Décision judiciaire de Raad van State, 22 janvier 2015

Date de Résolution22 janvier 2015
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIVe KAMER

A R R E S T

nr. 229.930 van 22 januari 2015 in de zaak A. 210.985/XIV-35.371

In zake : XXXX

tegen :

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën Rechtskundige dienst FOD Financiën North Galaxy – Toren B, 26ste verdieping kantoor houdend te 1030 Brussel Koning Albert II-laan 33 (bus 15) alwaar woonplaats wordt gekozen -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 6 december 2013, strekt tot de herziening van het arrest van de Raad van State nr. 221.175 van 24 oktober 2012.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Bij beschikking nr. 678 van 14 januari 2014 wordt besloten dat de uitvoering van het arrest nr. 221.175 van 24 oktober 2012 niet wordt geschorst.

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoekster heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Eric Lancksweerdt heeft een verslag opgesteld.

  XIV-35.371-1/4

  Verzoekster heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verwerende partij heeft een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 7 januari 2015.

  Kamervoorzitter Geert Debersaques heeft verslag uitgebracht.

  Verzoekster, die in persoon verschijnt, en attaché Selim Dedeli, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Met het arrest nr. 221.175 van 24 oktober 2012 deed de Raad van State uitspraak over het beroep dat verzoekster had ingesteld tegen de mondelinge beslissing van de gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur te Hasselt betreffende verzoeksters werkhervatting, meer bepaald haar tewerkstelling als teamchef te Geel vanaf 1 oktober 2011. De feiten die aanleiding gaven tot dit arrest zijn erin vermeld. Het voorliggend beroep tot herziening heeft betrekking op dit arrest.

  3.2. Met het arrest nr. 226.093 van 15 januari 2014 werd reeds een eerste beroep tot herziening van het arrest nr. 221.175 van 24 oktober 2012 verworpen.

  XIV-35.371-2/4

  IV. Ontvankelijkheid van het beroep

 3. Artikel 50sexies...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT