Vonnis van Raad van State, 30 mei 2013

Datum uitspraak:30 mei 2013
Jurisdictie:Andere
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Bij gebrek aan een beslissing van de gemeenteraad tot tussenkomst, wordt de memorie van antwoord van de gemeenteraad uit de debatten geweerd.

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 223.661 van 30 mei 2013 in de zaak A. 208.096/XII-7278

POLITIERAADSVERKIEZING VAN 2 JANUARI 2013 TE KRUIBEKE

In zake: 1. Kamiel VAN GHEEM 2. Dimitri VAN LAERE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Kenny Marien kantoor houdend te 9150 Kruibeke Bazelstraat 30 bij wie woonplaats wordt gekozen

Belanghebbende partij:

de GEMEENTERAAD VAN KRUIBEKE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Ann Coolsaet kantoor houdend te 2018 Antwerpen Arthur Goemaerelei 69 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Met een op 26 februari 2013 ingediend verzoekschrift stellen Kamiel Van Gheem en Dimitri Van Laere beroep in tegen de beslissing van 7 februari 2013 van de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen waarbij de verkiezing van 2 januari 2013 door de gemeenteraad van Kruibeke van de leden van de politieraad van de politiezone ‘Kruibeke-Temse’ geldig wordt verklaard.

  XII-7278-1/8

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De gemeenteraad van Kruibeke heeft een memorie van antwoord ingediend.

  Verzoekers hebben een memorie van wederantwoord inge-

  diend.

  Auditeur Jurgen Neuts heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 7 mei 2013.

  Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Kenny Marien, die verschijnt voor verzoekers en advocaat Ann Coolsaet, die verschijnt voor de gemeenteraad van Kruibeke, zijn gehoord.

  Auditeur Jurgen Neuts heeft een met dit arrest eensluidend ad-vies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Met het oog op de verkiezing, op 2 januari 2013 door de gemeenteraad van Kruibeke, van de zes leden van de politieraad van de politiezone ‘Kruibeke-Temse’, worden er drie voordrachtsakten ingediend. Op de voordrachtsakte voor de lijst N-VA wordt eerste verzoeker verkozen als werkend lid

  XII-7278-2/8

  en tweede verzoeker als eerste opvolger (van een ander verkozen werkend lid).

  Samen met anderen dienen zij tegen de verkiezing bezwaar in om reden dat de voordrachtsakten voor CD&V en SamenVoorKruibeke geen opvolgers vermeldden.

  Bij beslissing van 7 februari 2013 verwerpt de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen het bezwaar en verklaart zij de politieraadsverkiezing in de gemeente Kruibeke geldig. In essentie wordt gemotiveerd wat volgt:

  “In tegenstelling tot wat is bepaald in artikel 10 van het OCMW-decreet voor de verkiezing...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT