Décision judiciaire de Raad van State, 16 mai 2013

Date de Résolution16 mai 2013
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 223.490 van 16 mei 2013 in de zaak A. 204.951/IX-7681

In zake : Yves NULENS wonend te 3832 Ulbeek-Wellen Beursstraat 44 waar woonplaats wordt gekozen

tegen :

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Rik Depla kantoor houdend te 8310 Brugge-St. Kruis Karel van Manderstraat 123 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. De vordering, ingesteld op 22 mei 2012, strekt tot de herziening van het arrest nr. 218.891 van 16 april 2012 van de Raad van State.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Adjunct-auditeur generaal Marc Lefever heeft een verslag opgesteld.

  De verzoeker heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend.

  IX-7681-1/7

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 6 mei 2013.

  Staatsraad Daniël Moons heeft verslag uitgebracht.

  De verzoeker en advocaat Emmeline Blondeel, die loco advocaat Rik Depla verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Marijke Van Limbergen heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verzoeker is sinds 1 augustus 2000 statutair adjunct-adviseur -functie die nadien is omgevormd tot attaché-, bij het directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidsvoorzieningen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

  3.2. Bij zijn evaluatie over het jaar 2006 krijgt de verzoeker de eindvermelding “onvoldoende”. Vervolgens wordt hem ook voor de periode 2007-2008 de eindvermelding “onvoldoende” toegekend.

  Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009 wordt hij in toepassing van artikel 21 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende de invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten ontslagen wegens beroepsongeschiktheid.

  IX-7681-2/7

  3.3. De verzoeker heeft tegen dit besluit een beroep tot nietigverklaring ingesteld (zaak nr. A.194.870/IX-6629). Bij arrest nr. 218.891 van 16 april 2012 is het beroep in deze zaak verworpen.

  Het is van dat arrest dat de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT