Décision judiciaire de Raad van State, 8 février 2016

Date de Résolution 8 février 2016
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 233.768 van 8 februari 2016 in de zaak A. 213.388/IX-8443

In zake: Paul LAMBERT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Matthias E. Storme kantoor houdend te 9000 Gent Coupure 5 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Patrik De Maeyer kantoor houdend te 1160 Brussel

Tedescolaan 7 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 12 augustus 2014, strekt tot de nietigverklaring van het koninklijk besluit van 31 maart 2014 waarbij Andy Detaille, Didier Vanderhasselt, Piet Heirbaut, Jeroen Vergeylen, Timon Bo Salomonson, Marie-Antoinetta Simons, Jan De Preter, Peter Van Kemseke, Mathias Bogaert, Bart Pennewaert, Damien Angelet, Karen Van Vlierberge, Hugo Verbist, Michel Versailles, Bart De Groof en Luc Truyens worden bevorderd tot de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst met uitwerking vanaf 1 december 2013.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

Auditeur Melissa Celis heeft een verslag opgesteld.

De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 25 januari 2016.

Staatsraad Bert Thys heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Matthias E. Storme, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Lore Mels, die loco advocaat Patrik De Maeyer verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Auditeur Melissa Celis heeft een met dit arrest eensluidend ad-vies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. Bij besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 8 oktober 2013 worden op datum van 1 oktober 2013 zestien betrekkingen van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst vacant verklaard op de Nederlandse taalrol.

3.2. Met een nota van 24 oktober 2013 wordt aan de leden van het directiecomité van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (hierna: de FOD Buitenlandse Zaken) het dossier van deze bevorderingsprocedure bezorgd. Daaruit blijkt dat het onderzoek van de titels en verdiensten van de kandidaten zal gebeuren op grond van zes criteria, namelijk „dossierkennis‟, „beschikbaarheid‟, „inzet‟, „prestaties sinds de benoeming in de vierde administratieve klasse‟, „bekwaamheid om te beheren en leiding te geven‟ en „loyaliteit en gedrag‟ en dat bijkomend rekening kan worden gehouden met „anciënniteit‟. Voorts wordt toegelicht dat het directiecomité drie groepen van kandidaten zal onderscheiden: een eerste groep betreft de kandidaten die “ten volle beantwoorden aan de criteria vastgelegd door het Directiecomité en die volgens het Comité de nodige bekwaamheid hebben om benoemd te worden tot de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst”; een tweede groep betreft de kandidaten die “goed aan de criteria [...] beantwoorden maar die volgens het Comité in dit stadium van hun carrière iets minder bekwaam zijn dan hun collega‟s van de eerste groep”; een derde groep betreft de kandidaten die “op dit moment niet beantwoorden aan één of meerdere criteria voor bevordering tot de derde administratieve klasse”.

3.3. Op 4 november 2013 oordeelt het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken dat het criterium „bekwaamheid om te beheren en leiding te geven‟ minder zwaarwegend is “omdat een ambtenaar van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst nog niet altijd de mogelijkheid gehad heeft om te bewijzen dat hij/zij bekwaam is om te beheren en leiding te geven”.

Het directiecomité stelt voorts vast dat voor de beoogde bevordering in aanmerking komen de ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst die op 1 december 2013 een graadanciënniteit hebben van negen jaar.

Verzoeker en dertig andere ambtenaren vervullen deze voorwaarden.

Het directiecomité onderzoekt vervolgens de titels en verdiensten van de kandidaten. Daartoe worden alle 31 kandidaten aan de hand van de voornoemde zes criteria beoordeeld. In de notulen van de vergadering kan daarover met betrekking tot verzoeker het volgende worden gelezen:

“9. Paul Lambert

Het Directiecomité verwijst naar het chronologisch overzicht van de loopbaan van de heer Paul Lambert en naar zijn beoordeling zoals uiteengezet in het proces-verbaal van de zitting van het Directiecomité van 12 december 2012, alsook naar de brief van betrokkene en het antwoord hierop, gegeven tijdens de zitting van het Directiecomité van 14 mei 2013. Het Directiecomité baseert zich daarnaast op een evaluatieverslag van Ambassadeur [J. M.] (Washington 2012-2013).

De heer Paul Lambert, [...], is benoemd in de vierde administratieve klasse sinds oktober 2001. Hij was achtereenvolgens op post in Beijing (juli 2002 tot september 2006) en in Jakarta (september 2006 tot augustus 2009). Van augustus 2009 tot augustus 2012 was hij toegevoegd aan de dienst B1.5, Zuid- en Oost-Azië, Oceanië op het Hoofdbestuur. Sinds augustus 2012 is hij op post in Washington. • De dossierkennis

In Beijing heeft de heer Lambert een aantal moeilijke technische dossiers met flair kunnen opvolgen en oplossen. Hij volgde de dossiers op met diepgang en professionalisme. In Jakarta was zijn rapportage scherp, interessant en uitgebreid.

Op de dienst B1.5 (Zuid- en Oost-Azië, Oceanië) heeft hij zich snel ingewerkt in het ASEM-dossier. Hij slaagde erin goed in te schatten welke mogelijkheden maar ook welke beperkingen dit forum biedt voor samenwerking tussen Europese en Aziatische landen alsook voor de visibiliteit die België ermee kan oogsten. Zijn grondige kennis van dit forum werd van onschatbare waarde wanneer het erop aan kwam de evenementen van de top zelf in goede banen te leiden. Hij heeft een sterk institutioneel geheugen, hetgeen hem toeliet met de achtergrond van de dossiers rekening te houden en tevens collega‟s te helpen in hun eigen oriëntaties. Hij hield zich goed geïnformeerd en reageerde snel en goed op nieuws. Hij is een harde werker die zich alleen maar tevreden stelde als hij de achtergrond van een dossier achterhaald had.

Hij beschikt over een stevige intellectuele nieuwsgierigheid en stelt zich niet tevreden met oppervlakkige informatie, noch met een ambtelijke stan-daardafhandeling van situaties of dossiers. • De beschikbaarheid

De heer Paul Lambert is een zeer beschikbaar diplomaat, ook in omstandigheden die vragen om vlugge reactie en verbeelding. Hij is bereid om dag en

nacht te werken om een objectief te bereiken, bijvoorbeeld in de aanloop en de organisatie van de ASEM-top in Brussel tijdens het Belgisch Voorzitterschap in 2010.

Hij werd als enige diplomaat in het kader van een FACT (Foreign Affairs Crisis Team) naar Ivoorkust uitgezonden in voorbereiding van de evacuatie van de Belgen en hun families.

Hij getuigt van een grote professionele beschikbaarheid. • De inzet

In Beijing toonde de heer Paul Lambert een spontane interesse voor alle aspecten van de Chinese samenleving en stond hij open voor mogelijke opportuniteiten in alle sectoren. Hij ging zeer pro-actief te werk en hij toonde zich een onvermoeibare initiatiefnemer. Ook in Jakarta nam hij met veel geestdrift zijn taak op. Hij werd er beschouwd als bijzonder efficiënt en hij was bereid om meerdere dossiers op te volgen. Hij beschikte er over een goed netwerk.

Op de dienst B1.5 (Zuid- en Oost-Azië, Oceanië) werkte hij hard, snel en efficiënt, ook onder druk. Hij onderhield goede contacten met collega‟s diplomaten van de Europese en Aziatische Ambassades in Brussel en hij werd gerespecteerd voor zijn bekwaamheid en professionalisme. Hij is een harde werker die zich alleen maar tevreden stelde als hij de achtergrond van een dossier had achterhaald. Hij was gevoelig voor teksten die hij aan een grondig onderzoek onderwierp en die hij zelf met grote technische vaardigheid verzorgde, met aandacht voor elk detail.

Hij werd als enige diplomaat in het kader van een FACT (Foreign Affairs Crisis Team) naar Ivoorkust uitgezonden in voorbereiding van de evacuatie van de Belgen en hun families.

Met zijn interessante loopbaanervaring kan het Departement een gedegen professionele inzet verwachten. • De prestaties, sinds de benoeming in de 4de administratieve klasse

In Beijing slaagde de heer Paul Lambert erin een aantal moeilijke technische dossiers met flair op te volgen en op te lossen. In Jakarta realiseerde hij door zijn sterke ICT-kennis een Indonesische versie van „Belgium at first sight‟.

Op de dienst B1.5 (Zuid- en Oost-Azië, Oceanië) verrichte hij baanbrekend werk om werkvakantie-programma‟s tot stand te brengen met verscheidene landen waarvoor hij zorg draagt. Hij slaagde erin om het probleemgeval Taiwan diplomatisch in goede banen te houden, wat een moeilijke en daarom ook een mooie verwezenlijking is. Hij was een stevige ruggensteun voor de dienst. Sinds de zitting van het Directiecomité van 12 december 2012 werden er geen nieuwe elementen toegevoegd aan het dossier van de heer Lambert voor dit criterium. Het Directiecomité bevestigt zijn beoordeling van 12 december 2012. • De bekwaamheid om te beheren en leiding te geven

In Beijing droeg de heer Paul Lambert bij tot het scheppen van een goede atmosfeer. Ook in Jakarta onderhield hij goede werkrelaties met het personeel en was hij bekwaam op organisatorisch-logistiek gebied.

Op de dienst B1.5 (Zuid- en Oost-Azië, Oceanië) had hij een goede verstandhouding met zijn diensthoofd. Hij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT