Décision judiciaire de Raad van State, 15 juillet 2014

Date de Résolution15 juillet 2014
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe VAKANTIEKAMER

A R R E S T

nr. 228.083 van 15 juli 2014 in de zaak A. 212.835/XII-7686

In zake: de NV AANNEMINGSBEDRIJF L. JANSSENS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat André Caeymaex kantoor houdend te 2018 Antwerpen Kielsevest 2-4 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de PROVINCIE ANTWERPEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Christophe Coen kantoor houdend te 2018 Antwerpen Mechelsesteenweg 210a bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 20 juni 2014, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “het deputatiebesluit van de provincie Antwerpen, d.d. 30 april 2014 […] waarbij werd besloten de opdracht ‘heraanleg van de beukendreef’ op het provinciaal groendomein Rivierenhof- renovatie omgeving Jezuï[e]tendreef niet meer te gunnen aan [de nv Aannemingsbedrijf L. Janssens] enerzijds, geen verder gevolg meer te geven aan de voor deze opdracht gehouden openbare aanbesteding en een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking uit te schrijven anderzijds”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  XII-7686-1/24

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 8 juli 2014, om 10.00 uur.

  Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Stéfanie Van De Leest, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Christophe Coen, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Luc Vermeire heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verwerende partij schrijft een openbare aanbesteding uit voor een opdracht van aanneming van werken “Antwerpen/Deurne - provinciaal groendomein Rivierenhof - renovatie omgeving Jezuïetendreef - deel 2: heraanleg van de beukendreef”.

  De opdracht wordt aangekondigd in het Bulletin der Aanbestedingen van 19 september 2012.

  3.2. De gestanddoeningstermijn bedraagt 300 kalenderdagen, ingaand de dag na de zitting voor de opening van de offertes.

  Deze openingszitting is bepaald op 26 oktober 2012 om 15 u 30.

  3.3. De kostprijs van de opdracht wordt geraamd op 418.018 euro, btw niet inbegrepen.

  XII-7686-2/24

  3.4. Vijf inschrijvers dienen een offerte in, waaronder de verzoekende partij.

  3.5. Op 6 december 2012 beslist de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen de in het geding zijnde opdracht te gunnen aan de verzoekende partij voor de prijs van 350.096,17 euro, btw inbegrepen.

  3.6. Met een aangetekende brief gedateerd en verzonden op 10 december 2012 wordt aan de verzoekende partij meegedeeld dat de deputatie in zitting van 6 december 2012 beslist heeft haar offerte te kiezen. Een kopie van de gemotiveerde gunningsbeslissing en van het gunningsverslag wordt bijgevoegd en er wordt vermeld: “Deze mededeling doet geen contractuele verbintenis ontstaan”.

  3.7. In een e-mail van 14 januari 2013 vraagt de verzoekende partij aan de verwerende partij “in functie van de opmaak van de stabiliteitsstudie (bestek IX.26.1. pagina 26) van de brugconstructie)” het sonderingsverslag. De verwerende partij deelt dit verslag nog dezelfde dag mee. In een e-mail van 15 januari 2013 vraagt de verzoekende partij of de verwerende partij weet “bij welke leverancier [zij] de verlichtingselementen (paal + armatuur zoals heraangelegde dreef naar openluchttheater) kan vinden”. Informatie daarover wordt meegedeeld op 16 januari 2013. In een e-mail van 30 januari 2013 deelt de verzoekende partij aan de verwerende partij mee dat het ingenieursbureau, “[i]n functie van de opmaak van de stabiliteitsstudie / funderingsontwerp voor de nieuw aan te leggen brugconstructie”, de digitale plannen voor dit project vraagt. De verwerende partij antwoordt dezelfde dag.

  3.8. Volgens de nota werd intussen voor de uitvoering van de werken een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd, werd de eerste aanvraag van 5 maart 2013 op 9 juli 2013 deels geweigerd, werd daarop het ontwerp herwerkt en werd op 10 september 2013 een nieuwe aanvraag ingediend waarna op 12 december 2013 de vergunning werd afgegeven, doch met tal van voorwaarden.

  XII-7686-3/24

  3.9. In een aangetekende brief gedateerd en verzonden op 7 januari 2014 deelt de verwerende partij aan de verzoekende partij mee dat de gestanddoeningstermijn van 300 kalenderdagen van haar offerte is verstreken en dat voor de uitvoering van de werken wel een bouwtoelating werd verkregen maar met voorwaarden onder meer dat de bomen in functie van mogelijke vleermuizen slechts in welbepaalde periodes mogen worden gerooid, en vraagt zij of de verzoekende partij bereid is de gestanddoeningstermijn te verlengen tot 31 juli 2014, “zodat bij een positieve reactie de opdracht vóór die datum met uw firma kan gesloten worden”. Een schriftelijke reactie wordt gevraagd “per kerende en uiterlijk op 21 januari 2014”.

  3.10. De verzoekende partij antwoordt per brief van 21 januari 2014 als volgt:

  “Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 07/01/2014 en bij ons ontvangen per aangetekende zending op datum 10/01/14 deel ik U mede om tijdens de gevraagde bijkomende gestanddoeningstermijn tot 31 juli 2014 alle eenheidsprijzen te verhogen met 11,64% dat verantwoord is door omstandigheden die zich na de opening van de inschrijvingen dd. 26/10/2012 hebben voorgedaan.

  De nieuwe omstandigheden die zich hebben voorgedaan en die niet worden opgevangen door de herzieningsformule zijn de volgende:

  -, materialen die wij in voorraad hadden en die nu niet meer beschikbaar zijn

  -, prijsverhogingen die zich hebben voorgedaan bij diverse leveranciers van de benodigde materialen”.

  3.11. De deputatie van de provincie Antwerpen beslist op 30 april 2014 “niet in te stemmen met de door de nv Aannemingsbedrijf L. Janssens […] ingevolge het verstrijken van de verbintenistermijn van de offertes voor deze [opdracht], gevraagde prijsverhoging, en geen verder gevolg te geven aan de voor deze opdracht gehouden open [lees: openbare] aanbesteding met opening van de offertes op 26 oktober 2012”. Tegelijk hecht de deputatie “goedkeuring aan het verslag aan de provincieraad, voor te leggen in vergadering van 22 mei 2014, met betrekking tot het aangepast ontwerp voor voormelde opdracht voor werken, opgemaakt door de dienst Infrastructuur en Vastgoed, met als wijze van gunnen

  XII-7686-4/24

  de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking, in toepassing van artikel 26.§2.1°d) van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006”.

  De toelichting bij dit besluit luidt:

  “In vergadering van 27 september 2012 keurde de provincieraad het ontwerp goed voor deel 2: heraanleg van de beukendreef bij de renovatie van de omgeving van de Jezuïetendreef in het provinciaal groendomein Rivierenhof te Deurne, Antwerpen, opgemaakt door de dienst Infrastructuur en Vastgoed, met de open [lees: openbare] aanbesteding als wijze van gunnen.

  In zitting van 6 december 2012 besliste uw college voormelde opdracht voor werken te gunnen aan nv Aannemingsbedrijf L. Janssens […] voor de prijs van 350.096,17 EUR (incl. btw).

  De verbintenistermijn van 300 kalenderdagen van de offertes verstreek op 22 augustus 2013. Voor de uitvoering van de werken diende gewacht omdat bij het verlenen van de bouwvergunning de voorwaarde werd opgelegd dat rekening gehouden moest worden met de aanwezigheid van vleermuizen. Met aangetekende brief van 7 januari 2014 werd voormelde firma gevraagd of zij bereid was de verbintenistermijn te verlengen tot 31 juli 2014, zodat bij een positieve reactie de opdracht vóór die datum zou kunnen gesloten worden.

  Met aangetekende brief van 21 januari 2014 meldde de nv Aannemingsbedrijf L. Janssens dat de verbintenistermijn tot voormelde datum kon verlengd worden, mits een algemene prijsverhoging van de offerte van 11,64%, ‘dat verantwoord is door omstandigheden die zich na de opening van de inschrijvingen dd. 26/10/2012 hebben voorgedaan’.

  Als deze omstandigheden worden opgegeven: - ‘materialen die wij in voorraad hadden en die nu niet meer beschikbaar zijn - prijsverhogingen die zich hebben voorgedaan bij diverse leveranciers van de benodigde materialen’.

  Omdat de firma uitsluitend zeer algemene redenen aanreikt kan, mede rekening gehouden met de sinds de datum van de opening van de offertes dalende conjunctuur bij de infrastructuurwerken, alleen geconcludeerd worden dat de gevraagde prijsverhoging niet verantwoord is, waardoor de opdracht in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken niet meer aan haar kan gegund worden.

  XII-7686-5/24

  Nog in toepassing van voormeld artikel 118 mag de aanbestedende overheid zich in dit geval richten tot de andere inschrijvers, onder de modaliteiten bepaald in voormeld artikel. Gelet op de nog steeds lage conjunctuur en het beperkt aantal andere inschrijvers (drie), wordt aan uw college voorgesteld het gunningsbesluit van 6 december 2012 in te trekken en geen gevolg te geven aan de gehouden gunningsprocedure en een nieuwe procedure op te starten, op basis van aangepaste voorwaarden, waarbij terug een maximaal beroep op de concurrentie zal gedaan worden.

  In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor voormelde werken.

  Thans ligt voor goedkeuring door de provincieraad dit aangepast ontwerp voor deze werken voor, opgemaakt door de dienst Infrastructuur en Vastgoed, en omvattende bijzonder bestek, samenvattende opmeting, kostenraming en plannen.

  In dit aangepast ontwerp werd rekening gehouden met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT