Décision judiciaire de Raad van State, 26 mars 2013

Date de Résolution26 mars 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 223.015 van 26 maart 2013 in de zaak A. 201.824/X-14.835.

In zake : Leo HERMANS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Floris Sebreghts kantoor houdend te 2000 ANTWERPEN Mechelsesteenweg 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

 1. de gemeente KASTERLEE 2. de deputatie van de provincieraad van ANTWERPEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Luc Peeters en Griet De Meyer kantoor houdend te 2000 ANTWERPEN Frankrijklei 93 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

  1. Het beroep, ingesteld op 22 september 2011, strekt tot de nietigverklaring van: 1. het besluit van 22 maart 2011 van de gemeenteraad van de gemeente Kasterlee houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kern Kasterlee”, en

 2. het besluit van 19 mei 2011 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen houdende de voorwaardelijke goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kern Kasterlee” van de gemeente Kasterlee, bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt van 29 juli 2011.

  X-14.835-1/50

  II. Verloop van de rechtspleging

  2. De verwerende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend en de verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Auditeur Ronny Vercruyssen heeft een verslag opgesteld.

  De verzoeker heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verwerende partijen hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 1 maart 2013.

  Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Christophe Smeyers, die loco advocaat Floris Sebreghts verschijnt voor de verzoeker, en advocaat Veerle Tollenaere, die loco advocaten Luc Peeters en Griet De Meyer verschijnt voor de verwerende partijen, zijn gehoord.

  Auditeur Ronny Vercruyssen heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verzoeker is eigenaar van een onbebouwd perceel, gelegen aan de Berkenlaan te Kasterlee, kadastraal bekend sectie G, nr. 317/c. Volgens de bestemmingsvoorschriften van het bij koninklijk besluit van 30 september 1977

  X-14.835-2/50

  vastgesteld gewestplan Turnhout ligt dit perceel in woongebied. Tevens is het gelegen binnen een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling. Een aanvraag van de verzoeker tot het bekomen van een wijziging van deze verkaveling, in de zin dat een meergezinswoning binnen hetzelfde volume zou worden toegelaten, werd op 8 april 2009 door de bevoegde Vlaamse minister definitief geweigerd.

  3.2. Bij besluit van 26 januari 2006 wordt het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kasterlee door de deputatie van de provincieraad van Antwerpen goedgekeurd. Dit structuurplan bevat een bindende bepaling, die als volgt luidt:

  “De gemeente maakt meerdere RUP’s op voor de 3 woonkernen met minimaal de volgende doelstellingen: - De woningdichtheid in het hoofddorp verhogen via kavelbreedte en bouwtype; - De fasering van de woonuitbreidingsgebieden vastleggen; - Indien een uitvoeringsplan een deel van de grens van het hoofddorp omvat, moet er bijzondere aandacht gaan naar de begrenzing ten aanzien van de open ruimte en moet een onderscheid worden gemaakt tussen verdichtingsgebied en ontdichtingsgebied (linten buiten kern);

  - Herbestemmen van (delen van) de te herbestemmen woonuitbreidingsgebieden, gekoppeld aan het afbakenen van nieuwe woonreservegebieden met een evenredige oppervlakte; - Opleggen van een voorkooprecht op strategische toegangspercelen van niet uitgeruste woonzones; - Een duidelijke begrenzing aangeven voor de handelslocaties. Binnen deze locaties worden mogelijke handelsfuncties omschreven in functie van het gewenste voorzieningenniveau (gemeentelijk, buurt); - Uitwerken van de specifieke voorschriften voor de verschillende lokale bedrijventerreinen.”

  3.3. Op 10 mei 2010 wordt het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kern Kasterlee” (hierna: GRUP) in plenaire vergadering besproken. De aan deze vergadering voorafgaandelijk uitgebrachte adviezen zijn voorwaardelijk gunstig, behalve het advies van de Gecoro, dat niet positief is. Op 22 juni 2010 wordt het GRUP door de gemeenteraad van Kasterlee voorlopig vastgesteld.

  X-14.835-3/50

  3.4. Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 16 augustus 2010 tot en met 15 oktober 2010, worden 223 bezwaarschriften ingediend, waarvan één door de verzoeker. Er worden gunstige adviezen verstrekt door: - het agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling Antwerpen; - de provincie Antwerpen - directie Ruimte, dienst Ruimtelijke Planning en

  Beleid; - de gemeente Retie; - de gemeente Herentals.

  3.5. De Gecoro bespreekt op 11 januari 2011 de ingediende bezwaren.

  3.6. In haar zitting van 22 maart 2011 beslist de gemeenteraad van de gemeente Kasterlee tot de definitieve vaststelling van het GRUP.

  Dit is de eerste bestreden beslissing.

  3.7. In de toelichtingsnota bij het GRUP staat, wat de aanleiding tot de opmaak van het GRUP betreft, het volgende te lezen:

  “De gelijktijdige opmaak van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen moet het gemeentebestuur toelaten de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, zoals beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, op een geïntegreerde manier te sturen en te verwezenlijken. Door de globale aanpak wordt onder andere uitvoering gegeven aan de uitvoeringsperspectieven van de verschillende kernen. Binnen deze globale aanpak dient er uiteraard rekening gehouden te worden met de eigenheid van iedere kern en de hoofddoelstelling om gebiedsgericht stimulerend en gefaseerd op te treden qua woonbeleid. Verder bestaat de expliciete vraag om het landelijke karakter van de gemeente te behouden en ongewenste verdichting tegen te gaan.

  Het RUP kern Kasterlee wil naast uitvoering geven aan de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ook een kader scheppen voor een aantal specifieke elementen eigen aan het plangebied die overlappen met andere beleidsdomeinen of reeds opgenomen zijn in lopende planningsprocessen. Belangrijk hierbij is het behoud van het residentiële en groene karakter van de gemeente met zijn toeristischrecreatieve troeven. Ook de ruimtelijke vertaling van het mobiliteitsplan komt tot uiting in een aantal aspecten: herinrichting van de doortocht N 19 na aanleg N19g, vastleggen langzaam verkeer verbindingen. Er zal een aparte verordening voor parkeren worden opgesteld voor het hele grondgebied.

  X-14.835-4/50

  Binnen het kader van dit RUP wordt er geen uitspraak gedaan over de problematiek van zonevreemde constructies of functies. Het RUP heeft niet als doel de toeristisch recreatieve structuur vorm te geven maar kan ondersteunend werken op het vlak van voorzieningen. Het RUP is gericht op een kerngericht woonbeleid, behoud en verbetering van ruimtelijke kwaliteit in de kern en het voorzien van aangepaste woonvormen met een gedifferentieerd karakter.”

  3.8. Met betrekking tot de gevolgde methodiek wordt in de toelichtingsnota bij het GRUP het volgende gesteld:

  “Het resultaat van de afbakening van de kernen is dus een lijn waarbinnen de vooropgestelde ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Binnen de afbakeningslijn blijven (met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit RUP specifieke voorschriften zijn uitgewerkt) de voorschriften van de geldende plannen van aanleg van kracht. Conform de decretale bepalingen werken de ontwikkelingsperspectieven voor Kasterlee zoals beschreven in de structuurplannen niet rechtstreeks door op het vergunningenbeleid.

  Binnen de grenslijn wordt vervolgens gezocht naar ruimtelijk logische deelgebieden waarbinnen de doelstellingen en de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen gerealiseerd worden. Hier zijn (waar nodig) wel bestemmingswijzigingen aan de orde. Het kernenbeleid wordt met andere woorden vorm gegeven en concreet gemaakt a.h.v. deelplannen. Aangezien voor de randen van de kern het behoud van het residentieel karakter de hoofddoelstelling is zal enkel voor de bestemming wonen een beperking worden opgelegd in de zin van een overdruk RUP.

  De deelgebieden worden bepaald door verschillen in verdichting, hoofdfunctie en nevenfunctie. In dit RUP wordt enkel het centrum verder uitgewerkt als gebiedsdekkend RUP voortgaande op de ligging van de functies, de morfologie van de bebouwing en een aantal structurerende elementen. Op grond van de planningscontext, de inventarisatie en analyse van de bestaande toestand wordt een SWOT - analyse gedaan waardoor een goed inzicht ontstaat in de kansen en bedreigingen. Na een conceptuele benadering worden de doelstellingen en visies duidelijk. Het centrum wordt gebiedsdekkend en verordend als RUP uitgewerkt en er wordt een uitspraak gedaan over specifieke ontwikkelingsperspectieven.”

  3.9. Met betrekking tot de randwijken van de gemeente Kasterlee, waarvoor, in tegenstelling tot het centrum van deze gemeente, voor een overdruk wordt geopteerd, wordt in de toelichtingsnota het volgende gesteld:

  “7.5 OVERDRUK RUP VOOR DE RANDWIJKEN

  Zoals eerder beschreven is de doelstelling voor de randwijken het behoud van het residentiële karakter van de gemeente. De ontwikkeling van

  X-14.835-5/50

  grote woonprojecten als opbrengsteigendommen met een lage woonkwaliteit en onaangepastheid aan de ruimtelijke context dienen tegengegaan te worden. Het gemeentebestuur wenst daarom een actief ruimtelijk beleid te voeren en eengezinswoningen in open en halfopen bebouwingsvorm naar voor te schuiven in de randwijken.

  Het overdruk RUP beslaat derhalve alle woonzones binnen de kern waarbij slechts één beperkend voorschrift wordt bepaald als verfijning van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT