Décision judiciaire de Raad van State, 5 juin 2013

Date de Résolution 5 juin 2013
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 223.725 van 5 juni 2013 in de zaak A. 208.055/XII-7266

OCMW-RAADSVERKIEZING VAN 2 JANUARI 2013 TE RONSE

In zake: Gunther DERIEMAKER woonplaats kiezend te 9600 Ronse Franklin Rooseveltplein 12

Belanghebbende partijen:

 1. Wim VANDEVELDE 2. Angélique SYROIT 3. de STAD RONSE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Tom De Sutter kantoor houdend te 9000 Gent Koning Albertlaan 128 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 2. Met een op 21 februari 2013 ingediend verzoekschrift stelt Gunther Deriemaker beroep in tegen de beslissing van 13 februari 2013 van de Raad voor verkiezingsbetwistingen in de provincie Oost-Vlaanderen waarbij de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Ronse, door de gemeenteraad op 2 januari 2013, geldig wordt verklaard.

  Gevraagd wordt, meer bepaald, om de beslissing van 13 februrari 2013 te vernietigen en om vervolgens Wim Vandevelde en Angelique Syroit uit de verkiezingsuitslag te schrappen of hun verkiezing te vernietigen en “de in de uitslag als 12e en 13e geklasseerde personen, respectievelijk mevr. Brigitte Goddaer en dhr. Geoffrey Den Haerinck te bevestigen als 10e en 11e verkozen leden van de raad voor maatschappelijk van Ronse”.

  XII-7266-1/9

  Ondergeschikt vraagt verzoeker dat na de vernietiging van de verkiezing van Wim Vandevelde en Angelique Syroit wordt gezegd voor recht “dat in toepassing van art. 15 § 9 (3e lid) OCMW-decreet dient te worden over-gegaan tot herverkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn op basis van de overeenkomstig artikelen 10 en 14 ingediende ontvankelijke voordrachtsakte voor de vernietigde verkiezing”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. De belanghebbende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend.

  Auditeur Iris Verheven heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 7 mei 2013.

  Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Verzoeker en advocaat Tom De Sutter, die verschijnt voor de belanghebbende partijen, zijn gehoord.

  Auditeur Iris Verheven heeft een met dit arrest gedeeltelijk eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 4. Met het oog op de verkiezing, op 2 januari 2013 door de gemeenteraad van Ronse, van de elf leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden vijf voordrachtsakten ingediend, onder meer een voor de lijst N-VA. Daarop worden Wim Van-

  XII-7266-2/9

  develde en Tijl Rommelaere als kandidaat-werkende leden voorgedragen.

  Tijdens de gemeenteraadszitting doet verzoeker, gemeenteraadslid, gelden dat de twee kandidaten op de voordrachtsakte van N-VA van hetzelfde geslacht zijn en dat de akte bijgevolg niet-ontvankelijk is. Na een schorsing deelt de voorzitter mee dat de ingediende voordrachtsakte “in die zin [wordt] verbeterd dat de heer Rommelaere Tijl als werkend lid wordt vervangen door mevrouw Angelique Syroit, met de heer Rommelaere Tijl als opvolger en Vandekerkhove David als tweede opvolger”. De gemeenteraad keurt de verbeterde voordrachtsakte goed met 17 ja-stemmen tegen 12 neen-stemmen.

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT