Décision judiciaire de Raad van State, 24 octobre 2014

Date de Résolution24 octobre 2014
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 228.919 van 24 oktober 2014 in de zaak A. 207.969/X-15.864.

In zake : David LETTANI bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Saadet Gülhan kantoor houdend te 2880 Bornem Willem De Blockstraat 1/GLV bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de GEMEENTE PUURS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Ann Coolsaet kantoor houdend te 2018 Antwerpen Arthur Goemaerelei 69 bij wie woonplaats wordt gekozen en bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Ingrid Opdebeek kantoor houdend te 2630 Aartselaar Karel van de Woestijnelaan 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 14 februari 2013, strekt tot de nietigverklaring van “het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Puurs van 20 december 2012, betreffende de afdanking van verzoeker als vrijwillig brandweerpersoneel wegens miskenning van tucht”.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

X-15.864-1/16

Auditeur Iris Verheven heeft een verslag opgesteld.

De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verwerende partij heeft een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 26 september 2014.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Saadet Gülhan, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Veerle Tollenaere, die loco advocaten Ann Coolsaet en Ingrid Opdebeek verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Auditeur Barbara Speybrouck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. Verzoeker is vrijwillig brandweerman bij de brandweer van de gemeente Puurs.

3.2. Op 2 maart 2012 legt de officier-dienstchef aan verzoeker de tuchtstraf van de terechtwijzing op wegens volgend “eigengereid” gedrag: zonder medeweten of toestemming van de korpsleiding, de reservesleutel van een brandweervoertuig – dat bij de dienstchef thuis geparkeerd stond – uit de sleutelkast in de seinkamer te hebben genomen, privé-eigendom te hebben betreden, zonder medeweten of toestemming van de eigenaars een

X-15.864-2/16

brandweervoertuig ongeoorloofd te hebben gebruikt en via een e-mailbericht dit voertuig ongeoorloofd ter beschikking te hebben gesteld van de dienst.

Op 25 september 2012 legt de officier-dienstchef aan verzoeker opnieuw een tuchtstraf op, ditmaal een berisping wegens eigengereid gedrag. Verzoeker heeft “op een publiek forum (Facebook)” opnieuw het voorval waarvoor hij eerder werd terechtgewezen opgerakeld “door middel van een foto en commentaar daarbij”. Vastgesteld wordt dat hij “deze feiten ook beaamt”. Hij wordt erop gewezen dat “dergelijke eigengereide houding, waarbij [hij] zichzelf ongeoorloofde bevoegdheden toe-eigent en [zichzelf] boven de hiërarchie plaatst […] binnen de brandweerorganisatie niet [kan] getolereerd worden en […] in strijd [is] met het organiek en huishoudelijk reglement van de brandweer”.

3.3. Op 24 oktober 2012 vraagt verzoeker bij aangetekende brief om hem te informeren omtrent de stappen die nodig zijn om een beroepsprocedure tegen de voormelde berisping te kunnen opstarten.

3.4. Op 25 oktober 2012 vragen de officieren en adjudanten van het brandweerkorps in een nota aan de burgemeester om tegen verzoeker een tuchtprocedure op te starten met het oog op zijn verwijdering uit de brandweer.

Gevolg gevend aan de voormelde nota stelt de burgemeester aan de gemeenteraad van de gemeente Puurs voor om de tuchtstraf van afdanking aan verzoeker op te leggen.

3.5. Bij aangetekende brief van 14 november 2012 wordt verzoeker ingelicht van het voorstel tot afdanking en wordt hij opgeroepen om op 6 december 2012 door de gemeenteraad te worden gehoord. Een kopie van de stukken waarop het voorstel is gebaseerd, wordt als bijlage gevoegd.

Bij aangetekende brief van 30 november 2012 wordt het uur van de hoorzitting gewijzigd. Tevens wordt verzoeker gemeld dat tegen een

X-15.864-3/16

terechtwijzing en een berisping in het organiek reglement van de brandweer geen beroepsprocedure is voorzien.

3.6. Op 6 december 2012 heeft de hoorzitting plaats. Er wordt een proces-verbaal van verhoor opgesteld dat door verzoeker wordt ondertekend. Het schriftelijk verweer van verzoeker wordt bij dat proces-verbaal gevoegd.

3.7. Nog op 6 december 2012 beslist de gemeenteraad om verzoeker, in afwachting van een tuchtbeslissing, preventief te schorsen. Bij aangetekende brief van 12 december 2012 wordt verzoeker hiervan in kennis gesteld.

3.8. Op 20 december 2012 beslist de gemeenteraad om verzoeker als vrijwillig brandweerman af te danken.

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering als volgt

luidt:

“Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzingen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op het organiek reglement van de Puurse brandweer, meer bepaald de artikelen 23, 36, 38 en 39;

Gelet op het voorstel van de burgemeester, in navolging van de vraag van de officieren en adjudanten van de Puurse brandweer, om David Lettani af te danken en dit als tuchtstraf wegens miskenning van de tucht.

Dit voorstel wordt als volgt gemotiveerd.

Feitelijke motivering: David Lettani heeft de tucht misken[d] door als volgt te handelen: hij mailt achter de rug van de officier-dienstchef naar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT