Décision judiciaire de Raad van State, 18 novembre 2014

Date de Résolution18 novembre 2014
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 229.192 van 18 november 2014 in de zaak A. 198.938/XII-6480

In zake: de NV BORZEE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Arne Van Der Graesen kantoor houdend te 3580 Beringen Scheigoorstraat 5 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de ZIEKENHUISVERENIGING VAN BRUSSEL -het UNIVERSITAIR KINDERZIEKENHUIS KONINGIN FABIOLA (afgekort: U.K.Z.K.F.) bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Valentine de Francquen en Patrick Thiel kantoor houdend te 1170 Brussel Terhulpsesteenweg 178 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld uiterlijk op 21 februari 2011, strekt tot de nietigverklaring van “het besluit van Association Hospitalière de Bruxelles -Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, afgekort Association Hospitalière - H.U.D.E.R.F. dd. 10.01.2011 betreffende de toewijzing van de opdracht voor lot 4 aan sa Energys en waarbij de offerte van de [nv Borzée] als onregelmatig werd beschouwd”.

XII-6480-1/19

II. Verloop van de rechtspleging

2. Bij arrest nr. 211.654 van 1 maart 2011 is de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de bestreden beslissing verworpen.

De verzoekende partij heeft een verzoekschrift tot voortzetting van de rechtspleging ingediend.

De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

Eerste auditeur Luc Vermeire heeft een verslag opgesteld.

De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 21 oktober 2014.

Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Joris Gebruers, die loco advocaat Arne Van Der Graesen verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Quentin De Backer, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Luc Vermeire heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

XII-6480-2/19

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3. In het hiervoor vermeld arrest nr. 211.654 van 1 maart 2011 werden de feiten als volgt weergegeven:

“3.1. Verwerende partij schrijft een openbare aanbesteding uit voor een opdracht van werken, in de aankondiging genoemd ‘uitbreiding van de eenheid intensieve zorgen op +1 - Afwerken & speciale technieken’.

3.2. Deze opdracht, met een in de aankondiging geraamde waarde van 2.500.000 euro, btw niet inbegrepen, is in het bestek (blz. 7/53) omschreven als ‘de afwerking en de speciale technieken van eenheid intensieve zorgen en eenheid van gebranden’ en bestaat uit 5 percelen. Te dezen betreft de vordering perceel 4, HVAC-Sanitair.

Het bestek bepaalt inzake de samenvattende meetstaat en inhoud van het bestek onder meer (blz. 9/53): ‘Om HUDERF in staat te stellen de bepalingen van artikel 96 van het KB van 8 januari 1996 toe te passen, moet de inschrijver een samenvattende meetstaat invullen die conform is met het model, zoals bijgevoegd in onderhavig bijzonder lastenboek, met opgave van zijn eenheidsprijzen en de totalen, overeenkomstig artikel 100 van hetzelfde Koninklijk Besluit. Dit document moet, gedateerd en getekend, bij de offerte worden gevoegd’ en ‘De offertes en samenvattende meetstaten moeten worden opgesteld op de gedrukte teksten in bijlage bij het bijzonder lastenboek, overeenkomstig het model bepaald in artikel 90 van het KB van 08.01.1996, gewijzigd door artikel 38 van het KB van 25.03.1999.

Deze documenten moeten worden gedateerd en getekend door de inschrijver.

Elke offerte, samenvattende meetstaat of prijslijst die zijn opgesteld op een ander document valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de inschrijver die bovenaan de betreffende documenten de volgende formule moet aanbrengen: ‘Ik ondergetekende ………… verklaar te hebben gecontroleerd dat de hierna vermelde documenten volledig in overeenstemming zijn met de vermeldingen zoals die voorkomen op het offerteformulier, de samenvattende meetstaat of de prijslijst, bezorgd door de bouwheer, en neem daarvoor persoonlijk de volledige verantwoordelijkheid op me. Alle vermeldingen die tegengesteld zijn aan het model, zoals bepaald door de

XII-6480-3/19

administratie moeten worden beschouwd als onbestaande met uitzondering van de posten waarvoor de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig artikel 96 § 2 van het KB van 08.01.96 en die met eventuele hiaten worden opgenomen in de laatste pagina’s van mijn document’.’

Het bestek bepaalt voorts: ‘Alle correcties aan de forfaitaire hoeveelheden zijn toegelaten’ en ‘[Het is] verboden om het karakter van een post te veranderen’ (blz. 5/53); ‘De inschrijver is verplicht om basisprijzen op te geven overeenkomstig de samenvattende meetstaat’ (blz 8/53); ‘Het gaat om een gemengde opdracht - opdracht met prijslijst voor de posten met vermoedelijke hoeveelheden (voorafgegaan door de vermelding V.H. in de samenvattende meetstaat) - opdracht met totaalprijs voor de andere posten’ (blz. 9/53); ‘Alle hoeveelheden die zijn vermeld in elke post van de samenvattende meetstaat zijn forfaitaire hoeveelheden, met uitzondering van die worden voorafgegaan door de vermelding ‘V.H’, die vermoedelijke hoeveelheden zijn. De vermoedelijke hoeveelheden mogen niet worden gewijzigd’ (blz. 11/53)

De niet steeds ook in het Nederlands opgestelde samenvattende meetstaat voor perceel 4 merkt de posten aan als ‘QF’, ‘PG’ en sommige posten zoals de posten onder HV16 ‘diverse werkzaamheden specifiek voor het hoofdstuk hvac’ en alle posten onder SA13 ‘diverse specifieke werken voor het hoofdstuk sanitair’ behalve het ‘AS-BUILT dossier’ als ‘PM’ of pro memorie.

De technische bepalingen ‘perceel 4 verwarming’ van het bestek vermelden daarbij voor post HV16 nogmaals ‘Opmeting - Pro memorie, begrepen in het geheel van de posten’ (adm. doss., stuk 3a, blz. 97). De technische bepalingen ‘perceel 4 sanitair technische bepalingen’ vermelden bij post SA13 ook nog eens ‘Opmeting - Ter herinnering, inbegrepen in het geheel van de posten’ (adm. doss., stuk 3b, blz. 31).

3.3. De aankondiging van de opdracht wordt op 23 juni 2010 bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen.

3.4. De offertes worden geopend op 9 september 2010. Er worden 6 offertes ingediend voor het perceel 4 HVAC – Sanitair. Verzoekende partij stelt met 671.392,09 euro de laagste prijs voor, gevolgd door nv Energys met 683.930,53 euro: - Druart nv: 864.939,42 euro; - Limpens nv: 764.095,42 euro; - AG Thermo-service nv: 703.011,56 euro; - Delta Thermic nv: 685.751,54 euro; - Energys nv: 683.930,53 euro; - Borzee nv: 671.392,09 euro.

3.5. Verwijzend naar artikel 110, §§ 3 en 4, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van

XII-6480-4/19

werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, vraagt de ontwerper in een aangetekende brief van 16 september 2010 aan verzoekende partij zo spoedig mogelijk een aantal abnormaal laag geachte prijzen te verantwoorden. Deze brief is enkel in het Frans opgesteld.

3.6. Met een aangetekende brief en e-mail van 22 september 2010 deelt verzoekende partij een verantwoording mee.

3.7. Naar blijkt uit het gunningsverslag werd ook een prijsverantwoording gevraagd aan nv Delta Thermic en aan nv Energys.

3.8. In een ‘rapport van de auteur van de opdracht’ van 18 oktober 2010 stelt de ontwerper onder ‘rekenkundige analyse van de offertes’ onder meer: ‘De vennootschap Borzee NV heeft hoeveelheden ingebracht en prijzen doorgegeven voor de posten HV16: Diverse werken mbt het hoofdstuk verwarming en SA13: Diverse werken mbt het hoofdstuk sanitair. De vennootschap heeft de meetstaat van de inschrijving veranderd. Deze posten zijn pro memorie omschreven in het lastenboek, dus opgenomen in het geheel van de posten. Het totaalbedrag van deze posten in de offerte van de vennootschap Borzee nv bedraagt 34.586,21€ en kan niet worden aanvaard, aangezien deze de basisopzet van de inschrijving -die vraagt deze kosten in andere posten op te nemen- veranderd’.

Onder ‘abnormale prijzen’ wordt de prijsverantwoording...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT