Décision judiciaire de Raad van State, 28 mai 2013

Date de Résolution28 mai 2013
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 223.615 van 28 mei 2013 in de zaak A. 208.061/XII-7269

POLITIERAADSVERKIEZING VAN 2 JANUARI 2013 TE BLANKENBERGE-ZUIENKERKE

In zake: Jeanine JACOBS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Eric De Ville kantoor houdend te 8370 Blankenberge Zuidlaan 14-16

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Met een op 21 februari 2013 ingediend verzoekschrift stelt Jeanine Jacobs beroep in tegen de beslissing van 31 januari 2013 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen waarbij de verkiezing, op 2 januari 2013 door de gemeenteraad van de stad Blankenberge, van de leden voor de politieraad van de politiezone ‘Blankenberge-Zuienkerke’ slechts gedeeltelijk geldig wordt verklaard.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 maart 2007 ‘tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep voorzien door de artikelen 18quater en 21ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus’ en artikel 91 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 ‘tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’ zijn bij beschikking nr. 931-n van 5 maart 2013 de termijnen voor het indienen van een memorie van antwoord,

  XII-7269- 1/4

  memorie van wederantwoord of toelichtende memorie ingekort.

  Met een brief van 3 april 2013 wordt daags nadien de beschikking van 5 maart 2013 door de hoofdgriffier aan verzoekster ter kennis gebracht. Er wordt verzoekster meegedeeld dat de belanghebbende partijen verzuimd hebben binnen de vastgestelde termijn een memorie van antwoord in te dienen en dat zij, gelet op voornoemde beschikking, over een termijn van vijftien dagen beschikt om een toelichtende memorie in te dienen.

  Op 26 april 2013 heeft de hoofdgriffier, op verzoek van het aangewezen lid van het auditoraat, aan verzoekster de mededeling ter kennis gebracht, bedoeld in artikel 14bis, § 1, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 ‘tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’.

  Verzoekster heeft gevraagd om te worden gehoord.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 21 mei 2013.

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT