Décision judiciaire de Raad van State, 26 juin 2014

Date de Résolution26 juin 2014
JuridictionDwangsom
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 227.883 van 26 juni 2014 in de zaak A. 212.129/VII-39.088.

In zake : Toon DENAYER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Philippe Declercq kantoor houdend te 3320 Hoegaarden Gemeenteplein 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jan Bergé kantoor houdend te 3000 Leuven Naamsestraat 165 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij : de NV E. DE KOCK bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Peter Flamey en Gregory Verhelst kantoor houdend te 2018 Antwerpen Jan Van Rijswijcklaan 16 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 4 april 2014, strekt enerzijds tot het opleggen van een bevel aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur tot het nemen van een nieuwe beslissing voor 26 april 2014, na de nietigverklaring in het arrest van de Raad van State nr. 225.484 van 14 november 2013 van het besluit van diezelfde minister van 6 juni 2013, houdende het verlenen van de milieuvergunning aan de NV E. De Kock voor het verder uitbaten en

  VII-39.088-1/4

  veranderen van een zandgroeve, gelegen aan de Ganzemanstraat te Neerijse, en anderzijds tot het opleggen van een dwangsom van 1.500 euro per dag vertraging in het nemen van die nieuwe beslissing.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Eerste auditeur Peter Provoost heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 juni 2014.

  Staatsraad Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Dennis Muñiz E., die loco advocaat Philippe Declercq verschijnt voor verzoeker, advocaat Jan Bergé, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Philippe Vande Casteele, die loco advocaat Peter Flamey verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Peter Provoost heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Tussenkomst

 3. Met een op 16 april 2014 ter post aangetekend verzoekschrift vraagt de NV E. De Kock om in het geding te mogen tussenkomen.

  VII...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT