Décision judiciaire de Raad van State, 20 juin 2014

Date de Résolution20 juin 2014
JuridictionAndere verzoekschrift
Nature Algemene vergadering

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

ALGEMENE VERGADERING

A R R E S T

nr. 227.777 van 20 juni 2014 in de zaak A. 208.348/Abis-5

In zake: VAN HOOBROUCK D'ASPRE François bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Frédéric Gosselin kantoor houdend te 1348 Louvain-La-Neuve Rue de Clairvaux 40/202 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het VLAAMSE GEWEST vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Martel kantoor houdend te 1050 Brussel Louizalaan 99 bij wie woonplaats wordt gekozen en advocaat Bart Staelens kantoor houdend te 8000 Brugge Gerard Davidstraat 46/1

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de memorie van verzoeker

 1. De memorie, ingediend op 26 maart 2013, strekt tot het tenietdoen van het besluit van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand van 25 februari 2013 houdende de niet-benoeming van François Van Hoobrouck d'Aspre tot burgemeester van de gemeente Wezembeek-Oppem.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Bij arrest nr. 223.594 van 24 mei 2013 werden de debatten heropend.

  Abis-5-1/8

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Eric Thibaut en auditeur Iris Verheven hebben een aanvullend verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 20 mei 2014.

  Staatsraden Michel Pâques en Bert Thys hebben verslag uitgebracht.

  Advocaten Frédéric Gosselin en Christophe Van Melckebeke, die verschijnen voor verzoeker, en advocaten Bart Martel, Bart Staelens en Pieter-Jan Staelens, die verschijnen voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Eric Thibaut en auditeur Iris Verheven hebben een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Tussenarrest nr. 223.594 van 24 mei 2013 van de Raad van State en de arresten 57/2014 en 58/2014 van 3 april 2014 van het Grondwettelijk Hof

  3. Bij tussenarrest nr. 223.594 van 24 mei 2013 is de Raad van State vooreerst ingegaan op de suggestie van de verwerende partij om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen over de overeenstemming van artikel 13bis van de Nieuwe gemeentewet met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 4 van de Grondwet.

  Het voormelde artikel 13bis van de Nieuwe gemeentewet, ingevoegd bij artikel 10/1 van de zogenaamde pacificatiewet van 9 augustus 1988, dat op zijn beurt werd ingevoegd bij bijzondere wet van 19 juli 2012, stelt een nieuwe procedure vast voor de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten en maakt de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd voor de beslechting van de betwisting van de weigering door de Vlaamse Regering van de benoeming van

  Abis-5-2/8

  een door de gemeenteraad van één van die gemeenten voorgedragen kandidaatburgemeester.

  De gestelde prejudiciële vraag heeft betrekking op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT