Décision judiciaire de Raad van State, 11 juillet 2013

Date de Résolution11 juillet 2013
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 224.330 van 11 juli 2013 in de zaak A. 208.084/XII-7276

POLITIERAADSVERKIEZING VAN 2 JANUARI 2013 TE ROOSDAAL

In zake: 1. Staf VAN DEN BOSCH 2. Kristof COOREMAN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Tom De Sutter kantoor houdend te 9000 Gent Koning Albertlaan 128 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Met een verzoekschrift, ingediend op 22 februari 2013, stellen Staf Van Den Bosch en Kristof Cooreman beroep in tegen de beslissing van 31 januari 2013 van de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant waarbij hun bezwaar tegen de verkiezing van 2 januari 2013 van de leden van de politieraad van de politiezone ‘TARL’ door de gemeenteraad van Roosdaal ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, en waarbij de verkiezing ongeldig wordt verklaard.

II. Verloop van de rechtspleging

2. Verzoekers hebben een toelichtende memorie ingediend.

Auditeur Jurgen Neuts heeft een verslag opgesteld.

XII-7276-1/9

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 18 juni 2013.

Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Tom De Sutter, die verschijnt voor verzoekers, is gehoord.

Auditeur Jurgen Neuts heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3. Op 2 januari 2013 gaat de gemeenteraad van Roosdaal over tot de verkiezing van vier leden van de politieraad van de lokale politiezone ‘TARL’, waartoe de gemeente behoort.

Er worden vijf kandidaat-effectieve leden voorgedragen, onder wie verzoekers. Benevens verzoekers worden E. de Béthune en J. Linthout verkozen.

Verzoekers dienen op 11 januari 2013 tegen deze verkiezing bezwaar in bij de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant. De deputatie verklaart op 31 januari 2013 de politieraadsverkiezing in de gemeente Roosdaal ongeldig. Gemotiveerd wordt onder meer:

“Overwegende dat heren Kristof Cooreman en Staf Van Den Bosch bezwaar indienen omdat: - De heer Johan Linthout, die werd voorgedragen als kandidaat voor de politieraad van de politiezone TARL en ook werd verkozen, bij de

XII-7276-2/9

installatie de eed heeft afgelegd als gemeenteraadslid ‘niettegenstaande een onderzoek tijdens de maanden november en december 2012 van de Raad voor verkiezingsbetwistingen heeft aangetoond dat hij gedurende die maanden NIET in de gemeente Roosdaa1 woonde. Hij voldoet/voldeed dus niet om als gemeenteraadslid op 2 januari de eed te mogen afleggen. Hij kan dus onmogelijk als politieraadslid aangeduid worden en moet dus uit de uitslag geschrapt worden. De vierde zetel voor de politieraad moet dus toegekend worden aan de kandidaat, die na het schrappen van de heer Linthout, als vierde werd gerangschikt in de uitslag.’; - ‘De akte van voordracht die door CD&V op 20 december werd ingediend, werd na het afsluiten van de indieningstijd voor de voordrachtakten (na 19u00 op 20 december), nog gewijzigd door CD&V. De heer Jan Van Den Bosch werd geschrapt op de voordrachtakte.’; Overwegende dat wat de heer Johan Linthout betreft, hij bij besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant van 20 december 2012 vervallen verklaard werd van zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT