Décision judiciaire de Raad van State, 2 avril 2015

Date de Résolution 2 avril 2015
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 230.754 van 2 april 2015 in de zaak A. 211.549/IX-8315

In zake: 1. Marnic REYNDERS 2. Ronald PAULISSEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Yves Loix en Nele Ansoms kantoor houdend te 2018 Antwerpen Mechelsesteenweg 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Justitie bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten David D’Hooghe en Filip Lahaye kantoor houdend te 1000 Brussel Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

Stijn SCHELDEMAN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Wim Mertens kantoor houdend te 3580 Beringen Scheigoorstraat 5 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 3 februari 2014, strekt tot de nietigverklaring van het koninklijk besluit van 22 november 2013 houdende de benoeming van Stijn Scheldeman tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

  IX-8315-1/14

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

  Stijn Scheldeman heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 19 maart 2014. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een verslag opgesteld.

  De verzoekende partijen, de verwerende partij en de tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 23 maart 2015.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitge-

  bracht.

  Advocaat Yves Loix, die verschijnt voor de verzoekende partijen, advocaat Filip Lahaye, die verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Joris Gebruers, die loco advocaat Wim Mertens verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  IX-8315-2/14

  III. Feiten

  3.1. Op 5 april 2013 worden in het Belgisch Staatsblad drie vacatures bekendgemaakt voor het ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

  3.2. Tweeëntwintig kandidaat-gerechtsdeurwaarders stellen zich kandidaat voor de betrokken vacatures, onder wie de verzoekers en de tussenkomende partij.

  3.3. Op 15 mei 2013 vraagt de minister van Justitie de bij artikel 512, § 2 en § 3, van het Gerechtelijk Wetboek vereiste adviezen aan de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, de procureurgeneraal bij het hof van beroep te Antwerpen en de raad van de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders te Tongeren.

  3.4. De verzoekers en de tussenkomende partij ontvangen een gunstig advies vanwege de procureur des Konings en de procureur-generaal.

  3.5. Op 20 juni 2013 beoordeelt de raad van de arrondissementskamer de bekwaamheid en vaardigheden van de kandidaten. Hij volgt daarbij de aanbevelingen, uiteengezet in omzendbrief nr. 196 van 8 mei 2012 ‘Adviesprocedure bij de benoeming van gerechtsdeurwaarders’ en verleent een globaal advies waarbij de waardering van de ‘bekwaamheid’ van elke kandidaat onder woorden gebracht wordt en vervolgens omgezet wordt naar een score op 25 punten en de waardering van de ‘vaardigheden’ naar een score op 10 punten. De beide verzoekers behalen een score van 33/35, terwijl de tussenkomende partij de maximale score van 35/35 krijgt.

  Conform de toentertijd geldende procedure brengen de verzoekers hun opmerkingen op het advies schriftelijk ter kennis aan de raad van de arrondissementskamer en vragen zij om gehoord te worden.

  IX-8315-3/14

  Op 29 juli 2013 worden zij door de raad van de arrondissementskamer gehoord. Deze raad oordeelt dat de adviezen met de toegekende scores gehandhaafd kunnen worden, zoals blijkt uit het definitief globaal advies van 7 augustus 2013.

  3.6. De FOD Justitie gaat overeenkomstig omzendbrief nr. 196 vervolgens over tot het opstellen van een rangschikking van de kandidaten. Zowel de verzoekers als de tussenkomende partij krijgen voor het onderdeel ‘anciënniteit/beroepservaring’ een score van 35/35. Samen met de punten die hen door de raad van de arrondissementskamer werden toegekend geeft dit een eindresultaat van 68/70 voor de verzoekers en 70/70 voor de tussenkomende partij.

  Met hun totaalscore van 68/70 rangschikken de beide verzoekers zich na vijf kandidaten die een score van 70 of 69 behaalden.

  3.7. Van de vijf kandidaten die beter gerangschikt waren dan de verzoekers blijken intussen de kandidaten B.V. en M.P. reeds als gerechtsdeurwaarder benoemd te zijn in het gerechtelijk arrondissement Hasselt. De drie andere beter gerangschikte...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT