Décision judiciaire de Raad van State, 15 juillet 2015

Date de Résolution15 juillet 2015
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 231.951 van 15 juli 2015 in de zaak A. 214.543/X-16.108.

In zake: Jeannine PUYPE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Barteld Schutyser kantoor houdend te 1050 Brussel Louizalaan 99 bij wie woonplaats wordt gekozen

Belanghebbende partijen:

 1. Daphné DUMERY woonplaats kiezend te 8370 Blankenberge Lode Zielenspad 6

 2. Björn PRASSE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Thomas Eyskens kantoor houdend te 1000 Brussel Bischoffsheimlaan 36 bij wie woonplaats wordt gekozen

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  I. Voorwerp van het beroep

 3. Het beroep, ingesteld op 18 december 2014, strekt tot de hervorming van de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 10 december 2014 waarbij de bezwaren tegen het besluit van de voorzitter van de gemeenteraad van de stad Blankenberge om de akte van voordracht van Daphné Dumery tot schepen onontvankelijk te verklaren, gegrond worden verklaard en waarbij de akte van voordracht van Daphné Dumery tot schepen van de stad Blankenberge ontvankelijk wordt verklaard.

  II. Verloop van de rechtspleging

 4. De belanghebbende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend. De verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Auditeur Iris Verheven heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 26 juni 1015.

  Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Barteld Schutyser, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Thomas Eyskens, die verschijnt voor de tweede belanghebbende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Iris Verheven heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 5. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 komt te Blankenberge een bestuursmeerderheid tot stand, gevormd door Open Vld en sp.a. Twee van de zeven leden van het college van burgemeester en schepenen behoren tot de sp.a: eerste schepen J. Van Eeghem en derde schepen J. Content.

  Met een brief van 8 oktober 2014 dient J. Van Eeghem bij de voorzitter van de gemeenteraad – zijnde verzoekster, sp.a-gemeenteraadslid – zijn ontslag in als gemeenteraadslid en eerste schepen.

  Naar aanleiding hiervan zou het de bedoeling van sp.a zijn dat J. Van Eeghem als eerste schepen vervangen wordt door J. Content, die na daartoe ontslag te hebben genomen als derde schepen dan op zijn beurt zelf door een nieuwe sp.a-schepen zou worden vervangen. Voor hun voordracht zou het modelformulier “Voordracht van twee of meer kandidaat-schepenen” worden gebruikt.

  Het blad uit dit model waarop de Open Vldgemeenteraadsleden dienen te handtekenen wordt, volgens verzoekster, op 12 oktober 2014 bezorgd aan de voorzitter van Open Vld te Blankenberge, die “de desbetreffende pagina uit het modelformulier” op 14 oktober 2014 afgeeft aan I. Declerck, lid van Open Vld en als OCMW-voorzitter lid van het schepencollege.

  Op 19 oktober 2014 duidt de algemene ledenvergadering van sp.a Blankenberge, A. De Pauw aan als de toekomstige nieuwe schepen die de bevoegdheden van J. Van Eeghem zal uitoefenen. Betrokkene ontvangt felicitaties van onder anderen Open Vld-schepen K. Van Ryssel en Open Vldgemeenteraadslid G. De Coninck.

  Bij de stadssecretaris wordt op 23 oktober 2014 ter vervanging van J. Van Eeghem een akte van voordracht van N-VA-gemeenteraadslid D. Dumery ingediend, ondertekend door de zes N-VA- en de tien Open Vldraadsleden. Voor de akte is het model “Voordracht van één kandidaat-schepen in de gevallen, vermeld in artikel 50 van het Gemeentedecreet” gebruikt. Het blad waarop de Open Vld-raadsleden hebben getekend, komt evenwel uit het model “Voordracht van twee of meer kandidaat-schepenen”. Die vermelding, bovenaan het blad, is met behulp van Tipp-Ex weggewerkt en vervangen door het

  handgeschreven opschrift “Voordracht van één kandidaat-schepen in de gevallen, vermeld in artikel 50 van het Gemeentedecreet”. Volgens D. Dumery is dat het werk van B. Prasse, Open Vld-gemeenteraadslid en tevens schepen.

  Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 november 2014 beslist verzoekster, voorzitter van de gemeenteraad, de akte van voordracht van D. Dumery als schepen onontvankelijk te verklaren.

  Aansluitend beslist het college van burgemeester en schepenen om de bevoegdheden in zijn schoot te herschikken en namelijk de bevoegdheid van schepen J. Content – die nooit ontslag heeft genomen – over te dragen aan de burgemeester, van Open Vld.

  Op beroep van D. Dumery en B. Prasse vernietigt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 10 december 2014 de beslissing van de voorzitter van de gemeenteraad om de akte onontvankelijk te verklaren en wordt de akte van voordracht van D. Dumery tot schepen ontvankelijk verklaard.

  IV. Tussenkomst

  4. D. Dumery en B. Prasse vragen met een verzoekschrift in het beroep te mogen tussenkomen.

 6. De bestreden beslissing willigt het bezwaar van D. Dumery, gemeenteraadslid van de stad Blankenbege en voorgedragen kandidaat-schepen, en B. Prasse, eveneens gemeenteraadslid, in en verklaart de voordracht van D. Dumery tot schepen ontvankelijk.

  Er is bijgevolg reden hen tot het debat toe te laten.

  V. Ontvankelijkheid van het beroep

  Exceptie

 7. Volgens de eerste tussenkomende partij heeft verzoekster minstens sedert 10 december 2014 kennis van de bestreden beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en verloopt de termijn om er hoger beroep tegen aan te tekenen op 18 december 2014. Het hoger beroep dat pas op 22 december 2014 bij de Raad van State werd ingediend, is “ruim te laat”.

  Beoordeling

  7. Gelet op artikel 13, tweede lid, van het gemeentedecreet is tegen de uitspraken van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een beroep mogelijk bij de Raad van State “binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving”.

 8. Het besproken beroep tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 10 december 2014 is bij de Raad van State ingediend met een op 18 december 2014 ter post aangetekend verzonden verzoekschrift.

  Het is dus beslist tijdig. De exceptie wordt verworpen.

  VI. Onderzoek van de middelen

  1. Eerste middel

  Uiteenzetting van het middel

 9. Verzoekster leidt een eerste middel af uit de “schending van artikel 202 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet, artikel 87 van het decreet

  van 4 april 2014 en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het zorgvuldigheidsbeginsel”.

  Toegelicht wordt dat de bezwaren die de tussenkomende partijen op 5, respectievelijk 7 november 2014 indienden tegen de beslissing om de voordracht als schepen van D. Dumery onontvankelijk te verklaren, gericht waren tot de provinciale Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen, terwijl de provinciale raden voor verkiezingsbetwistingen met ingang van 1 november 2014 werden omgevormd tot een eengemaakte raad. Zij hebben hun bezwaar dus niet aanhangig gemaakt bij het bevoegde en geldig samengestelde administratief rechtscollege. Het rechtscollege waartoe zij hun bezwaren hebben bericht was formeel opgeheven. De Raad voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT