Décision judiciaire de Raad van State, 18 mars 2013

Date de Résolution18 mars 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 222.893 van 18 maart 2013 in de zaak A. 207.929/XII-7239

In zake: de NV DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN

WEGENBOUW bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Christophe Lenders en Joris Wouters kantoor houdend te 2018 Antwerpen Mechelsesteenweg 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de GEMEENTE BONHEIDEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Gitte Laenen kantoor houdend te 2800 Mechelen Antwerpsesteenweg 16-18 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

de NV VAN ROEY bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Dirk De Keuster kantoor houdend te 2970 Schilde Eekhoornlaan 19 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 11 februari 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “[d]e beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bonheiden dd. 14 november 2012, zoals gevoegd bij het schrijven van de

  XII-7239- 1/24

  gemeente Bonheiden dd. 28 januari 2013, waarbij wordt beslist de opdracht, voorwerp van het bestek 2011-068, ‘Bouwen van een gemeentelijke kleuterschool ’t Kranske’ te gunnen aan de nv Van Roey, […] voor een globale prijs van 2.995.530,57 EUR (excl. BTW), met inbegrip van varianten op artikels 2D.41.2 en 2D.21.21a, en niet aan de nv DCA”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met een verzoekschrift van 22 februari 2013 heeft de nv Van Roey gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 12 maart 2013, om 10.30 uur.

  Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Christophe Lenders, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Stéphanie Taelemans, die loco advocaat Gitte Laenen verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Charlotte Colpaert, die loco advocaat Dirk De Keuster verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Luc Vermeire heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  XII-7239- 2/24

  III. Feiten

  3.1. Op 28 september 2011 stelt de gemeenteraad van Bonheiden de “lastvoorwaarden” vast voor de realisatie van de nieuwe gemeentelijke kleuterschool ‘t Kranske en de wijze van gunning, een algemene offerteaanvraag. Dit is het bestek nr. 2011-068.

  De waarde van de opdracht wordt geraamd op 2.887.539 euro, btw niet inbegrepen.

  3.2. Uit een brief van 15 juni 2007 van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (hierna: Agion) blijkt dat de aanvraag tot tussenkomst voor dit dossier op de wachtlijst was geplaatst met 1 september 2007 als inschrijvingsdatum. Volgens de nota werd het dossier aldus voor subsidies op de wachtlijst van het dienstjaar 2011 geplaatst; op 30 september 2011 worden, aldus de nota, alle daartoe nodige stukken bij Agion ingediend; met een brief van 9 november 2011 verleent Agion een “principeakkoord” voor een subsidie van 2.437.103,88 euro. Daarnaast worden volgens de nota door Agion een aantal beperkte opmerkingen geformuleerd met betrekking tot het ontwerpdossier en wordt het dossier hieraan aangepast.

  3.3. De aankondiging van de opdracht wordt op 1 februari 2012 bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen.

  3.4. De offertes zouden worden geopend op 12 maart 2012 om 11 u. In het proces-verbaal van de opening van de offertes wordt vastgesteld dat geen offertes werden ingediend.

  Uit de hierna vermelde gemeenteraadsbeslissing van 16 mei 2012 blijkt dat 14 aannemers het dossier hadden opgevraagd en dat uit contacten met de aannemers de volgende hoofdredenen bleken om geen offerte in te dienen:

  XII-7239- 3/24

  “- Momenteel een groot aanbod van dossiers; - Tijdsgebrek en / of onderbemanning op de calculatiedienst in combinatie met een niet-klassiek dossier hetgeen meer tijd vraagt om een offerte op te maken; - Te korte periode voor de effectieve startdatum; - De meetstaat architectuur werd niet op een klassieke manier aangeleverd wat resulteert in meer werk voor de aannemer om zijn offerte op te maken. Bijkomend werd er inzage gevraagd in de algemene kostenstructuur en winst-risico wat de aannemers niet fijn vinden.”

  3.5. Met een brief van 2 april 2012 deelt Agion vervolgens mee dat verwerende partij op grond van artikel 17, § 2, 1°, e), van de wet van 24 december 1993 ‘betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten’ de opdracht opnieuw kan gunnen na een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking voor zover de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk gewijzigd worden, en dat zij “drie geldige en vergelijkbare offertes [dient] voor te leggen aan AGIOn”.

  3.6. Op 16 mei 2012 stelt de gemeenteraad de aangepaste “lastvoorwaarden” vast en de wijze van gunnen, namelijk de onderhandelings-procedure zonder bekendmaking.

  Uit deze beslissing blijkt dat de aanpassingen zoals gevraagd in de brief van Agion van 9 november 2011 werden aangebracht, dat de meetstaat architectuur volgens de klassieke methode werd opgesteld en dat de wijze van gunning, nu de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, werd aangepast.

  De raming blijft ongewijzigd.

  3.7. Ook op 16 mei 2012 beslist het college van burgemeester en schepenen om de volgende acht aannemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: de nv Bouwbedrijf Wienen, de nv DCA (dit is verzoekende partij), “Group Maes (Van Roey)”, Execon Algemene Bouwondernemingen, de bvba Gebroeders Vochten, Willemen, de nv Heylen en de nv De Nul. Tegelijk wordt beslist:

  XII-7239- 4/24

  “De offertes dienen het bestuur te bereiken ten laatste op 02/07/12 om 14.00 uur”.

  3.8. Deze datum wordt ook opgenomen in het bijzonder bestek “Administratieve bepalingen voor aanneming van werken. Gemeentelijke kleuter-school ‘t Kranske te Bonheiden. Onderhandelingsprocedure zonder bekend-making” eveneens met besteknummer 2011-068.

  Aldus bepaalt het bestek in het deel 1.2 ‘Vermeldingen ter uitvoering van het K.B. van 8 januari 1996 en latere wijzigingen’, in punt 1.2.6. ‘Indiening van de offertes’, onder ‘artikel 104’:

  “Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent.

  De offertes worden ingediend:

  → of met de post, als gewoon of aangetekend stuk aan de gemeente Bonheiden (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) → of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de gemeente Bonheiden.

  [...]

  De offertes moeten ten laatste op 02/07/2012 om 14:00 uur in het bezit zijn van de aanbestedende overheid. De opening van de offertes zal gebeuren achter gesloten deuren.”

  Het bijzonder bestek stelt twee gunningscriteria vast (art. 115): ‘prijs’ (60 punten) en ‘plan van aanpak’ (40 punten), dit laatste onder meer onderverdeeld in ‘bouwmaterialen en bouwelementen’ (8 punten).

  3.9. In de uitnodiging tot het indienen van een offerte wordt herhaald dat de offerte het bestuur “uiterlijk op maandag 2 juli 2012 om 14.00 uur [moet] bereiken”.

  XII-7239- 5/24

  3.10. Het proces-verbaal der opening van de offertes van 2 juli 2012 vermeldt dat “2 offert(es) werd(en) ingediend”, namelijk door de nv DCA en de thv Vanderstraeten-Execon en dat “[v]an deze offertes […] in gesloten zitting lezing [werd] gegeven”.

  3.11. Volgens de nota bevestigde Agion in een telefonisch contact dat voor het verkrijgen van de (principieel reeds goedgekeurde) subsidie wel degelijk drie offertes moeten worden voorgelegd en dat er desnoods “nog maar een bijkomende offerte moet worden gevraagd”, niettegenstaande het feit dat de termijn voor de indiening van de offertes reeds verstreken was. De voorgestelde werkwijze zou door verwerende partij ook telefonisch zijn besproken met de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden van de toezichthoudende overheid.

  3.12. Verwerende partij neemt daarop naar eigen zeggen opnieuw contact met de overige aannemers die zij reeds had geraadpleegd in het kader van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Volgens de nota is de eerste aannemer die wordt gecontacteerd, de nv Willemen, niet geïnteresseerd om om een offerte in te dienen en wordt vervolgens de nv Van Roey gecontacteerd. Er worden geen stukken voorgelegd over de wijze van deze contacten. De nv Van Roey dient alsnog, volgens het verslag van nazicht op 11 september 2012, een offerte in.

  3.13. De ontwerper ABT stelt een verslag van nazicht op. Daaruit blijkt dat de drie uiteindelijk ingediende offertes werden getoetst aan de gunningscriteria. De volgende rangschikking wordt opgesteld:

  - de nv Van Roey: 94 punten (60 op ‘prijs’ en 34 op ‘plan van aanpak’). - de thv Vanderstraeten/Execon: 78,8 punten (49,5 op ‘prijs’ en 29,3 op ‘plan van aanpak’); - de nv DCA: 72,9 punten (54 op ‘prijs’ en 18,9 op ‘plan van aanpak’).

  3.14. Met brieven gedateerd op 11 oktober 2012 wordt aan de nv DCA en de thv Vanderstraeten/Execon vervolgens een “laatste kans geboden om alsnog een aangepaste offerte” in te dienen en dit vóór 27 oktober 2012. Beiden dienen op

  XII-7239- 6/24

  26 oktober 2012 hun finale offerte in, waarbij volgens de nota enkel de prijzen worden aangepast.

  3.15. Dit leidt in het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT