Décision judiciaire de Raad van State, 30 mai 2013

Date de Résolution30 mai 2013
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 223.653 van 30 mei 2013 in de zaak A. 208.092/XII-7277

OCMW-RAADSVERKIEZING VAN 2 JANUARI 2013 TE KRUIBEKE

In zake: 1. Dimitri VAN LAERE 2. Dirck RUYMBEKE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Kenny Marien kantoor houdend te 9150 Kruibeke Bazelstraat 30 bij wie woonplaats wordt gekozen

Belanghebbende partijen:

 1. de GEMEENTE KRUIBEKE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Ann Coolsaet kantoor houdend te 2018 Antwerpen Arthur Goemaerelei 69 bij wie woonplaats wordt gekozen 2. Pia DE MONIE 3. Peter VAN DER MEIREN 4. Maria VAN RUYSSEVELT 5. Els DE BOCK 6. Dries CANFYN 7. Louis VEREST 8. Anoesjka DE BOCK bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Tom Goossens kantoor houdend te 9120 Beveren G. Van Gervenstraat 1A bij wie woonplaats wordt gekozen

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  XII-7277-1/11

  I. Voorwerp van het beroep

 2. Met een op 25 februari 2013 ingediend verzoekschrift stellen Dimitri Van Laere en Dirck Ruymbeke beroep in tegen de beslissing van 18 februari 2013 van de Raad voor verkiezingsbetwistingen in de provincie OostVlaanderen waarbij de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Kruibeke, door de gemeenteraad op 2 januari 2013, geldig wordt verklaard.

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. De belanghebbende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend.

  Auditeur Iris Verheven heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 23 april 2013.

  Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Kenny Marien, die verschijnt voor de verzoekers en advocaat Ann Coolsaet, die verschijnt voor de eerste belanghebbende partij, en advocaat Tom Goossens, die verschijnt voor de tweede tot en met de achtste belanghebbende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Iris Verheven heeft advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  XII-7277-2/11

  III. Feiten

 4. Tijdens zijn installatievergadering van 2 januari 2013 gaat de gemeenteraad van Kruibeke over tot de verkiezing van de elf leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te Kruibeke. Er zijn drie voordrachtsakten ingediend, te weten voor de lijst CD&V, voor de lijst SamenVoorKruibeke en voor de lijst N-VA, waarop respectievelijk vijf, twee en vier kandidaat-werkende leden worden voorgedragen. De voordrachtsakten voor CD&V en SamenVoorKruibeke vermelden even-wel geen opvolgers, behoudens wat E. De Bock op de voordrachtsakte voor CD&V betreft, voor wie als opvolger vanaf 1 januari 2016 ene Laureys wordt opgegeven.

  Alle voorgedragenen worden verkozen.

  Tegen de verkiezing wordt door verzoekers – respectievelijk voordragend gemeenteraadslid en kandidaat-opvolger voor N-VA – bezwaar ingediend bij de Raad voor verkiezingsbetwistingen in de provincie OostVlaanderen. Zij argumenteren dat de voordrachtsakten voor CD&V en SamenVoorKruibeke onontvankelijk zijn omdat de voordrachtsakten geen opvolgers vermelden, in strijd met artikel 10, § 1, vierde lid, van het decreet van 19 december 2008 ‘betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn’ (hierna: het OCMW-decreet), volgens hetwelk de voordrachtsakte alleen ontvankelijk is als voor elk kandidaat-werkend lid een of meer kandidaatopvolgers worden vermeld.

  Het bezwaar wordt op 18 februari 2013 door de Raad voor verkiezingsbetwistingen verworpen, in essentie om de volgende reden:

  “Het officiële model ‘Voordracht van de kandidaat-werkende leden van de OCMW-raad en van hun opvolgers’ van het Agentschap voor Binnen-lands Bestuur waarschuwt niet dat de voordrachtsakte alleen ontvankelijk is als voor elk kandidaat-werkend lid een of meer kandidaat-opvolgers worden vermeld, doch maakt gewag van ‘eventuele’ opvolgers en stelt het vermelden van opvolgers als een eventualiteit voor. De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT