Décision judiciaire de Raad van State, 28 mai 2013

Date de Résolution28 mai 2013
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 223.606 van 28 mei 2013 in de zaak A. 208.042/XII-7262

POLITIERAADSVERKIEZING VAN 2 JANUARI 2013 TE LICHTERVELDE

In zake: 1. Guido VANWALLEGHEM 2. de GEMEENTE LICHTERVELDE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Frank Judo kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Met een verzoekschrift, ingediend op 19 februari 2013, stellen Guido Vanwalleghem en de gemeente Lichtervelde beroep in tegen de beslissing van 31 januari 2013 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen waarbij de verkiezing van 2 januari 2013 van de leden van de politieraad van de politiezone ‘Regio Tielt’ door de gemeenteraad van Lichtervelde slechts gedeeltelijk wordt geldig verklaard.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Verzoekers hebben een toelichtende memorie ingediend.

  Auditeur Jurgen Neuts heeft een verslag opgesteld.

  XII-7262-1/6

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 14 mei 2013.

  Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Thomas Eyskens, die loco advocaat Frank Judo verschijnt voor verzoekers, is gehoord.

  Auditeur Jurgen Neuts heeft een advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Op 2 januari 2013 gaat de gemeenteraad van Lichtervelde over tot de verkiezing van drie leden van de politieraad van de politiezone ‘Regio Tielt’. Onder anderen wordt de eerste verzoeker verkozen.

  Bij beslissing van 31 januari 2013 verklaart de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen de verkiezing van eerste verzoeker niet geldig en de verkiezing van de twee andere effectieve leden en hun opvolgers geldig. Overwogen wordt dat tegen de verkiezing geen bezwaren werden ingebracht, maar dat bij nazicht van de ingediende voordrachtsakten blijkt dat eerste verzoeker niet beschikt over minstens een opvolger, zodat zijn voordracht onontvankelijk is en hij niet verkozen kon worden als effectief lid van de politieraad.

  IV. Ontvankelijkheid

  4. Naar blijkt uit artikel 18quater, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 ‘tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd

  XII-7262-2/6

  op twee...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT