Décision judiciaire de Raad van State, 4 mars 2016

Date de Résolution 4 mars 2016
JuridictionNietigverklaring
Nature Algemene vergadering

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

ALGEMENE VERGADERING

A R R E S T

nr. 234.034 van 4 maart 2016 in de zaak A. 201.633/g-129.

In zake : XXXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Wim Lammens kantoor houdend te 9420 Erpe-Mere Ottergemdorp 4 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

 1. de BEROEPSCOMMISSIE VOOR TUCHTZAKEN 2. het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Koen Geelen en Wouter Moonen kantoor houdend te 3500 Hasselt Gouverneur Roppesingel 131 bij wie woonplaats wordt gekozen

  Tussenkomende partij :

  XXXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Willy Van der Gucht kantoor houdend te 9000 Gent Voskenslaan 34-36 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

  1. Het beroep, ingesteld op 5 september 2011, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van de beroepscommissie voor tuchtzaken van 1 juli 2011 waarbij aan XXXX de tuchtsanctie van schorsing voor een periode van acht dagen wordt opgelegd.

  g-129-1/9

  II. Verloop van de rechtspleging

  2. Bij arrest nr. 230.463 van 10 maart 2015 wordt het debat heropend en wordt de zaak voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van State met het oog op een verwijzing in verband met het eerste middel, naar de algemene vergadering.

  Bij beschikking van 24 maart 2015 verwijst de voorzitter van de Raad van State de zaak naar de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 19 januari 2016.

  Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Wim Lammens, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Wouter Moonen, die verschijnt voor de verwerende partijen, en advocaat Franky De Mil, die loco advocaat Willy Van der Gucht verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Sofie De Doncker heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 2. Op 24 juni 2010 neemt de tuchtcommissie die in de schoot van de gemeenteraad van XXXX werd opgericht om de tuchtbevoegdheid van de gemeenteraad uit te oefenen, kennis van tekortkomingen die verzoeker,

  g-129-2/9

  gemeentesecretaris, in de uitoefening van zijn beroepsplichten zou hebben begaan.

  Bij beslissing van 28 februari 2011 verklaart de tuchtcommissie vier van de elf tenlasteleggingen bewezen en legt zij verzoeker de tuchtsanctie van de blaam op.

  Op beroep van verzoeker beslist de beroepscommissie voor tuchtzaken...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT