Décision judiciaire de Raad van State, 25 septembre 2013

Date de Résolution25 septembre 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE IXe KAMER

A R R E S T

nr. 224.809 van 25 september 2013 in de zaak A. 210.219/IX-8194

In zake: Olivier BADERT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jo Goethals kantoor houdend te 8800 Roeselare Kwadestraat 151 B bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VZW PETRUS & PAULUS, vrije scholen aan zee bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Staelens kantoor houdend te 8000 Brugge Stockhouderskasteel Gerard Davidstraat 46 bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 18 september 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de raad van bestuur van de vzw Petrus & Paulus, vrije scholen aan zee, van 10 september 2013 waarbij werd beslist de over Olivier Badert delibererende klassenraad niet opnieuw samen te roepen.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  IX-8194- 1/20

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 23 september 2013, om 11.15 uur.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitge-

  bracht.

  Advocaat Jo Goethals, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Samuel Mens, die loco advocaat Bart Staelens verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Diane Mareen heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Tijdens het schooljaar 2012-2013 is verzoeker leerling in het tweede jaar van de tweede graad humane wetenschappen ASO aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Oostende.

  Verzoeker lijdt aan kerndyscalculie, reden waarom hem zogenaamde compenserende en dispenserende begeleidingsmaatregelen worden toegekend.

  3.2. Over het schooljaar heen beschouwd behaalt verzoeker drie jaartekorten – voor biologie (40%), chemie (32%) en fysica (34%). Voor wiskunde behaalt hij 51% (met een onvoldoende in het derde trimester), voor aardrijkskunde 51% en voor geschiedenis 50%. Het globale resultaat is 55%.

  IX-8194- 2/20

  Bij de eindbeoordeling wordt hem door de delibererende klassenraad met verwijzing naar de voormelde resultaten een oriënteringsattest B uitgereikt, met clausulering voor alle ASO-richtingen.

  3.3. Na verzoekers en zijn ouders op 3 juli 2013 gehoord te hebben, beslist de directeur om de klassenraad opnieuw samen te roepen.

  Op 23 augustus 2013 handhaaft de klassenraad het B-attest met volgende motivering:

  “- Olivier behaalt 55% op jaarbasis met 3 aanzienlijke tekorten; - Over de loop van het schooljaar beschouwend, was er een algemeen dalende trend in de resultaten vaststelbaar. Olivier behaalt in het derde trimester nog amper 52% met 7 onvoldoendes; - Ondanks de ondersteuning via leercoaching (zie bijlage, pagina 3), blijft Olivier problemen hebben met planning, het maken van samenvattingen en het zichzelf opleggen om op regelmatige basis te studeren. Stuk voor stuk betreffen dit echter kerncompetenties die strikt noodzakelijk zijn binnen ASO. Daarnaast bevestigt hij, dat hij vaak snel afgeleid is waardoor hij minder efficiënt studeert. - Voor het afleggen van zijn proeven neemt Olivier plaats in de proefwerkklas. Ondanks de ondersteuning ter plaatse en de extra tijd die voor deze leerlingen voorzien wordt, heeft Olivier steeds tijdsgebrek. Uit de analyse van de proeven blijkt dat Olivier steeds heel/ veel te uitgebreid antwoordt op de eerste vragen waardoor hij er amper/ niet in slaagt om de rest van de vragen (naar behoren) in te vullen. - Olivier heeft dyscalculie. Hij wordt daarom sinds zijn eerste schooljaar in OLVO ondersteund via een begeleidingsplan dat voorziet in maatregelen en acties die van stimulerende, compenserende, remediërende en zelfs van dispenserende aard zijn (zie bijlage, pagina 1). - Precies ondanks alle ondersteunende maatregelen en coaching vanuit de school (zie bijlage), slaagt Olivier er niet in om 50% te halen voor zijn wetenschappelijke vakken en slechts 51% voor wiskunde. Voor dit laatste vak wordt nochtans alle meetkunde gedispenseerd. - In de derde graad ASO (zelfs in de 3-urige richtingen) worden algebra en meetkunde verder verweven met elkaar, wat er voor zorgt dat dispensatie bemoeilijkt wordt. Dit laatste is echter noodzakelijk voor Olivier.

  Besluit van de klassenraad: De klassenraad dd. 23 augustus 2013 is van mening dat – ondanks de vele inspanningen en tegemoetkomingen vanwege de school – Oliver zijn limiet binnen het Algemeen secundair onderwijs bereikt heeft.

  Zij is daarom van mening dat Olivier in een gepaste richting binnen het technisch secundair onderwijs (een richting met een gering aantal lestijden wiskunde en wetenschappen) én met de beloofde externe ondersteuning

  IX-8194- 3/20

  (zie bijlage, pagina 1, primaire maatregelen, remediëring) én met een sterke opvolging van thuis uit (zie argumentatie ouders onder ‘wat kan beter’), wel in staat moet kunnen zijn om een A-attest te behalen.

  De delibererende klassenraad heeft derhalve de beslissing om aan uw zoon een oriënteringsattest B met clausulering voor de onderwijsvorm ASO toe te kennen bevestigd.”

  3.4. Tegen deze beslissing tekent verzoeker bezwaar aan bij de beroepscommissie met volgende argumentatie. Volgens hem wordt ten onrechte gewag gemaakt van een algemeen dalende trend als de punten van Pasen en het constant behoorlijk dagelijks werk mee in rekening worden genomen. Deze punten voor dagelijks werk tonen aan dat verzoeker wel in staat is om regelmatig te studeren. Er is voorts geen rekening gehouden met zijn faalangst en de individuele begeleiding en remediëring tijdens het schooljaar is stelselmatig afgebouwd. Wat de beoordeling van de punten betreft wijst verzoeker op het feit dat hij voor het problematische vak wiskunde 50 % haalt en dat de vakken met een jaartekort exact wetenschappelijke vakken zijn die niet richtingspecifiek zijn. Wat de dispensatie voor meetkunde betreft wordt erop gewezen dat in andere scholen er in de hoogste graad geen meetkunde meer wordt onderwezen in de richting humane wetenschappen. Ten slotte wijst verzoeker erop dat de clausulering hem ook op een andere manier niet verder helpt. Ingevolge zijn functiebeperking is immers KSO geen valabele optie en een volgens zijn mogelijkheden te maken studiekeuze in TSO bevat even veel uren natuurwetenschappelijke vakken.

  Na de ouders van verzoeker en de voorzitter van de delibererende klassenraad op 9 september 2013 gehoord te hebben adviseert de beroepscommissie aan het schoolbestuur om de klassenraad niet opnieuw samen te roepen. De motivering luidt:

  “Samenvatting van de argumenten van de […] ouders van Olivier Zie verslag van de interne beroepscommissie van 9 september 2013 Samenvatting van de argumenten van de voorzitter van de delibererende klassenraad, dhr. […]

  Zie verslag van de interne beroepscommissie dd. 9 september 2013 Gelet op het voorgaande sluit de interne beroepscommissie zich aan […] bij de bevindingen van de klassenraad dd. 23 augustus 2013 en geeft de beroepscommissie aan het schoolbestuur het advies om de delibererende

  IX-8194- 4/20

  klassenraad niet opnieuw samen te roepen om de door de ouders bestreden beslissing opnieuw te overwegen.”

  Het verslag van de hoorzitting van 9 september 2013, waaraan het advies refereert, luidt:

  “De Voorzitter geeft vooreerst toelichting omtrent de samenstelling en de opdracht van de interne Beroepscommissie, omtrent het verloop van de vergadering en omtrent de verdere procedure.

  De feiten die aanleiding gaven tot de beslissing van de delibererende klassenraad worden uiteengezet in het individuele syntheseblad en het aangetekende schrijven dat door de school aan de ouders werd bezorgd. De inhoud van deze documenten wordt hier als hernomen beschouwd.

  De argumenten namens Olivier Badert en zijn ouders zijn uiteengezet in het bezwaarschrift dd. 31-08-2013; deze argumenten worden hier als hernomen beschouwd.

  Vader Badert verwijst ook naar zijn eerste brief, en vraagt een tweede kans. Olivier heeft zijn zwaktes, heeft kerndyscalculie, een leerstoornis, maar is in bepaalde zaken ook zeer sterk. Dat komt te weinig aan bod. Olivier moet uitgedaagd worden, en kan dan sterk presteren. De ouders vragen een oplossing zodat hij de kans krijgt, die hij verdient, TSO biedt geen oplossing voor Olivier, omdat er teveel wiskunde en motoriek bij te pas komt, Zij vragen de kans in het vijfde jaar omdat hij anders twee jaar verliest als het mislukt, en dus vragen zij om de beslissing van de delibererende klassenraad te herzien, Directeur V[…] stelt dat de deliberatievraag is of een leerling in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT