Décision judiciaire de Raad van State, 21 avril 2016

Date de Résolution21 avril 2016
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 234.464 van 21 april 2016 in de zaak A. 218.786/XII-8118.

In zake: de NV SITA REMEDIATION bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Carlos De Wolf kantoor houdend te 9680 Maarkedal Etikhovestraat 6 bij wie woonplaats wordt gekozen eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Charlotte De Wolf

tegen:

het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING AALST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Dirk Van Heuven kantoor houdend te 2600 Antwerpen, Cogels Osylei 61 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partijen:

 1. de NV ENVISAN 2. de NV ACLAGRO samen vormend de tijdelijke handelsvennootschap ENVISAN ACLAGRO bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Johan Verbist kantoor houdend te 2000 Antwerpen

  Amerikalei 187/302 bij wie woonplaats wordt gekozen

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  I. Voorwerp van de vordering

 2. De vordering, ingesteld op 22 maart 2016, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing

  XII-8118-1/21

  van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst van 2 maart 2016 om de overheidsopdracht “Aalst Tragel: Bodemsaneringswerken (BN11/15)” te gunnen aan de thv Envisan Aclagro voor een bedrag van 2.787.376,86 euro, btw inbegrepen.

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met een verzoekschrift van 1 april 2016 hebben de nv Envisan en de nv Aclagro, samen vormend een tijdelijke handelsvennootschap, een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 12 april 2016, om 11.00 uur.

  Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht.

  Advocaten Carlos De Wolf en Charlotte De Wolf, die verschijnen voor de verzoekende partij, advocaat Dirk Van Heuven, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Joyce Van Caeyzeele, die loco advocaat Johan Verbist verschijnt voor de tussenkomende partijen, zijn gehoord.

  Adjunct-auditeur Thomas Maes, daartoe gemachtigd bij beslissing van 21 oktober 2015 van de adjunct-auditeur-generaal, heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor de “uitvoering bodemsaneringswerken op voormalige gassite – Tragel”.

  XII-8118-2/21

  Het bestek kwalificeert de opdracht als een opdracht van werken.

  De gekozen gunningswijze is de open aanbesteding.

  De opdracht wordt volgens het verslag van nazicht geraamd op

  3.264.720 euro.

  De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 10 juli 2015.

  3.2. De als bijlage bij het bestek gevoegde samenvattende opmeting bevat onder meer de volgende posten: “

  Post Omschrijving Type Eenheid Hoeveelheid eenheidsprijs totaal 4.11. Verwerken van verontreinigde gronden

  4.11.1 Grondreiniging per categorie 4.11.1.1 OPTIONEEL Reiniging van uitgegraven bodem categorie A

  VH TON 500,00

  4.11.1.2 Reiniging van uitgegraven bodem categorie B

  VH TON 12 470,00

  4.11.1.3 Reiniging van uitgegraven bodem categorie C

  VH TON 27 919,00

  4.11.2 Toeslag voor verhoogde fijne fractie en organisch stofgehalte

  4.11.2.1 Toeslag verhoogde fijne fractie en organisch stofgehalte voor categorie A

  VH TON% 15,00

  4.11.2.2 Toeslag verhoogde fijne fractie en organisch stofgehalte voor categorie B

  VH TON% 15,00

  .”

  Het technisch gedeelte van het bestek (bladzijde 61) geeft de volgende toelichting bij de posten 4.11.2.1 en 4.11.2.2:

  “Toeslag bij reiniging van uitgegraven bodem prijscategorieën A en B

  Gezien bij deze prijscategorieën (bovengrenswaarden komen ongeveer overeen met acceptatiegrenzen biologische en fysicochemische reiniging) de fijne fractie (percentage „fijne deeltjes ≤ 63 µm‟) + organisch stofgehalte een belangrijk element naar kostprijs van de reiniging is, wordt een toeslag

  XII-8118-3/21

  voorzien op de reinigingsprijs voor verhoogde fijne fractie en organisch stofgehalte.

  Voor de prijszetting gaan we voor prijscategorie A uit van een basisprijs met fijne fractie + organisch stofgehalte ≤ 35 %.

  Voor de prijszetting gaan we voor prijscategorie B uit van een basisprijs met fijne fractie + organisch stofgehalte ≤ 20 %.

  Indien de waarde (fijne fractie + organisch stofgehalte) groter is wordt per ton een toeslag toegekend per % in meer dat de maximumwaarde voor het gehalte overschreden wordt.

  Voorbeeld: Indien het gehalte voor een partij van 500 ton ingediend in prijscategorie B 33 % bedraagt, dan wordt een toeslag van 500 ton x de toeslagprijs (in €/ton/%overschrijding) x 13 % toegekend.

  Er dient een eenheidsprijs te worden opgegeven voor volgende posten:

  - Post 4.11.2.1 : Toeslag verhoogde fijne fractie en organisch stofgehalte voor categorie A (€/ton/%overschrijding)

  - Post 4.11.2.2 : Toeslag verhoogde fijne fractie en organisch stofgehalte voor categorie B (€/ton/%overschrijding).”

  3.3. Op 21 september 2015 worden de inschrijvingen geopend. Er blijken negen offertes te zijn ingediend.

  Voor de huidige zaak lijken daarvan enkel de volgende drie laagste offertes relevant:

  - thv Envisan Aclagro 2.910.946,90 euro (btw inbegrepen); - nv DEC (DEME) 2.796.748,88 euro (btw inbegrepen); - nv SITA Remediation 2.412.733,90 euro (btw inbegrepen).

  3.4. Blijkens het gunningsverslag van 29 februari 2016 heeft enkel de thv Envisan Aclagro de door het bestek opgelegde berekening voor de posten 4.11.2.1 en 4.11.2.2 correct uitgevoerd en moeten de prijzen van de overige inschrijvingen worden herberekend.

  Dit heeft onder meer tot gevolg dat de offerte van de nv SITA Remediation niet langer de laagste is maar na herberekening met een prijs van

  XII-8118-4/21

  3.127.898,44 euro, btw inbegrepen, nu de tweede laagste is. De offerte van de nv DEC (DEME) gaat ingevolge de herberekening naar een prijs van 3.946.424,33 euro zelfs van de tweede naar de achtste plaats in de rangschikking. De offerte van de thv Envisan Aclagro is na rekenkundig nazicht met 2.936.446,13 euro, btw inbegrepen, nu de laagste offerte.

  Het gunningsverslag licht deze herberekening als volgt toe:

  “Opmerking: op bladzijde 63/81 van het bestek wordt bepaald hoe de inschrijvers de posten 4.11.2.1 en 4.11.2.2 […] moet[en] invullen.

  De inschrijvers moeten m.n. de formule toepassen zoals voorzien is in het bestek, rekening houdend met een overschrijding van 15% fijne fractie en organisch stofgehalte op een vermoedelijke hoeveelheid van resp. 12.470 ton en 500 ton.

  M.a.w. dient de eenheidsprijs voor de posten 4.11.2.1 en 4.11.2.2 als volgt te worden bepaald:

  - De basisprijs voor het reinigen van de opgegraven bodem dient, zoals blijkt uit het bestek en de meetstaat opgegeven te worden onder resp. posten 4.11.1.1 (voor categorie A) en 4.11.1.2 (voor categorie B). In deze basisprijs is overeenkomstig het technisch bestek (blz. 63/81) inbegrepen, de kost voor eventuele verfijnde fractie en organisch stofgehalte tot 35% voor categorie A en tot 20% voor categorie B.

  - De eenheidsprijs opgegeven voor posten 4.11.2.1 (voor categorie A) en 4.11.2.2 (voor categorie B) betreft vervolgens overeenkomstig het technisch bestek en de meetstaat de toeslag voor eventuele verfijnde fractie en organisch stofgehalte dat deze percentages van 35% resp. 20% overschrijdt. Om een prijsvergelijking te kunnen maken tussen de verschillende inschrijvers, werd dit percentage in de meetstaat op 15% gezet. In het technisch bestek wordt dan ook gesteld dat de grenswaarden worden vastgelegd in het bestek ten behoeve van de invulling van de eenheidsprijzen zodat enkel op deze manier een correcte prijsvergelijking kan gebeuren (blz. 59/81).

  Voor categorie A (post 4.11.2.1) wordt dan als volgt gerekend om de eenheidsprijs X te bekomen (conform artikel 4.4.11.2 van het technisch bestek): 500 ton x 15% x €/ton%. Aangezien ton en % zowel in noemer als teller staan, heffen deze elkaar op, zodat uiteindelijk de totale prijs bedraagt: 500 x 15 x (eenheidsprijs) = (bedrag in te vullen post).

  XII-8118-5/21

  Voor categorie B (post 4.11.2.2) wordt dan als volgt gerekend om de eenheidsprijs X te bekomen (conform artikel 4.4.11.2 van het technisch bestek): 12.470 ton x 15% x X €/ton%. Aangezien ton en % zowel in noemer als teller staan, heffen deze elkaar op, zodat uiteindelijk de totale prijs bedraagt: 12.470 x 15 x (eenheidsprijs) = (bedrag in te vullen post).

  THV Envisan Aclagro was de enige inschrijver die zelf de in het bestek opgeleg[d]e berekening […] heeft doorgevoerd. Alle inschrijvingen werden op deze wijze herberekend.”

  Voorts wordt in het gunningsverslag onder “6.3.2 Controle van de door de inschrijvers gesignaleerde wijzigingen in de hoeveelheden” het volgende opgemerkt over de offerte van de thv Envisan Aclagro:

  “[A]ls enige gaat deze inschrijver over de formules toegepast voor de posten 4.11.2.1 (voor categorie A) en 4.11.2.2 (voor categorie B) overeenkomstig artikel 59/81 van het bestek...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT