Décision judiciaire de Raad van State, 26 mars 2013

Date de Résolution26 mars 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 223.002 van 26 maart 2013 in de zaak A. 208.068/XII-7274

In zake: de NV KÖSE CLEANING bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Christiaan Luyckx kantoor houdend te 1000 Brussel Antoine Dansaertstraat 92 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Lindemans en Jochen Honnay kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partijen:

 1. de NV ARIEL FACILITAIRE DIENSTEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Christophe Geukens kantoor houdend te 2490 Balen Lindestraat 2 bij wie woonplaats wordt gekozen

 2. de NV SCHOONMAAKBEDRIJF ALL BUILDING

  SERVICES bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Christophe Lenders en Joris Wouters kantoor houdend te 2018 Antwerpen Mechelsesteenweg 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  XII-7274-1/17

  I. Voorwerp van de vordering

 3. De vordering, ingesteld op 22 februari 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de gemotiveerde beslissing van toewijzing van de openbare aanbesteding van de Raad van Bestuur van [de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn] dd. 06.02.2013 (opdracht ‘bestek GB 825/2012’ van de VVM ‘De Lijn’ m.b.t. het schoonmaken van gebouwen in de entiteit Antwerpen), meegedeeld aan [de nv Köse Cleaning] bij schrijven dd. 08.02.2013”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 4. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met verzoekschriften van 11 maart 2013 hebben de nv Ariel Facilitaire Diensten en de nv Schoonmaakbedrijf All Building Services gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 21 maart 2013, om 10.00 uur.

  Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Christiaan Luyckx, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Jochen Honnay, die verschijnt voor de verwerende partij, advocaat Christophe Geukens, die verschijnt voor de eerste tussenkomende partij, en advocaat Joris Wouters, die verschijnt voor de tweede tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Ines Martens heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  XII-7274-2/17

  III. Feiten

  3.1. De Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn schrijft een opdracht uit voor aanneming van diensten voor de schoonmaak van de gebouwen van de Entiteit Antwerpen.

  De opdracht wordt gegund met een openbare aanbesteding en wordt geraamd op een bedrag van 1.867.295,20 euro.

  De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 16 november 2012 en in het Europees Publicatieblad van 24 november 2012.

  3.2. De opdracht is onderworpen aan het bijzonder bestek “Schoonmaken van gebouwen De Lijn Entiteit Antwerpen”. De opdracht wordt volgens het bestek onderverdeeld in 18 percelen.

  Onder artikel 89 van het bestek –‘Prijsopgave opdrachten in percelen’– wordt bepaald:

  “Het bestuur houdt zich het recht voor sommige percelen wel en andere percelen niet toe te wijzen, hetzij de percelen aan verschillende dienstverleners toe te wijzen.

  De inschrijver is niet verplicht voor elk perceel een offerte in te dienen. De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met prijsverminderingen of, in geval van offerteaanvraag, met verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend”.

  Voorts bepaalt het bestek onder artikel 92 –‘indiening van de offerte’:

  “De offerte mag enkel elektronisch via de e-tendering website https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 66quater, §1, van het KB van 10 januari 1996 worden ingediend”.

  XII-7274-3/17

  3.3. De digitale openingszitting vindt plaats op 14 januari 2013. Er zijn zeven offertes ingediend. 1. nv Activa 2. nv All Building Services 3. nv Ariel Facilitaire Diensten 4. nv Cinderella 5. nv Köse Cleaning 6. nv Misanet 7. nv Total Cleaning Concept

  3.4. In zitting van 6 februari 2013 van de raad van bestuur van De Lijn worden de offertes onderzocht. Bij het onderzoek van de kwalitatieve selectiecriteria wordt onder meer geoordeeld:

  “Toegevoegde documenten

  De firma ABS heeft in het digitaal document: ‘prijsverminderingen-kortingen.pdf’ een nota toegevoegd betreffende kortingen op de inschrijvingsprijzen. In deze nota werden kortingspercentages vermeld bij alle percelen. Rekening houdend met art. 89 van het eerste deel van het bestek kan een prijsvermindering aanvaard worden. Dientengevolge zal in de hiernavolgende tabellen bij de kolom ‘ABS’ de gereduceerde prijs opgenomen worden.

  De firma Ariel heeft in het digitaal document: ‘2 inschrijvingsbiljet + inventaris + korting (Ariel).pdf’ een nota toegevoegd betreffende kortingen door middel van kortingspercentages op de inschrijvingsprijzen bij samenvoeging van verschillende percelen (nrs. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17). Rekening houdend met art. 89 van het eerste deel van het bestek kan een prijsvermindering aanvaard worden indien Ariel effectief de laagste inschrijver is voor al de vermelde percelen. Dientengevolge zal in de hiernavolgende tabellen een bijkomende kolom opgenomen worden met de gereduceerde prijzen die zal toelaten na te gaan of er een voordeel ontstaat bij samenvoeging van die percelen.

  Besluit voor de kwalitatieve selectie […]

  De inschrijvingen van Activa en Ariel worden geselecteerd voor alle percelen met uitzondering van perceel 2.

  De inschrijvingen van ABS en Köse worden geselecteerd voor alle percelen.

  Bij de inschrijvers ABS en Ariel wordt rekening gehouden met de voorgestelde prijsvermindering in zoverre dat voor Ariel de verminderde prijs toelaat de voorwaarden van de samenvoeging te vervullen”.

  XII-7274-4/17

  Vervolgens beslist de raad van bestuur om de percelen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 toe te wijzen aan nv Ariel Facilitaire Diensten en de percelen 2, 10 en 18 aan nv All Building Services.

  Dit is de bestreden beslissing.

  3.5. Bij aangetekende brief van 8 februari 2013 en bij e-mailbericht van dezelfde datum wordt aan verzoekende partij kennis gegeven van het feit dat haar offerte niet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT