Décision judiciaire de Raad van State, 9 septembre 2013

Date de Résolution 9 septembre 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 224.580 van 9 september 2013 in de zaak A. 209.839/XII-7436

In zake: de BVBA R.T.S. bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jo Goethals kantoor houdend te 8800 Roeselare Kwadestraat 151B/41 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Antoon Lust kantoor houdend te 8310 Assebroek-Brugge Baron Ruzettelaan 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

de BVBA AANNEMINGEN VANLERBERGHE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Carlos De Wolf en Anthony Verheggen kantoor houdend te 9680 Maarkedal Etikhovestraat 6 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 22 augustus 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van de West-Vlaamse Intercommunale […] dd. 12 juni 2013 waarbij werd beslist de overheidsopdracht met betrekking tot de infrastructuurwerken van de Uitbreiding Ambachtelijke Zone (Ter Barne) te Koekelare […] niet te gunnen aan [de bvba R.T.S.], die de laagste inschrijver was, wegens een abnormale

  XII-7436-1/10

  eenheidsprijs, maar wel aan de navolgende laagste inschrijver zijnde Vanlerberghe bvba”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met een verzoekschrift van 30 augustus 2013 heeft de bvba Aannemingen Vanlerberghe gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 september 2013, om 11.00 uur.

  Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Jo Goethals, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Dirk Peeters, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaten Carlos De Wolf en Jo Blockeel, die verschijnen voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Luc Vermeire heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verwerende partij, de West-Vlaamse Intercommunale (hierna ook: WVI), schrijft een openbare aanbesteding uit voor een aanneming van werken met als voorwerp “Koekelare – uitbreiding ambachtelijke zone”.

  XII-7436-2/10

  De opdracht wordt geraamd op 1.215.545,36 euro, btw en proefkosten inbegrepen, en 1.015.372,93, btw en proefkosten niet inbegrepen, en op 12 februari 2013 aangekondigd in het Bulletin der Aanbestedingen.

  3.2. Op deze opdracht is het bijzonder bestek “Uitbreiding Ambachtelijke zone” R/001586 nr. 8801 van toepassing. Het voorwerp van de opdracht is riolerings- en wegeniswerken.

  3.3 De opening van de offertes vindt plaats op 25 maart 2013. Er blijken negen offertes ingediend. Verzoekende partij heeft de offerte met de laagste prijs ingediend: 996.452,78 euro, btw inbegrepen. De bvba Vanlerberghe heeft de offerte met de tweede laagste prijs ingediend: 1.038.312,61 euro, btw inbegrepen.

  3.4. In een eerste aanbestedingsverslag van 8 april 2013 onderzoekt de ontwerper de totale inschrijvingsprijs in het licht van artikel 110, § 4, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 ‘betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken’; hij besluit dat de offerte met de laagste inschrijvingsprijs een regelmatige inschrijving is.

  Vervolgens onderzoekt hij de eenheidsprijzen. Bij verschillende offertes worden lage en/of hoge eenheidsprijzen vastgesteld. Wat de offerte van verzoekende partij betreft besluit de ontwerper dat de eenheidsprijzen voor onder meer post 65 ‘Algemeen droog grondverzet, bestaande gracht te profileren, traject R1-R2’ en post 156...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT