Décision judiciaire de Raad van State, 30 octobre 2014

Date de Résolution30 octobre 2014
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 228.971 van 30 oktober 2014 in de zaak A. 209.673/IX-8135

In zake: Sidney BERNEMAN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Patrick Devers kantoor houdend te 9000 Gent Kouter 71-72 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Justitie bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Stefaan Verbouwe kantoor houdend te 1150 Brussel Tervurenlaan 270 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

Luc DECREUS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Sabien Lust kantoor houdend te 8310 Brugge Baron Ruzettelaan 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 5 augustus 2013, strekt tot de nietigverklaring van het koninklijk besluit van 27 mei 2013 waarbij Luc Decreus, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, wordt benoemd tot advocaatgeneraal bij het Hof van Cassatie.

  IX-8135-1/29

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Luc Decreus heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 2 oktober 2013. De tussenkomende partij heeft een toelichtende memorie ingediend.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een verslag opgesteld.

  De verzoekende partij, de verwerende partij en de tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2014.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitge-

  bracht.

  Advocaat Patrick Devers, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Stefaan Verbouwe, die verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Sabien Lust, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een met dit arrest andersluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  IX-8135-2/29

  III. Feiten

  3.1. In het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2012 wordt bekendgemaakt dat er twee plaatsen vacant zijn voor het ambt van advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie vanaf 1 december 2012.

  Verzoeker en de tussenkomende partij stellen zich hiervoor, onder anderen, kandidaat.

  Deze procedure leidt tot de benoeming van A.V.I. en H.V.

  In de processen-verbaal van de Nederlandstalige benoemingsen aanwijzigingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie betreffende de voordrachten die tot deze benoemingen geleid hebben is te lezen:

  “Blijkens de verschillende adviezen zijn bij het parket bij het Hof van Cassatie, op een korps van twaalf effectieve advocaten-generaal, momenteel drie vacatures in te vullen (waarvan nog 1 vacature niet werd gepubliceerd). Hiervoor is men op zoek naar kandidaten die bekwaam zijn om te concluderen in het burgerlijk recht sensu lato (1e kamer), in strafzaken (2e kamer), en in sociale zaken (3e kamer).”

  3.2. In het Belgisch Staatsblad van 16 november 2012 wordt bekendgemaakt dat er een plaats vacant is voor het ambt van advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. Zowel verzoeker als de tussenkomende partij stellen zich ook voor deze vacature kandidaat.

  3.3. Op 5 maart 2013 onderzoekt de Nederlandstalige benoemingsen aanwijzingscommissie de kandidaturen met het oog op de voordracht, waarbij zij in haar voordracht onder meer het volgende notuleert:

  “De commissie is, op grond van de uitgebrachte adviezen en in acht genomen twee recente voordrachten van twee andere advocaten generaal bij het Hof van Cassatie (met, enerzijds, een burgerrechtelijk-, en anderzijds, een sociaalrechtelijk profiel) van oordeel dat voor deze vacante plaats de voorkeur dient gegeven te worden aan een kandidaat die bekwaam is om als advocaat-generaal te concluderen in het strafrecht.”

  IX-8135-3/29

  De commissie beslist om de tussenkomende partij voor te dra-

  3.4. Bij koninklijk besluit van 27 mei 2013 wordt de tussenkomende partij tot advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie benoemd. Dit is het bestreden besluit. Het luidt:

  “Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 258, 259ter en 323bis; Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, artikel 43quater;

  Overwegende dat [een] advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, aangewezen werd tot lid van het Bureau en lid van de Nederlandstalige Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie; Overwegende dat het ambt van advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 november 2012, vacant is sedert 12 september 2012;

  Overwegende dat moet worden voorzien door de benoeming van een kandidaat die door zijn diploma bewijst dat hij de examens van doctor of licentiaat in de rechten in het Nederlands heeft afgelegd;

  Overwegende dat de door de wet voorziene adviezen werden gevraagd op 19 december 2012;

  Overwegende dat deze adviezen werden uitgebracht binnen de wettelijke termijn behalve inzake mevr. […] voor wie door de vertegenwoordiger van de balie van Mechelen geen advies werd uitgebracht;

  Overwegende dat, in toepassing van artikel 259ter, § 2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dit advies bijgevolg geacht wordt gunstig noch ongunstig te zijn;

  Overwegende dat de Nederlandstalige Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie op 22 februari 2013 werd verzocht een voordracht te verrichten;

  Overwegende dat de heer Decreus Luc, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, met de vereiste meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen door deze commissie werd voorgedragen voor de vacante plaats van advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, op grond van volgende motivering:

  ‘[A.V.I.] werd bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 reeds benoemd in een andere vacante plaats van advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. [H.V.] werd bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 reeds benoemd in een andere vacante plaats van advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie.

  Luc Decreus behaalde in 1981 het diploma van licentiaat in de rechten.

  IX-8135-4/29

  gen.

  Na een korte periode als advocaat aan de balie van Dendermonde (vanaf oktober 1981), was hij actief aan de balie van Kortrijk (van september 1982 tot juni 1989).

  Bij koninklijk besluit van 8 juni 1989 werd hij benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, alwaar hij bij koninklijk besluit van 28 maart 1995 werd aangewezen in het mandaat van eerste substituut-procureur des Konings. Hij zetelde er onder meer in de strafkamers van de recht-bank, in de raadkamer en als openbaar ministerie in de politierechtbank, was vertrouwensmagistraat bijzondere opsporingstechnieken en politieoverleg, milieumagistraat, verleende advies in een kamer van de rechtbank van koophandel inzake bankbreuken naar aanleiding van faillissementen, behandelde zaken in verband met jeugdbescherming en verzoeken tot uitlevering.

  Bij koninklijk besluit van 23 december 1996 werd hij benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent. Hij was er onder meer belast met beleidsdossiers kansspelen, verdovende middelen en wapenwetgeving, is zittingsmagistraat in de 8e correctionele kamer van het hof van beroep, nam de taak van openbaar ministerie waar in diverse assisenzaken en was contact-magistraat racisme en sekten. Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2006 werd hij aangewezen in het adjunct-mandaat van advocaatgeneraal bij het hof van beroep te Gent.

  Van augustus 1996 tot augustus 1999 was hij, eerst als opdrachthouder en later als adviseur, werkzaam op het kabinet van de minister van justitie. In deze hoedanigheid verleende de kandidaat onder meer zijn medewerking aan wetgevende initiatieven en was hij belast met het opvolgen van problemen van bijzonder strafrecht.

  Uit het dossier blijkt dat de kandidaat regelmatig deelneemt aan opleidingen en bijscholingen, zulks hoofdzakelijk in verband met het strafrecht.

  Van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie verkrijgt de kandidaat een zeer gunstig advies. De procureur-generaal wijst in zijn advies onder meer op de ervaring van de kandidaat als advocaat, als substituut-procureur des Konings, als advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent en als adviseur op het kabinet van de minister van Justitie. Als magistraat in eerste aanleg behandelde de kandidaat voornamelijk strafzaken en in het parket-generaal te Gent stond hij in voor beleidsdossiers inzake kansspelen, drugs, doping en de wapenwet en was hij actief als zittingsmagistraat in strafzaken. Hij staat, als lid van het directiecomité, tevens de procureur-generaal bij in het beleid, het beheer, en de organisatie van het parket-generaal. De kandidaat beschikt over een grondige kennis van het straf- en strafprocesrecht en over een gedegen kennis van het burgerlijk recht. Hij levert hoogstaand juridisch werk af en slaagt er, ondanks een grote werklast, in om zich bij te scholen en verder te bekwamen in materies die zijn voorkeur genieten. Hoe-

  IX-8135-5/29

  wel de kandidaat een bijzondere voorkeur betoont voor de behandeling van strafzaken, toont hij zich bereid om ingezet te worden in de burgerlijke kamer en om zich daartoe, waar nodig, bij te scholen. Daar hij een specialist is inzake straf- en strafprocesrecht zou hij in eerste instantie een oplossing kunnen bieden voor de grote toevloed aan strafzaken waarmee het Hof thans kampt, doch door zijn voldoende kennis van het burgerlijk recht en zijn groot aanpassingsvermogen is hij tevens inzetbaar in de burgerlijke kamer.

  Van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent verkrijgt de kandidaat een gunstig advies (op een schaal van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI