Décision judiciaire de Raad van State, 9 juillet 2015

Date de Résolution 9 juillet 2015
JuridictionDerdenverzet
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 231.892 van 9 juli 2015 in de zaak A. 209.883/VII-39.106.

Derden-verzet tegen het arrest nr. 222.714 van 4 maart 2013

In zake: 1. Emiel CRAEGHS 2. Marianne DIRKX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Thomas Ryckalts kantoor houdend te 1000 Brussel Wolvengracht 38, bus 2 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door: 1. de Vlaamse regering 2. de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid beiden woonplaats kiezend bij de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 26 augustus 2013, strekt tot derden-verzet tegen het arrest van de Raad van State nr. 222.714 van 4 maart 2013.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een verslag opgesteld.

  VII-39.106-1/3

  De verzoekende partijen hebben een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verwerende partij heeft een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 25 juni 2015.

  Kamervoorzitter Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Julie Lauwers, die loco advocaat Thomas Ryckalts verschijnt voor de verzoekende partijen, en adviseur Andy De Backer, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. De verzoekende partijen doen derden-verzet tegen het arrest van de Raad van State nr. 222.714 van 4 maart 2013, waarbij de Raad de beslissing nr. 000246 van 17 juni 2011 van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid vernietigt. In die vernietigde beslissing werd de invordering van opeisbare dwangsommen tijdelijk opgeschort...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT