Décision judiciaire de Raad van State, 27 juin 2013

Date de Résolution27 juin 2013
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 224.162 van 27 juni 2013 in de zaak A. 208.204/XII-7294

GOEDKEURING VAN DE GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING VAN EEN LID VAN DE GEMEENTERAAD VAN ROOSDAAL

In zake: Johan LINTHOUT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Dirk Lindemans kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

Belanghebbende partijen:

 1. Linda VAN DEN EEDE 2. Michel HEMMERYCKX 3. Veerle STASSIJNS 4. Staf VAN DEN BOSCH 5. Linda VAN HUYLENBROECK 6. Kristof COOREMAN 7. Koen VAN VAERENBERGH 8. Wendy GODAERT 9. Yves AGNEESSENS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Tom De Sutter kantoor houdend te 9000 Gent Koning Albertlaan 128 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 2. Het beroep, ingesteld op 11 maart 2013, is gericht tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Vlaams-

  XII-7294-1/15

  Brabant van 5 maart 2013 inzake “Bezwaar tegen het goedkeuren van de geloofsbrieven en de eedaflegging van een Gemeenteraadslid (Roosdaal)”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. Linda Van Den Eede, Michel Hemmeryckx, Veerle Stassijns, Staf Van Den Bosch, Linda Van Huylenbroeck, Kristof Cooreman, Koen Van Vaerenbergh, Wendy Godaert en Yves Agneessens, belanghebbende partijen, hebben een memorie van antwoord ingediend.

  Auditeur Iris Verheven heeft een verslag opgesteld.

  De verzoekende partij en de belanghebbende partijen hebben een nota ingediend na het auditoraatsverslag.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 18 juni 2013.

  Staatsraad Geert Van Haegendoren heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Frank Judo, die loco advocaat Dirk Lindemans verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Tom De Sutter, die verschijnt voor de belanghebbende partijen, zijn gehoord.

  Auditeur Iris Verheven heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Op 25 april 2012 richten de eerste drie belanghebbende partijen een aangetekend schrijven aan de voorzitter van de gemeenteraad van Roosdaal

  XII-7294-2/15

  om kenbaar te maken dat verzoeker, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van Roosdaal, volgens hen ingeschreven is op een fictief adres.

  Op 10 mei 2012 brengt de voorzitter van de gemeenteraad van Roosdaal de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Vlaams-Brabant op de hoogte van de ontvangen bezwaren.

  Op 24 mei 2012 verzoekt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (hierna: OCMW) om artikel 19 van het decreet van 19 december 2008 ‘betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn’ (hierna: OCMW-decreet) te volgen.

  Op 6 juni 2012 brengt de OCMW-voorzitter de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op de hoogte van voormeld bezwaar tegen verzoeker, daarbij meedelende dat artikel 19 van het OCMW-decreet niet van toepassing is, aangezien de situatie van verzoeker ongewijzigd is sedert de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.

  Op 18 juli 2012 maakt de voorzitter van de gemeenteraad van Roosdaal aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een verslag over van de politie met betrekking tot de controle van de verblijfplaats van verzoeker, een kopie van een erfpachtovereenkomst, een historiek van woonst van verzoeker en een woonfiche van de Gustaaf Ponchautstraat 5/A.

  3.2. Op 22 augustus 2012 deelt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de voorzitters van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn en verzoeker mee dat hij ingevolge het stilzitten van de OCMW-raad overeenkomstig artikel 19 van het OCMW-decreet ambtshalve zal optreden met betrek-king tot het voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en de mogelijke vervallenverklaring van het mandaat.

  3.3. Op 30 augustus 2012 legt verzoeker de eed af als gemeenteraadslid.

  XII-7294-3/15

  3.4. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 wordt verzoeker herkozen tot gemeenteraadslid.

  3.5. Op 16 oktober 2012 verzoekt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de federale overheidsdienst Binnenlandse zaken een bevolkingsonderzoek met betrekking tot de verblijfssituatie van verzoeker te verrichten. Op 18 december 2012 ontvangt de Raad het verslag ervan.

  3.6. Op 20 december 2012 beslist de Raad voor Verkiezingsbetwistingen verzoeker van zijn mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn vervallen te verklaren.

  Deze beslissing (hierna: de beslissing van 20 december 2012) is door verzoeker bij de Raad van State aangevochten met een beroep gekend onder rolnummer G/A. 207.515/XII-7195. Ze is bij arrest nr. 224.008 van 20 juni 2013 vernietigd.

  3.7. Tijdens de installatievergadering op 2 januari 2013 van de gemeenteraad van Roosdaal leggen de nieuw verkozen gemeenteraadsleden, onder wie verzoeker en de belanghebbende partijen, de eed af nadat hun geloofsbrieven door de gemeenteraad werden goedgekeurd.

  Bij aangetekende brief van 29 januari 2013 tekenen de belanghebbende partijen bezwaar aan bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Vlaams-Brabant.

  3.8. Op 5 maart 2013 beslist de Raad voor Verkiezingsbetwistingen:

  “Het goedkeuren van de geloofsbrieven evenals de eedaflegging van Johan Linthout als Gemeenteraadslid van Roosdaal worden vernietigd. Zijn mandaat van Gemeenteraadslid vervalt, wegens het niet vervullen van één van de verkiesbaarheidsvoorwaarden op de dag van de gemeenteraadsverkiezing.”

  XII-7294-4/15

  IV. Onderzoek van het derde middel

  Vooraf

  4. In het inleidend verzoekschrift worden drie middelen aangevoerd, waarbij verzoeker het derde als “subsidiair” aanmerkt. Het onderzoek en de hierna blijkende gegrondheid van het derde middel, evenwel, leiden ertoe de beroepen beslissing te vernietigen met als gevolg dat de geloofsbrieven van verzoeker goedgekeurd zijn, dat aangenomen is dat hij op het ogenblik van de verkiezing voldeed...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT