Décision judiciaire de Raad van State, 30 novembre 2015

Date de Résolution30 novembre 2015
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 233.076 van 30 november 2015 in de zaak A. 212.668/IX-8394

In zake: David HERBOTS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Carine Flamend kantoor houdend te 1860 Meise Vilvoordsesteenweg 101 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Peter Luypaers kantoor houdend te 3000 Leuven Justus Lipsiusstraat 24 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 3 juni 2014, strekt tot de nietigverkla-ring van de beslissing van de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie van 26 maart 2014 waarbij David Herbots met onmiddellijke ingang wordt afgezet uit zijn ambt van adjunct-auditeur.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Werner Weymeersch heeft een verslag opgesteld.

  IX-8394-1/12

  De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2015.

  Staatsraad Bert Thys heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Gauthier Baudts, die loco advocaat Carine Flamend verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Sarah Brouwers, die loco advocaat Peter Luypaers verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Werner Weymeersch heeft ad-vies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verzoeker is vanaf 1 september 2005 vastbenoemd adjunct-auditeur bij de Hoge Raad voor de Justitie.

  3.2. Op 28 september 2007 wordt hem door de Hoge Raad voor de Justitie met ingang van 1 oktober 2007 een verlof voor stage toegekend, voor de duur van de proeftijd die hij dient te vervullen als inspecteur bij de Veiligheid van de Staat.

  3.3. Op 22 januari 2009 wordt verzoeker door de Veiligheid van de Staat geschorst omdat hij “betrokken is bij een gerechtelijk onderzoek en het

  IX-8394-2/12

  voorwerp uitmaakt van een aanhoudingsbevel uit hoofde van schending van het beroepsgeheim, vereniging van misdadigers en omkoping”.

  3.4. Bij vonnis van de correctionele rechtbank te Brussel van 21 december 2012 wordt verzoeker veroordeeld tot een gevangenisstraf van veer-tien maanden met uitstel gedurende vijf jaar voor het gedeelte dat de voorlopige hechtenis overschrijdt en een geldboete van 5500 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden omwille van feiten van “actieve omkoping”, heling van meerdere outprints van het strafregister en bendevorming.

  Verzoeker tekent tegen dit vonnis hoger beroep aan.

  3.5. Op 8 augustus 2013 weigert de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat om aan verzoeker een veiligheidsmachtiging van het niveau ‘zeer geheim’ te verlenen.

  Verzoekers beroep tegen deze beslissing wordt op 18 oktober 2013 door het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen ongegrond bevonden.

  Ten gevolge daarvan beslist de minister van Justitie op 25 november 2013 dat aan verzoekers functie van inspecteur-stagiair bij de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat met ingang van 1 november 2013 ambtshalve en zonder vooropzeg een einde wordt gesteld.

  3.6. Met een brief van 4 december 2013 deelt verzoeker aan de Hoge Raad voor de Justitie mee dat hij opnieuw ter beschikking staat van de Hoge Raad aangezien er aan zijn stage bij de diensten van de Veiligheid van de Staat een einde werd gesteld.

  3.7. Met een brief van 19 december 2013 wordt verzoeker door de Hoge Raad voor de Justitie uitgenodigd voor “een informatief ambtelijk gesprek”

  IX-8394-3/12

  dat zal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT