Décision judiciaire de Raad van State, 5 novembre 2014

Date de Résolution 5 novembre 2014
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIVe KAMER

A R R E S T

nr. 229.080 van 5 november 2014 in de zaak A. 214.142/XIV-36.045

In zake: Monika DESMIDT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Peter Crispyn kantoor houdend te 9030 Mariakerke Mazestraat 16 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de STAD BRUGGE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Staelens kantoor houdend te 8000 Brugge Gerard Davidstraat 46, bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 5 november 2014, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “het bevel van de burgemeester van de Stad Brugge van 04-11-2014 tot voortzetting/hervatting van het werk naar aanleiding van de stakingsaanzeggingen evenals van de nominatieve aanwijzing door de korpschef van de PZ Brugge en de bijzondere dienststaat waarop verzoeker is ingepland voor donderdag 06 november 2014 met dienst in het PCB Brugge”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

  XIV-36.045- 1/10

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 november 2014, om 17.30 uur.

  Staatsraad Carlo Adams heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Peter Crispyn, die verschijnt voor verzoekster, en advocaat Bart Staelens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verzoekster is inspecteur van politie bij de politiezone Brugge.

  Op 22 augustus 2014 dienen een aantal vakbonden van het politiepersoneel een stakingsaanzegging in voor de periode van 8 september 2014 tot en met 5 januari 2015.

  Op 4 november 2014 neemt de burgemeester van de stad Brugge een beslissing houdende bevel tot voortzetting/hervatting van het werk gedurende de periode van 5 november 2014 om 22.00u tot en met 7 november 2014 om 06.00u of tot het einde van de staking, met het oog op de uitvoering van een bepaalde reeks opdrachten. Bij die opdrachten wordt onder meer vermeld dat “in geval van staking door het personeel van het Penitentiair Complex Brugge (PCB), gelijktijdig met een staking bij het politiepersoneel van onze politiezone, moet voorzien worden in de uitvoering van de opdrachten eigen aan dit complex”.

  XIV-36.045- 2/10

  Verzoekster wordt nominatief aangewezen voor de uitvoering van één of meerdere van de opgesomde opdrachten. Dit is de eerste bestreden beslissing.

  3.2. In de bijzondere dienststaat van de lokale politie Brugge voor 6 november 2014 wordt verzoekster aangewezen voor dienstprestaties in het Penitentiair Centrum Brugge van 06.00 tot 14.00u. Dit is de tweede bestreden beslissing.

  IV. De schorsingsvoorwaarden

 3. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte of het reglement prima facie kan verantwoorden en dat een uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT