Décision judiciaire de Raad van State, 17 septembre 2013

Date de Résolution17 septembre 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 224.688 van 17 september 2013 in de zaak A. 209.879/XII-7437

In zake: 1. de NV ONDERNEMINGEN JAN DE NUL 2. de NV DREDGING INTERNATIONAL samen vormend een tijdelijke handelsvennootschap ‘Verdieping H4H’ bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Annelies Verlinden en Evelien De Raeymaecker kantoor houdend te 1050 Brussel Louizalaan 106 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten David D’Hooghe, Jan Bouckaert en Nathanaëlle Kiekens kantoor houdend te 1000 Brussel Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 23 augustus 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van onbekende datum van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen tot handhaving en aanvulling van het Bestek B10133 betreffende de openbare aanbesteding voor aanneming van werken ‘Verdiepingsbaggerwerken Antwerpse dokkencomplex Rechteroever 4de Havendok’, waarvan [de nv Ondernemingen Jan De Nul en de nv Dredging International] kennis hebben gekregen naar aanleiding van het Terechtwijzend Bericht nr. 2 […], gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen d.d. 14 augustus 2013”.

  XII-7437- 1/10

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 10 september 2013, om 10.00 uur.

  Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht.

  Advocaten Annelies Verlinden en Evelien De Raeymaecker, die verschijnen voor de verzoekende partij, en advocaten Pieter van den Heede loco advocaat Jan Bouckaert, Nathanaëlle Kiekens en Peter Wytinck, die verschijnen voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Ines Martens heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen schrijft een overheidsopdracht voor werken uit met betrekking tot verdiepingsbaggerwerken ter hoogte van het Antwerpse dokkencomplex “Rechteroever 4e havendok” met het oog op meer diepgang voor de scheepvaart.

  3.2. De opdracht wordt gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 15 mei 2013.

  XII-7437- 2/10

  3.3. De opdracht is onderworpen aan het bijzonder bestek B10133 ‘Verdiepingsbaggerwerken Antwerpse dokkencomplex Rechteroever 4de havendok’. De opdracht wordt gegund via openbare aanbesteding.

  Het voorwerp van de opdracht wordt als volgt omschreven in het

  bestek:

  “De aanneming heeft als doel het uitvoeren van verdiepingsbaggerwerken in het Antwerpse dokkencomplex rechteroever met het oog op meer diepgang voor scheepvaart.

  De totale opdracht van dit bestek heeft als doel om steiger 281 in het 4de havendok in de haven bereikbaar te maken voor zeeschepen met een diepgang van 14 m (zie plan): De verdiepingswerken naar steiger 281 in het 4de havendok zijn noodzakelijk omdat de steiger 281 een upgrade onderging om zeeschepen met een grotere diepgang te kunnen ontvangen. De steiger is in exploitatie door ATPC (Antwerp Processing Company). De opdracht omvat in hoofdzaak baggerwerkzaamheden van verontreinigde baggerspecie. De baggerspecie dient milieuvriendelijk gebaggerd en verwijderd te worden.

  De gebaggerde specie wordt eigendom van de aannemer. De aannemer staat in voor het bekomen van alle noodzakelijke vergunningen en certificaten in het kader van de afvoer van de baggerspecie. Hij kan hiervoor desgewenst...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT