Décision judiciaire de Raad van State, 4 juin 2013

Date de Résolution 4 juin 2013
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 223.687 van 4 juni 2013 in de zaak A. 207.513/X-15.308.

In zake : Karel ONGENA bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Gwijde Vermeire kantoor houdend te 9000 GENT Voskenslaan 301 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

 1. de gemeente STEKENE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Wim De Cuyper en Erika Rentmeesters kantoor houdend te 9100 SINT-NIKLAAS Vijfstraten 57 bij wie woonplaats wordt gekozen

 2. het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Paul Aerts kantoor houdend te 9000 GENT Coupure 5 bij wie woonplaats wordt gekozen

  Tussenkomende partijen :

 3. Peter DE SAEGHER 2. Karin FERKET 3. Johan KOPPEN 4. Hilde VERCRUYSSE 5. Kris KEYMEULEN 6. Kristina PEERLINCK 7. Marc VAN KERCKHOVEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Van Heuven en Dorien Geeroms kantoor houdend te 2600 ANTWERPEN Cogels Osylei 61 bij wie woonplaats wordt gekozen

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  X-15.308-1/12

  I. Voorwerp van het beroep

  1. De vordering, ingesteld op 27 december 2012, strekt ertoe om aan de verwerende partijen een dwangsom van 500 euro per dag op te leggen “aangezien de arresten nr. 184.260 en nr. 184.261 van 17 juni 2008 waartoe de Raad van State besliste, nog steeds niet zijn uitgevoerd door beslissingen van deze voormelde overheden die gelijkstaan met rechtsherstel na annulatie van de in deze beide arresten vermelde verkavelings- bouw- en kapvergunningen”.

  II. Verloop van de rechtspleging

  2. De verwerende partijen hebben een nota ingediend.

  De tussenkomende partijen hebben een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomsten zijn toegestaan bij beschikking van 14 februari 2013. De tussenkomende partijen hebben een nota ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Frans De Buel heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 24 mei 2013.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Gwijde Vermeire, die verschijnt voor de verzoeker, advocaat Tom Huygens, die loco advocaten Wim De Cuyper en Erika Rentmeesters verschijnt voor de eerste verwerende partij, advocaat Paul Aerts, die verschijnt voor de tweede verwerende partij, en advocaat Jonas Riemslagh, die loco advocaten Dirk Van Heuven en Dorien Geeroms verschijnt voor de tussenkomende partijen, zijn gehoord.

  X-15.308-2/12

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Frans De Buel heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  IV. De regelmatigheid van de rechtspleging

  3. Na de ontvangst van het auditoraatsverslag heeft de verzoeker een “wederantwoordnota” ingediend. De tussenkomende partijen dienden nog een “laatste memorie” in.

  De voormelde procedurestukken zijn niet voorzien in het koninklijk besluit van 2 april 1991 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de dwangsom en worden uit de debatten gesloten.

  IV. Feiten

 4. Bij arrest nr. 184.260 van 17 juni 2008 werden de volgende besluiten door de Raad van State vernietigd:

  - het besluit van 3 september 1992 van de Vlaamse minister van Openbare

  Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden, waarbij het beroep, ingesteld door de heer P. Eggermont in naam van G. Dhollander tegen de beslissing van 20 februari 1992 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende weigering van de verkavelingsvergunning voor een perceel gelegen aan de Polkenstraat te Stekene, kadastraal bekend sectie B, nr. 651/c, wordt ingewilligd en de verkavelingsvergunning wordt verleend, - het besluit van 5 juli 1993 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Stekene waarbij aan Johan KOPPEN de vergunning wordt verleend tot wijziging van de verkaveling van 2 december 1991

  X-15.308-3/12

  (lees: 3 september 1992) voor de “gewijzigde inplanting en bouwwijze, conform de overgemaakte plans, voor lot 1”, - de beslissing van 5 juli 1993 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Stekene waarbij aan de heer en mevrouw KoppenVercruysse de vergunning wordt verleend voor het bouwen van een woning op een perceel gelegen te Stekene, Polken, kadastraal bekend sectie B, nr. 651/c, - de beslissing van 19 juli 1993 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Stekene waarbij aan de heer Koppen de vergunning wordt verleend voor het kappen van bomen voor de aanleg van een oprit en het bouwrijp maken van een perceel gelegen te Stekene, Polken, kadastraal bekend sectie B, nr. 651/c, en - de beslissing van 2 april 1994 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Stekene waarbij aan de heer en mevrouw Van KerckhovenPeerlinck de vergunning wordt verleend voor het bouwen van een woning/villa op een perceel gelegen te Stekene, Polken, kadastraal bekend sectie B, nr. 651/c (deel).

 5. Bij arrest nr. 184.261 van 17 juni 2008...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT