Décision judiciaire de Raad van State, 3 décembre 2013

Date de Résolution 3 décembre 2013
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 225.670 van 3 december 2013 in de zaak A. 209.759/XII-7433

In zake: Sonja JACOBS woonplaats kiezend te 1930 Zaventem Belgie Desmedtstraat 93/11

Belanghebbende partijen:

 1. Piet OCKERMAN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Frank Judo kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen 2. Amy GILLE 3. Farid DAHDOUH-GUEBAS beide bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bert Beelen kantoor houdend te 3000 Leuven Justus Lipsiusstraat 24 bij wie woonplaats wordt gekozen 4. Erik RENNEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Tom De Sutter kantoor houdend te 9000 Gent Koning Albertlaan 128 bij wie woonplaats wordt gekozen 5. Lieve WIERINCK woonplaats kiezend te 1933 Sterrebeek Vossemlaan 35 6. Anne LEFEVRE woonplaats kiezend te 1930 Nossegem Leuvensesteenweg 602A bus 4 beide bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Sofie Vandermeersch 7. Wim DRIESEN woonplaats kiezend te 1932 Sint-Stevens-Woluwe Sint-Stefaanstraat 93 a/11 8. Robert DE MOL woonplaats kiezend te 1930 Zaventem Sterrebeekstraat 50 bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Sofie Vandermeersch

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  XII-7433-1/19

  I. Voorwerp van het verzoekschrift

 2. Het verzoekschrift, ingesteld op 10 augustus 2013, strekt tot:

  “1. Een verzoek houdende verzet tegen het arrest nr. 224.272 van 5 juli 2013 van de XIIde Kamer van de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak 2. Een verzoek houdende derdenverzet tegen het arrest nr. 224.272 van 5 juli 2013 van de XIIde Kamer van de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak 3. Een verzoek houdende beroep tot herziening van het arrest nr. 224.272 van 5 juli 2013 van de XIIde Kamer van de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak.”

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. Piet Ockerman heeft een memorie van antwoord ingediend voor het verzet, het derdenverzet en het beroep tot herziening.

  Amy Gille en Farid Dahdoud-Guebas hebben een memorie van antwoord ingediend voor het verzet, het derdenverzet en het beroep tot herziening.

  Erik Rennen heeft memories van antwoord ingediend voor het verzet, voor het derdenverzet en voor het beroep tot herziening.

  Lieve Wierinck, Anne Lefevre en Robert De Mol hebben een memorie van antwoord ingediend voor het verzet en een memorie van antwoord voor het derdenverzet en het beroep tot herziening.

  Auditeur Barbara Speybrouck heeft een verslag opgesteld, op grond van artikel 93 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 ‘tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’.

  XII-7433-2/19

  Met toepassing van artikel 90, § 1, vierde lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, is de zaak verwezen naar een kamer met drie leden.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 26 november 2013.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitge-

  bracht.

  Sonja Jacobs, Piet Ockerman, Erik Rennen en Robert De Mol die verschijnen in persoon, advocaat Frank Judo, die verschijnt voor de eerste belanghebbende partij, advocaat Thomas Beelen, die loco advocaat Bart Beelen verschijnt voor de tweede en de derde belanghebbende partij, advocaat Tom De Sutter, die verschijnt voor de vierde belanghebbende partij en advocaat Sofie Vandermeersch, die verschijnt voor de vijfde, de zesde en de achtste belanghebbende partijen, zijn gehoord.

  Auditeur Barbara Speybrouck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Piet Ockerman (zaak A.208.018) en Amy Gille en Farid Dahdouh-Guebas (zaak A.208.077) stellen bij de Raad van State beroep in tegen het besluit van 12 februari 2013 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Vlaams-Brabant inzake een “dubbele voordracht burgemeester en schepenen te Zaventem”.

  XII-7433-3/19

  Erik Rennen is belanghebbende partij in de beide zaken. Lieve Wierinck, Anne Lefevre, Sonja Jacobs, Wim Driesen en Robert De Mol zijn belanghebbende partijen in de zaak A.208.018.

  3.2. Bij de behandeling van deze beroepen op de openbare terechtzitting van 11 juni 2013 verschijnen in de zaak A. 208.018 advocaat Pieter Derveaux voor Piet Ockerman, Sonja Jacobs, Lieve Wierinck, Anne Lefevre, Wim Driesen en Robert De Mol en advocaat Tom De Sutter voor Erik Rennen. In de zaak A.208.077 verschijnen advocaat André De Becker voor Amy Gille en Farid Dahdouh-Guebas en advocaat Tom De Sutter voor Erik Rennen.

  3.3. Bij tussenarrest nr. 223.897 van 13 juni 2013 beslist de Raad van State de beide beroepen samen te voegen en de debatten te heropenen. Bij dat arrest beslist de Raad dat “een onderzoek in de zaak A.208.018 [zal] worden ingesteld waarbij de partijen worden gehoord in persoon”, alsook tien getuigen – onder wie Farid Dahdoud-Guebas en Amy Gille – onder eed zullen worden gehoord. De Raad beslist voorts dat “een onderzoek in de zaak A.208.077 [zal] worden ingesteld waarbij de partijen worden gehoord in persoon”, en waarbij veertien personen onder eed worden gehoord als getuigen – waaronder Sonja Jacobs, Lieve Wierinck, Anne Lefevre, Wim Driesen en Robert De Mol. Zij worden allen opgeroepen om te worden gehoord op de zitting van 25 juni 2013.

  In de zaak 208.018 geschiedt de oproeping van Sonja Jacobs als belanghebbende partij door de kennisgeving van het arrest aan haar gekozen woonplaats bij haar toenmalige raadsman. In de zaak 208.077 wordt zij als getuige opgeroepen door middel van de kennisgeving van het arrest en een bijgaande oproepingsbrief op haar persoonlijk adres.

  Op de openbare terechtzitting van 25 juni 2013 zijn Piet Ockerman, Sonja Jacobs, Lieve Wierinck, Anne Lefevre, Wim Driesen, Robert De Mol, Amy Gille, Farid Dahdouh-Guebas en Erik Rennen in persoon aanwezig. Ook zijn hun respectievelijke raadslieden voor hen verschenen.

  XII-7433-4/19

  Uit het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 25 juni 2013 blijkt dat de staatsraad-verslaggever in zijn verslag over de stand van de zaak heeft gesteld:

  “Omdat over tal van kwesties nog geen uitspraak is gedaan en vragen en antwoorden in de ene zaak een weerslag kunnen hebben op de andere zaak, acht de Raad het aangewezen om de personen die zijn opgeroepen in de dubbele hoedanigheid van partij en getuige, niet te vragen om als getuige de eed af te leggen. […] De griffier zal van elk verhoor een procesverbaal opstellen, dat door de getuige kan worden nagelezen en dat hij moet ondertekenen. Ook het verhoor van de partijen zal worden genotuleerd op die wijze. […] Aan het einde van de zitting krijgen de partijen en hun raadslieden nog wel het woord.”

  In het proces-verbaal van verhoor van Sonja Jacobs, waarin zij wordt aangeduid als “belanghebbende partij” en dat zij in die hoedanigheid zonder enige opmerking heeft ondertekend, is het volgende opgenomen:

  “De staatsraad-verslaggever doet opmerken dat Sonja Jacobs is gedagvaard in de ene zaak als getuige maar dat zij eveneens is opgeroepen in de andere zaak en er verschijnt als partij in persoon. Om die reden, zo verduidelijkt de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT