Décision judiciaire de Raad van State, 19 juin 2014

Date de Résolution19 juin 2014
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 227.764 van 19 juni 2014 in de zaak A. 208.791/IX-7999

In zake: Fabienne DUCHESNE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Dirk Lindemans kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Justitie bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Stefaan Verbouwe kantoor houdend te 1150 Brussel Tervurenlaan 270 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

Karolien ILSBROUKX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Mike Gelders kantoor houdend te 3001 Heverlee Celestijnenlaan 17/0603 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 8 mei 2013, strekt tot de nietigverkla-ring van:

  “het koninklijk besluit van 6 maart 2013 waarbij mevrouw Karolien Johanna Maria Ilsbroukx, […] wordt benoemd tot vrederechter van het tweede kanton Hasselt, […] houdende tevens de impliciete weigeringsbe-

  IX-7999-1/23

  slissing om [Fabienne Duchesne] te benoemen tot vrederechter van het

  tweede kanton van Hasselt.”

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Karolien Ilsbroukx heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 24 juli 2013. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een verslag opgesteld.

  De verzoekende partij en de tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 16 juni 2014.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitge-

  bracht.

  Advocaat Dirk Lindemans, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Stefaan Verbouwe, die verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Mike Gelders, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  IX-7999-2/23

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. In het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2012 wordt bekendgemaakt dat de betrekking van vrederechter van het tweede kanton Hasselt vacant is. Verzoekster en de tussenkomende partij stellen zich voor deze betrekking kandidaat.

  3.2. De voorwaarden om tot vrederechter benoemd te worden zijn bepaald in artikel 187 Ger.W. De benoemingsprocedure is geregeld in artikel 259ter Ger.W. Dit artikel schrijft voor dat voor elk van de kandidaten het advies ingewonnen moet worden van de korpschef van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden, van de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de kandidaat werkzaam is als magistraat, plaatsvervangend magistraat, als referendaris of parketjurist of als gerechtelijk stagiair en van een vertegenwoordiger van de balie aangewezen door de orde van advocaten van het gerechtelijk arrondissement waar de kandidaat werkzaam is, hetzij als advocaat, hetzij als magistraat. Deze adviezen worden toegevoegd aan het benoemingsdossier dat wordt voorgelegd aan de bevoegde benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie die, na de kandidaten gehoord te hebben, overgaat tot de voordracht van een kandidaat. Van het onderhoud met de kandidaat wordt een geluidsopname gemaakt die uitgetikt wordt wanneer de kandidaat bij de Raad van State beroep instelt tegen de benoeming voor de functie waarvoor hij zich kandidaat stelde. De voordracht gebeurt bij meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen op grond van criteria die betrekking hebben op de bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat.

  3.3. De in artikel 259ter, § 1, Ger.W. bedoelde adviezen zijn gunstig voor zowel verzoekster als voor de tussenkomende partij.

  IX-7999-3/23

  De Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie beslist daarop met de vereiste tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen om de tussenkomende partij voor benoeming voor te dragen aan de minister van Justitie.

  3.4. De minister van Justitie heeft zich bij deze voordracht aangesloten. Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013 is vervolgens de tussenkomende partij tot vrederechter van het tweede kanton Hasselt benoemd, op grond van de volgende motivering:

  “Overwegende dat het ambt van vrederechter van het tweede kanton Hasselt, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2012, vacant werd op 1 december 2012;

  Overwegende dat de door de wet voorziene adviezen werden gevraagd op 25 september 2012;

  Overwegende dat deze adviezen werden uitgebracht binnen de wettelijke termijn;

  Overwegende dat de Nederlandstalige Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie op 20 november 2012 werd verzocht een voordracht te verrichten;

  Overwegende dat binnen de wettelijk voorziene termijn geen voordracht werd betekend;

  Overwegende dat bij aangetekend schrijven van 7 januari 2013 de Minister van Justitie de Nederlandstalige Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie heeft aangemaand alsnog een voordracht te verrichten;

  Overwegende dat mevr. Ilsbroukx Karolien, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, houder is van het diploma licentiaat in de rechten in de Nederlandse taal;

  Overwegende dat deze kandidaat met de vereiste meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen werd voorgedragen door deze commissie voor de vacante plaats van vrederechter van het tweede kanton Hasselt, op grond van volgende motivering:

  ‘Luidens de verschillende adviezen wordt het vredegerecht van het tweede kanton Hasselt gekenmerkt door een landelijke cultuur, hetgeen zich naar de rechtspleging toe onder meer vertaalt in de behandeling van dossiers inzake pacht, servitudebetwistingen, en dergelijke meer. Voor het kanton is men op zoek naar een kandidaat die bij uitstek beschikt over het profiel van een goed jurist, die over een grote dosis gezond verstand beschikt en die voldoende assertief is om tussen te komen bij intermenselijke contacten. […]

  Karolien Ilsbroukx behaalde in 1987, met onderscheiding, het diploma van licentiaat in de rechten.

  IX-7999-4/23

  In 1989 behaalde zij, eveneens met onderscheiding, het Franstalig diploma van bijzonder licentiaat in het economisch recht.

  Zij was gedurende de academiejaren 1988-1989 deeltijds assistent bij het instituut voor familie- en jeugdrecht van de katholieke universiteit Leuven.

  Tussen september 1989 en september 2000 was zij advocaat aan de balies van Tongeren en van Hasselt.

  Bij koninklijk besluit van 20 augustus 2000 werd zij gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren en tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt. In deze rechtbanken zetelde zij eerst uitsluitend in burgerlijke zaken, met name als beslagrechter (van haar benoeming, bij koninklijk besluit van 5 december 2003, tot aan haar ontheffing uit het bijzonder mandaat van beslagrechter bij koninklijk besluit van 17 maart 2006), als alleenzetelend burgerlijke rechter en als kortgedingrechter. Sedert september 2008 zetelt zij tevens als alleenzetelende rechter in een correctionele kamer, alwaar zij voornamelijk dossiers van gemeen strafrecht en dossiers inzake ecofin behandelde. Van oktober 2007 tot en met juni 2012 was zij voorzitter van de collegiale beroepenkamer die kennis neemt van de beroepen tegen vonnissen van de vrederechters en van de burgerlijke kamers van de politierechtbanken. Voorts heeft zij onder meer gezeteld in assisenprocessen, was zij gedurende meerdere jaren persrechter, werd zij aangeduid als afgevaardigde van de rechtbank voor het sectorieel overleg op het niveau van het hof van beroep, en is zij coördinator van de studentestages op de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

  Uit het dossier blijkt dat de kandidate een goede aandacht vertoont voor permanente vorming.

  In haar motivatiebrief bij haar kandidaatstelling geeft de kandidate te kennen de instelling van het vredegerecht een warm hart toe te dragen ingevolge de nabijheid van de vrederechter en het directe contact met de rechtszoekende. Zij geeft aan dat zij de mogelijkheid om rechtstreeks met de procespartijen in contact te treden, hetgeen zij deed in het kader van de collectieve schuldenregeling, als een enorme meerwaarde voor het debat beschouwt, terwijl dit ook bijdraagt aan het verbeteren van de perceptie ten aanzien van justitie in hoofde van de rechtszoekende. Zij benadrukt dat de vrederechter garant dient te staan voor een kwaliteitsvolle rechtsbedeling, met de nodige aandacht voor een menselijke benadering, een taak die de vrederechter onder meer dient te realiseren op grond van een open en duidelijke communicatie, en door het aannemen van een flexibele houding.

  Van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt verkrijgt de kandidate een zeer gunstig advies. In dit advies wordt onder meer gewezen op de uitgebreide en gevarieerde professionele ervaring van de kandidate, waarbinnen zij de nodige juridischeen praktijkervaring heeft opgedaan om vertrouwd te zijn met de

  IX-7999-5/23

  materies die behoren tot het ambtsgebied van een vrederechter. De kandidate wordt voorts omschreven als een magistraat die zeer vriendelijk en correct in de omgang is, die veel respect betoont voor haar gesprekspartners en die in staat is om probleemloos te communiceren met alle actoren van justitie. Zij beschikt over een grote dosis gezond verstand, komt zeer beheerst en evenwichtig over en beschikt over een goed organisatorisch inzicht. De kandi-date weet zich tevens aan te passen aan nieuwe organisatievormen en zij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT