van 30 november 2015. Voor de beoordeling van de nu nog te onderzoeken middelen is het passend melding te maken van de motieven van de bestreden beslissing waarbij verzoeker met onmiddellijke ingang wordt afgezet uit zijn ambt van adjunct-auditeur bij de Hoge Raad voor de Justitie. Deze motieven luiden als volgt:

  “Gelet op de brief van David Herbots aan de Hoge Raad voor de Justitie d.d. 4 december 2013, ontvangen op 16 december 2013;

  IX-8394-2/23

  Overwegende dat de Hoge Raad voor de Justitie op 16 december 2013 voor het eerst kennis neemt van de ambtshalve beëindiging van de stage van David Herbots bij de Veiligheid van de Staat met ingang van 1 november 2013 evenals van de redenen die hieraan ten grondslag liggen, met name het feit dat David Herbots klaarblijkelijk het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijke uitspraak d.d. 21 december 2012 die vervolgens aanleiding heeft gegeven tot een weige-ring van een veiligheidsmachtiging van het niveau ‘zeer geheim’;

  Gelet op het ambtelijk onderhoud van David Herbots met eerste auditeur [C.] d.d. 7 januari 2014;

  Overwegende dat de Hoge Raad voor de Justitie tijdens dit ambtelijk onderhoud door David Herbots ervan in kennis wordt gesteld dat deze hoger beroep heeft aangetekend tegen de strafrechtelijke veroordeling d.d. 21 december 2012 en dat deze procedure nog steeds hangende is;

  Gelet op het Statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie d.d. 21 mei 2003 (hierna ‘het Statuut’), zoals goedgekeurd bij K.B. van 9 november 2003 (B.S., 8 december 2003), onder meer de hoof[d]stukken II ‘Werving’, III ‘Benoeming’, IV ‘Rechten, Plichten en Onverenigbaarheden’ en IX ‘Tuchtregeling’;

  Gelet op het voorstel van beslissing van Administrateur [S.] van de Hoge Raad voor de Justitie dd 26 februari 2014 houdende tuchtstraf wegens zware fout in hoofde van David Herbots;

  Gelet op de kennisgeving aan David Herbots, per drager met ontvangstbewijs, van dit voorstel van beslissing samen met twee bijlagen, het proces-verbaal van de ondervraging dd 6 februari 2014 en de notulen van de hoorzitting door het Bureau dd 28 januari 2014 in het kader van de ordemaatregel dd 28 januari 2014, voor ontvangst ondertekend door David Herbots op eveneens 26 februari 2014;

  Gelet op de overmaking dd 13 maart 2014 door Administrateur [S.] aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering van de Hoge raad voor de Justitie, van enerzijds het voorstel van beslissing dd 26 februari 2014 houdende tuchtstraf wegens zware fout in hoofde van David Herbots, samen met twee bijlagen, het proces-verbaal van de ondervraging dd 6 februari 2014 en de notulen van de hoorzitting door het Bureau dd 28 januari 2014, en anderzijds van de opmerkingen ingediend door Mr. Carine Flamend als advocaat van David Herbots dd 11 maart 2014;

  Gehoord Administrateur [S.] tijdens de hoorzitting van de Algemene vergadering van 26 maart 2014;

  Gelet op de afwezigheid van David Herbots en zijn raadsman, Mr Carine Flamend, zonder enige verwittiging, medisch attest of enige andere legitimatie;

  Overwegende dat David Herbots rechtsgeldig werd opgeroepen conform artikel 65, vierde lid, van het Statuut, bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging van 14 maart 2014 en per mail met ontvangst- en leesbevestiging van dezelfde datum.

  Overwegende dat het onderzoek voorafgaand aan de tuchtprocedure door Administrateur [S.] naar alle zorgvuldigheid werd gevoerd;

  Gelet op de inzage van het strafdossier, met schriftelijke toestemming van de procureur-generaal d.d. 24 december 2013, door Administrateur [S.] op 24 en 27 januari 2014;

  IX-8394-3/23

  Gelet op de gemotiveerde uitnodiging door Administrateur [S.], bij aangetekende brief met ontvangstmelding d.d. 3 februari 2014, waarbij David Herbots op grond van artikel 65 juncto artikel 29 van het Statuut, in het kader van het onderzoek voorafgaand aan het voorstel van beslissing, schriftelijk opgeroepen wordt voor ondervraging over de feiten waarvoor hij strafrechtelijk wordt vervolgd in een hangende strafprocedure in graad van hoger beroep en waarvan de Administrateur heeft vastgesteld dat deze in aanmerking komen voor een tuchtrechtelijke vervolging wegens zware fout;

  Gelet op de uitdrukkelijke mededeling door Administrateur [S.] in de schriftelijke oproeping van David Herbots voor ondervraging op grond van artikel 65 juncto artikel 29 van het Statuut, dat David Herbots tijdens deze ondervraging ondermeer ondervraagd zal worden over: • zijn relatie en samenwerking met [J.-P. D. C.], privé-detective; • zijn relatie en samenwerking met zijn broer [P. H.]; • de informatie die hem werd gevraagd en die hij opzocht, bekwam en verstrekte; • de geldsommen die hiervoor werden betaald; • zijn relatie en samenwerking met [J.-M. B.] • zijn handelingen m.b.t. outprints van het centraal rijksregister; • zijn handelingen m.b.t. outprints van het strafregister; • zijn handelingen m.b.t. andere diverse gegevens, geïnformatiseerd of niet; • zijn relatie en samenwerking met [P. L.]

  Gelet op de uitdrukkelijke mededeling in deze schriftelijke oproeping waarbij David Herbots ervan in kennis wordt gesteld dat het hem mogelijk is om het dossier, waarvan een inventaris in bijlage bij de oproeping is gevoegd, op afspraak in te zien;

  Gelet op de vaststelling dat David Herbots van deze mogelijkheid om zijn dossier in te zien, geen gebruik heeft gemaakt;

  Gelet op de ondervraging van 6 februari 2014, waarvan het proces-verbaal van diezelfde datum als bijlage aan het voorstel van beslissing van Administrateur [S.] wordt gevoegd en er integrerend deel van uitmaakt;

  Gelet op het uitdrukkelijk akkoord van David Herbots tijdens deze ondervraging om de notulen van de hoorzitting van het Bureau d.d. 28 januari 2014 in het kader van de ordemaatregel houdende preventieve schorsing, integraal op te nemen in het tuchtdossier, mits een aantal verduidelijkingen die hij vervolgens tijdens de ondervraging heeft geformuleerd en die alle werden opgenomen in het proces-verbaal; de betrokken notulen van de hoorzitting van 28 januari 2014 worden als bijlage aan het voorstel van beslissing van Administrateur [S.] toegevoegd en maken er integrerend deel van uit;

  Overwegende dat Davids Herbots in zijn nota met opmerkingen aanvoert dat hij ‘het proces-verbaal van hoorzitting niet heeft ondertekend en dus ook zijn akkoord hiermee niet (heeft) gegeven’; dat David Herbots wel degelijk het proces-verbaal van de hoorzitting dd 28 januari 2014 door het Bureau heeft ondertekend; dat David Herbots daarentegen het proces-verbaal van zijn ondervraging door Administrateur [S.] niet heeft ondertekend; dat deze ondertekening geenszins vereist is; dat de afwezigheid van deze ondertekening in geen enkel opzicht afbreuk doet aan de bewijskracht van de in het proces-verbaal geak-

  IX-8394-4/23

  teerde verklaringen en vaststellingen; dat naar waarheid werd geakteerd dat David Herbots op dat ogenblik wel degelijk en uitdrukkelijk akkoord ging met de integrale opname in het tuchtdossier van de notulen van de hoorzitting door het Bureau van 28 januari 2014; dat David Herbots tijdens de ondervraging door Administrateur [S.] meermaals zelf heeft verwezen naar zijn verklaringen tijdens de hoorzitting door het Bureau van 28 januari 2014, om vervolgens toelichtingen of verfijningen te formuleren als aanvulling hierop; dat hiervan uitdrukkelijk akte werd genomen in het proces-verbaal van 6 februari 2014, ondermeer doch in het bijzonder: • § 1: David Herbots benadrukt dat hij 100% wil samenwerken; ‘daarnaast nog eens van A tot Z uit de doeken doen, dat zie ik niet zitten’; • § 2: David Herbots verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de notulen van de hoorzitting (van 28 januari 2014) van het Bureau op te nemen in het tuchtdossier ‘mits een aantal punten ter verduidelijking’; • Vervolgens past David Herbots deze houding veelvuldig toe, onder meer (niet exhaustief): o § 20: ‘diezelfde vraag is mij gesteld door het bureau. Ik heb toen duidelijk gezegd ... (neemt verklaring en leest); o § 27: ‘Diezelfde vraag is gesteld door het bureau. Ja, ik blijf bij mijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT