Décision judiciaire de Raad van State, 14 mars 2013

Date de Résolution14 mars 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 222.852 van 14 maart 2013 in de zaak A. 207.910/XII-7236

In zake: de NV AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Helga Van Peer en Valentijn De Boe kantoor houdend te 1150 Brussel Tervurenlaan 268A bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Kris Wauters kantoor houdend te 1170 Brussel Terhulpsesteenweg 187 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partijen:

1. de NV ONDERNEMINGEN JAN DE NUL 2. de NV CIT BLATON samen vormend een tijdelijke handelsvennootschap bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten David D’Hooghe, Nathanaëlle Kiekens en Ellen Clymans kantoor houdend te 1000 Brussel Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

3. de NV CEI-DE MEYER 4. de NV BETONAC samen vormend de thv Cei-De Meyer nv-Betonac nv bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Christophe Lenders en Joris Wouters kantoor houdend te 2018 Antwerpen Mechelsesteenweg 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

XII-7236-1/34

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 8 februari 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van

“- de beslissing van het Vlaams Gewest van onbekende datum, zoals gevoegd bij het schrijven van het Vlaams Gewest d.d. 25 januari 2013, inzake de opdracht, voorwerp van het bestek 1M3D8E/11/11, ‘de aannemingsopdracht van werken voor Antwerpen: ondertunneling Gewestweg R11 ter hoogte van de Luchthaven Deurne’ waarbij wordt beslist de offerte van Aannemingsmaatschappij CFE nv (bijkantoor MBG) als onregelmatig te weren en de opdracht te gunnen aan de thv Jan De Nul nv - Blaton nv, voor een bedrag van EUR 54.716.185,75 (incl. BTW) / EUR 45.219.988,22 (excl. BTW); en - de daaruit volgende impliciete beslissing om niet te gunnen aan CFE nv (bijkantoor MBG).”

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

Met verzoekschriften van 25 februari 2013 hebben de nv Ondernemingen Jan De Nul en de nv CIT Blaton, enerzijds, en de nv CEI-De Meyer en de nv Betonac, anderzijds, gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 7 maart 2013, om 10.30 uur.

Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

Advocaten Helga Van Peer en Simon Ceulemans, die verschijnen voor de verzoekende partij, advocaat Kris Wauters, die verschijnt voor de verwerende partij, advocaten David D’Hooghe en Ellen Clymans, die verschijnen voor de eerste en tweede tussenkomende partij, en advocaten Christophe Lenders en Joris Wouters, die verschijnen voor de derde en vierde tussenkomende partij, zijn gehoord.

XII-7236-2/34

Auditeur Inge Vos heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De Vlaamse Overheid, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, schrijft bij wijze van een algemene offerteaanvraag een overheidsopdracht voor werken uit met als voorwerp “Antwerpen: ondertunneling gewestweg R11 ter hoogte van luchthaven Deurne”. De opdracht wordt geraamd op 43.800.000 euro.

3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen op 5 april 2012 en het Publicatieblad van de Europese Unie op 7 april 2012.

3.3. De opdracht is onderworpen aan de bepalingen van het bijzonder bestek 1M3D8E/11/11.

Het doel van de aanneming wordt in het bestek als volgt uiteengezet:

“De werken situeren zich op de gewestweg R11, grondgebied Deurne/Mortsel/ Borsbeek ongeveer tussen de kilometerpunten 4.0 en 5.5.

Aanleiding der werken vormt de invoering van nieuwe veiligheidsvoorschriften door de ICAO (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie) op 6/11/1999 waardoor veiligheidszones (RESA’s [‘runway end safety area’]) in het verlengde van de baan vereist zijn.

De aanneming behelst de ondertunneling van de R11 over een lengte van ca 420m met aansluitende af- en toeritten in ‘open sleuf’ om deze RESA te kunnen realiseren.

Aan de start/landingsbaan van de luchthaven Antwerpen zal niets worden aangepast ter gelegenheid van deze werken.

XII-7236-3/34

Alleen de baanstrook zal door de bouw van de tunnel vrij van verkeer worden gemaakt. De RESA moet onverhard aangelegd worden door het tunneldak (na dichtings- en beschermlaag) te bedekken met ingezaaide bodem.

Er zal een afsluiting rond het domein worden geplaatst die de RESA omvat. De RESA zal de exploitatie van de luchthaven niet wijzigen maar wel bijdragen tot conformiteit inzake de internationale veiligheidsvoorwaarden met betrekking tot de baanstrook en de RESA.

De tunnelconstructie wordt ontworpen met voorzieningen (dit wil zeggen: het voldoende diep realiseren van de diepwanden) die een mogelijke latere onderdoorgang van een 2e tunnel, de zogenaamde R11-bis, mogelijk maken.

De werken noodzaken de inzet van bijzondere bouwtechnieken aangezien; • de aangrenzende luchthaven tijdens de werken operationeel moet blijven. In aansluiting op de landingsbaan en in de onmiddellijke nabijheid ervan is de beschikbare ‘werkhoogte’ tijdens de exploitatie-uren van de luchthaven ernstig beperkt, • het om een grondwaterdichte constructie moet gaan.

De aanneming omvat eveneens het leveren en plaatsen van wegverhardingen in de tunnel en heraanleg van een dubbelrichtingsfietspad in de directe omgeving, alsook signalisatie, elektromechanische installaties (verlichting, verluchting, pompen, detectie- en bewakingssystemen,...).

Deze overheidsopdracht betreft een ‘engineering & build’ opdracht, meerbepaald een geïntegreerde contractvorm waarbij diverse onderdelen van de realisatie van dit bouwproject - en in het bijzonder conceptkeuzes en uitvoeringsplannen- door de opdrachtgever aan één enkele opdrachtnemer worden toevertrouwd.

Financiering en onderhoud blijven evenwel de aanbestedende overheid toebehoren, alsook het aanvragen en bekomen van de stedenbouwkundige vergunning.

Conceptkeuzes en uitvoeringsmethoden en plannen kunnen evenwel slechts gemaakt worden binnen de beperkingen van: - een door de opdrachtgever opgemaakt ‘referentieontwerp’ dat inherent deel uitmaakt van de opdrachtdocumenten, - dit bijzonder bestek en haar bijgevoegde ‘programma’s van eisen’.”

XII-7236-4/34

Het deel “algemene informatie” van het bestek bevat de volgende bepaling:

“Erkenning wat betreft de werken: - categorie: E klasse 8,

+ D voor het aandeel tunnelafwerking en bouw technisch lokaal, + C voor het aandeel wegeniswerken, + P1, P2, P3 voor het aandeel elektromechanica, + S voor de telecommunicatie-uitrusting.

Indien de aannemer ‘burgerlijke bouwkunde’ zelf niet beschikt over erkenning in de overige aannemingsdelen, dient hij dit aandeel toe te vertrouwen aan een onderaannemer die beschikt over een erkenning in de resp. categorie en met overeenstemmende klasse voor het aandeel van deze werken in het geheel van de opdracht.

De inschrijver dient bij de inschrijving hiervoor de nodige documenten ter staving in.

De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op de bepalingen van art. 11 § 2 van de wet van 30 maart 1991 over de erkenning van de aannemers.”

Daarnaast wordt erop gewezen dat voor het uit te voeren studiegedeelte eveneens selectiecriteria gelden.

Het bestek bevat in deel I “algemene administratieve voorwaarden” tevens de volgende bepaling:

“Art. 17, 18 Kwalitatieve selectie:

Algemeen:

De Belgische inschrijver dient niet te bewijzen dat hij in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid. In toepassing van het KB van 20 juli 2005 zal de aanbestedende overheid deze informatie zelf opvragen.

Met betrekking tot de werken:

De categorie en/of ondercategorie waarin de aannemer moet erkend zijn is vermeld in de algemene informatie.

Voor de Belgische inschrijver:

De bepalingen omtrent de nationale regeling erkenning der aannemers wordt voldoende geacht.

Voor de buitenlandse inschrijver:

XII-7236-5/34

Zie deel ‘offerteformulier’

Met betrekking tot het te leveren studiewerk:

Voor het uit te voeren studiegedeelte dient de opdrachtnemer - De sterkte en stabiliteit uit te rekenen - De berekeningsnota’s op te stellen en voor visum voor te leggen aan de aanbestedende overheid - De studietekeningen op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de aanbestedende overheid Daartoe dient de inschrijver bewijzen voor te leggen dat de aangestelde voor de studies beschikt over voldoende ervaring door het voorleggen van minimum 2 refertes met betrekking tot gelijkaardige opdrachten burgerlijke bouwkunde en elektromechanische technieken over de laatste 5 jaar.

Voor zover de ontwerper geen deel uitmaakt van de inschrijver zelf, dient de inschrijver aan te tonen dat hij daadwerkelijk kan beschikken over de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke, middelen inzonderheid door het voorleggen van een verklaring waaruit blijkt dat de ontwerper zich verbindt de opdracht uit te voeren.”

Het bestek vermeldt voorts de volgende gunningscriteria:

“Voor de aanwijzing van de voordeligst regelmatige offerte wordt rekening gehouden met navermelde gunningscriteria (totaal= 1000 punten)

[…]

Totaalprijs 500 plan van aanpak 50 uitvoeringstermijn, werkprogramma 50 Veiligheidsplan uitvoering 50 Technieken - Subcriterium 1 (50)

Kwaliteit van de verkeertechnieken - Subcriterium 2 (50)

Kwaliteit van tunneltechnieken - Subcriterium 3 (50)

Samenbouw ven verschillende elektromechanische technieken 150 Methodologie overige eisenprogramma’s 200.”

Deel C van het offerteformulier gevoegd bij het bestek heeft betrekking op de erkenning van aannemers van werken en luidt als volgt:

“C. Erkenning van aannemers van werken

XII-7236-6/34

Waarschuwing: valse verklaringen betreffende de erkenning van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT