Décision judiciaire de Raad van State, 4 novembre 2013

Date de Résolution 4 novembre 2013
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 225.321 van 4 november 2013 in de zaak A. 202.905/X-15.539.

Herziening van het arrest nr. 215.705 van 11 oktober 2011.

In zake : 1. Francisca VAN DEN BULCK 2. Karl POSSEMIERS 3. Kris POSSEMIERS 4. Ann POSSEMIERS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jan Ghysels kantoor houdend te 1170 Brussel Terhulpsesteenweg 187 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Ciska Servais kantoor houdend te 2600 Antwerpen Roderveldlaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 16 december 2011, strekt tot de herziening van het arrest nr. 215.705 van 11 oktober 2011 waarbij het beroep tot nietigverklaring van het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 23 augustus 2007 houdende weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woning op een perceel gelegen te Kapellen, Venuslei, kadastraal bekend sectie K, nr. 72/a/2, wordt verworpen.

X-15.539-1/9

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

Auditeur Sofie De Doncker heeft een verslag opgesteld.

De verzoekende partijen hebben een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verwerende partij heeft een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 27 september 2013.

Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Jan Ghysels, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en advocaat Caroline De Mulder, die loco advocaat Ciska Servais verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Auditeur Sofie De Doncker heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

 1. Op 17 december 2007 vordert Armand Possemiers, de rechtsvoorganger van de verzoekers, samen met Francisca Van Den Bulck de nietigverklaring van het besluit van 23 augustus 2007 van de deputatie van de

  X-15.539-2/9

  provincieraad van Antwerpen waarbij de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woning op een perceel gelegen te Kapellen, Venuslei, kadastraal bekend sectie K, nr. 72/a/2, wordt verworpen.

  Op de terechtzitting van 20 mei 2011 verschijnen advocaten E. Plavsic en A. Craeybeckx voor Armand Possemiers en Francisca Van Den Bulck; de auditeur adviseert het beroep te verwerpen.

  Op 7 juni 2011 dienen de huidige verzoekers een verzoek tot gedinghervatting in, omdat is gebleken dat Armand Possemiers op 19 mei 2011 overleed. Bij arrest nr. 213.841 van 15 juni 2011 wordt het debat heropend “met betrekking tot de rechtsgeldigheid van het verzoek tot gedinghervatting” en wordt de zaak opnieuw opgeroepen ter terechtzitting van 24 juni 2011.

  Op die zitting verschijnt advocaat J. Ghysels voor de huidige verzoekers; de auditeur adviseert de gedinghervatting toe te staan.

  Bij arrest 215.705 van 11 oktober...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT